Henrik Ehrenberg, Unionen

En ny skatt på flygresor slår hårdast mot dem som bor och arbetar i delar av landet där tåg inte är ett realistiskt alternativ, skriver Henrik Ehrenberg samhällspolitisk chef Unionen i en replik till Grön Ungdom.

Låt mig vara tydlig. Unionen vill vara delaktig i att minska transporternas miljöbelastning. Där finns ingen konflikt med Grön ungdoms språkrör Hanna Lidströms debattinlägg den 2 maj.

Däremot har flygskattens tillskyndare inte kunnat visa hur man ska undvika att den slår särskilt hårt mot vissa delar av landet. Unionen saknar satsningar på teknikutveckling för att minska transporternas miljöbelastning, utan att det får regionalpolitiskt negativa effekter.

Unionens medlemmar jobbar i den ofta kunskapsintensiva företagstjänstesektorn. Det finns en påtaglig risk att företagande och jobb utanför storstadsregionerna missgynnas eftersom flyget i många fall är det enda rimliga sättet att resa för att kunna nå kunder, kollegor och leverantörer som ofta finns i södra Sverige eller Europa. I dag görs mer än sju av tio resor mellan Stockholm och Norrland med flyg. I

Inrikesflyget är viktigt för att hålla ihop Sverige och för att ha förutsättningar för tillväxt och jobbskapande verksamhet utanför storstadsregionerna.

Inrikesflyget är viktigt för att hålla ihop Sverige.

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor.

Det är således regeringen själv som kopplar ihop sänkningen av arbetsgivaravgiften och finansieringen via flygskatt. Inte Unionen – som Lidström låter påskina.

Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt.

I grunden är det en bra princip att staten genom regelverk, skatter, avgifter och subventioner försöker stimulera fram transporter som blir så lite miljöbelastande som möjligt.

Inte minst kan staten genom investeringar i spårbunden trafik, hamninfrastrukturen och att exempelvis delta i försök med elektrifierade motorvägar möjliggöra transporter som minimerar miljöbelastningen.

Flygskatten kommer dock bli ett trubbigt instrument, som i praktiken slår hårdast mot dem som bor, arbetar och bedriver näringsverksamhet i delar av landet där persontransport med tåg inte är något realistiskt alternativ.

Unionen delar synen att varje transportslag bör stå för de kostnader, däribland de miljömässiga, som de orsakar – i alla fall som grundläggande princip och sett över tid.

En flygskatt införs dock utan någon övergripande utredning där de olika transportslagens beskattning totalt sett ses över. I stället blir det en isolerad åtgärd.

Utan en totalsyn riskerar flygskatten bli negativ för så väl jobben, som för jämnare regional utveckling och för miljön.

Hade en flygskatt inte fått några som helst effekter för dem som bor och verkar utanför storstadsregionerna hade det varit en rimlig åtgärd.

Men så är inte fallet – och inga förslag har presenterats som kompenserar försämringen genom bättre förutsättningar för boende och företagande i lands- och glesbygd. Någonstans i flygskattedebatten saknas en helhetssyn.

Flyget är en viktig del av svensk infrastruktur. Vi kan inte önska bort Sveriges geografi. Och vi ska definitivt inte önska bort tillväxt i de regioner där flyget är en viktig del för att kunna bedriva näringsverksamhet.

Henrik Ehrenberg

Samhällspolitisk chef Unionen