Helen Stjerna

debatt WHO:s World No Tobacco Day 31 maj syftar till att stödja världens rökare att sluta. För att hjälpa tobaksbrukare att bli kvitt skadliga beroenden måste vi lyssna till det faktiska forskningsläget, skriver Helen Stjerna från A Non Smoking Generation.

Vilseledande information. En av tobaksindustrins främsta strategier är att motarbeta forskning som kan hota deras intressen – att upprätthålla och öka sin försäljning. Tobaksföretag hävdar i media och marknadsföring att snus och nya nikotinprodukter kan hjälpa vuxna att sluta röka och bidra till ett Rökfritt Sverige, men saknar bevis för att så är fallet. Tvärtom visar flera studier att rökare som försöker sluta med hjälp av e-cigaretter eller snus snarare stärker sitt beroende, och hamnar ofta i ett blandbruk av flera skadliga produkter – som innebär ökade istället för minskade hälsorisker. Marknadsföringen av nya ”mindre skadliga” produkter syftar primärt till att förbättra industrins rykte, vilseleda konsumenter samt påverka beslutsfattare att undanta produkterna från hårdare reglering.

Nikotininvänjning för barn. Nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren. Tobaksindustrins påståenden om att endast rikta sig till vuxna förlorar all trovärdighet när den samtidigt gör stora mängder reklam i sociala medier. Vitt ”tobaksfritt” snus, som också kallas nikotinportioner, förpackas i attraktiv design, smaksätts med tilltalande smaker och marknadsförs via influencers med unga följare. Utöver att nya nikotinprodukter inte hjälper rökare att sluta, visar studier att dessa produkter riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende bland icke-rökare – framför allt bland barn. Personer som exponeras för nikotin tidigt i livet löper ökad risk för att senare börja röka och konsumera mer alkohol samt tyngre droger.

Är nikotin ett folkhälsoproblem? Det krävdes över 60 års forskning att förstå rökningens alla skadeverkningar. De långsiktiga effekterna av tobaksindustrins nya produkter kan ännu inte fastställas, men det finns tillräcklig evidens för att motivera behovet av att förebygga alla former av nikotinberoende. Nikotin är inte alls så riskfritt som tobaksindustrin gärna vill påstå, utan ger permanenta skador på hjärnan och ökar risken för psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och fosterskador. Barn och unga är särskilt sårbara för nikotinets effekter. För att uppnå ett rökfritt Sverige, och minska framtida skador av tobak och nikotin, krävs ökad reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter.

Commit to quit. Många tobaksföretag utnyttjar temat för årets Tobaksfria dag för att öka försäljningen av nya nikotinprodukter. Detta är högst oroväckande och riskerar leda till att tobaksbrukare går miste om verktyg och kunskap som faktiskt kan hjälpa dem. Det krävs ökad informationsspridning om sjukvårdens avvänjningsstöd och beprövade nikotinläkemedel – som till skillnad från snus och e-cigaretter innehåller låga doser nikotin i syfte att hjälpa användaren att trappa ned. Syftet med tobaksindustrins produkter kommer alltid vara det motsatta – att bevara befintliga samt fånga fler beroende kunder.

Tobakspolitikens syfte är att stegvis fasa ut all tobak från samhället, genom åtgärder som stödjer alla de tobaksbrukare som vill sluta – och framför allt skyddar den unga generationen som ännu inte har börjat. Sverige ratificerade WHO:s tobakskonvention redan 2005 och med anledning av tobaksindustrins vilseledande information är det viktigare än någonsin att följa dess riktlinjer. A Non Smoking Generation uppmanar Sveriges politiker att:

  • Reglera samtliga icke-läkemedelsklassade nikotinprodukter som tobak
  • Avstå alla samarbeten med tobaksindustrin och exkludera dess inflytande från folkhälsopolitiken

 

Helen Stjerna 
generalsekreterare
A Non Smoking Generation