Foto: A Non Smoking Generation/Pixabay

Tobak Nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare. Nu måste regeringen se till att alla ungdomar får en tobaksfri skoltid. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation. 

Fler än nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, oftast på grund av grupptryck eller viljan att passa in. Den nu avgående regeringen tillsatte nyligen en utredning för att ”säkra en uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter”, och för att nå det målet är det direkt avgörande att realisera förslaget om en tobaksfri skoltid. Men för att målet ska uppnås krävs det att vi kommer tillrätta med följande. 

Fler än nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, oftast på grund av grupptryck eller viljan att passa in.

Grupptryck. 92 procent av alla tobaksbrukare börjar före 20 års ålder. I en årlig Novusundersökning ligger kompisars påverkan i topp på listan över orsaker till att börja röka eller testa nya nikotinprodukter bland unga. Det innebär att tobaksbruk är ett socialt smittsamt beteende som kan förebyggas genom en helt tobaksfri skoltid. Detta är extra viktigt då många unga även svarar att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att börja. Det sista en ungdom, som kämpar med skolan eller psykisk ohälsa, behöver är ett nikotinberoende som ökar risken för depression, ångest och inlärningssvårigheter. 

Ny otillräcklig lag. Ännu röker nästan var femte gymnasieelev, och bruket av snus och nya nikotinprodukter ökar drastiskt. När tobaksindustrin lanserade e-cigaretter och vitt snus som ”tobaksfria” lyckades de kringgå tobakslagen, och har sedan dess kunnat rikta sig direkt till unga genom smaktillsatser, produktdesign och reklam i sociala medier. I somras infördes hårdare regler för nya nikotinprodukter, såsom åldersgräns och måttfull marknadsföring, men för att verkligen stoppa denna utveckling krävs ett totalförbud mot all reklam och smaksättning, och en lag som förbjuder alla tobaks- och nikotinprodukter i skolan.

Tobaksfri skoltid. I den nya utredningen, som syftar till att skydda unga, ingår att se över förslaget om en tobaks- och nikotinfri skoltid. Befintlig lag om rökfria skolgårdar fungerar inte i praktiken då den enbart förbjuder cigaretter och reglerar skolområdet. Samtidigt som det nu är 18-årsgräns på alla tobaks- och nikotinköp, är det indirekt tillåtet för minderåriga att röka en meter utanför skolgården och att snusa eller använda e-cigaretter på skolans område. När utredningens mål är att säkerställa en konsekvent reglering av tobaks- och nikotinprodukter bör ett förbud mot dessa produkter under hela skoltiden vara av högsta prioritet.

Nikotinberoende. Utredaren ska även analysera effekterna av att ändra tobakspolitikens övergripande mål utifrån olika produkters skadeverkningar. Denna analys måste baseras på oberoende forskning, som tydligt visar att allt nikotin ökar risken för allvarliga folkhälsoproblem, såsom hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och psykisk ohälsa. Snus och e-cigaretter är inte effektiva hjälpmedel för att sluta röka, och riskerar att bli inkörsport till nikotinberoende och andra missbruk bland unga. Forskningsläget och Sveriges internationella åtaganden – Tobakskonventionen, Barnkonventionen och EU-rätten – motiverar behovet av att förebygga allt nikotinberoende. 

Kunskapsbrist. Knappt hälften av unga uppger att de har fått ingående information om tobak i skolan. Bara åtta procent vet att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak, och få känner till hur tobak hotar global hållbar utveckling. Samtidigt visar undersökningar att barnarbetet och miljöförstöringen inom tobaksindustrin kan vara skäl för unga att avstå från tobak. Kunskapen om tobakens alla hälso- och hållbarhetsproblem bör inkluderas i skolans läroplan som en del i det hälsofrämjande arbetet. 

Ungas vilja. Sveriges unga har sämst skydd mot tobak i Norden. En lag om tobaksfri skoltid är bara ett av många exempel på våra grannländers mer offensiva tobakspolitik. Efter att Norge införde tobaksfri skoltid 2014 har rökningen bland unga minskat drastiskt. Sju av tio svenska ungdomar vill själva ha en tobaksfri skoltid, och nästan lika många vill totalförbjuda tobaksköp för framtida generationer. Det är hög tid att våra politiker tar barns rättigheter, vilja, hälsa och framtid på allvar.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation