Joakim Röstlund, Kry

debatt Det finns inget likhetstecken mellan att ge patienter tillgänglig vård på distans och bristande vårdkvalitet, skriver Joakim Röstlund chefsläkare på Kry i ett svar till Dagens Arena.

Det var med förhoppning om samverkan och ökad förståelse som vi 2018 bjöd in Helena Dreber till att ta del av våra medicinska underlag och riktlinjer för behandling i digital vård. Därför är det olyckligt att läsa så många faktafel samlade i en och samma text gällande kvaliteten på digital vård, vilket sannerligen inte främjar kunskapsutbytet som kan ske inom professionen.

Låt oss ta det uppifrån och ner.

Rörande antibiotikaförskrivning så följer vi på Kry STRAMA och Läkemedelsverkets nationella riktlinjer för vilka patienter med misstänkt urinvägsinfektion som kan behandlas på anamnestiska uppgifter. Så arbetar vi och många vårdcentraler idag. Vi efterfrågar alltid hur många urinvägsinfektioner patienten har haft senaste året, om det finns komplicerande faktorer såsom blod i urinen, graviditet, misstanke om sexuell smitta och övriga relevanta faktorer som påverkar beslut om behandling.

Våra riktlinjer är tydliga med vilka patienter vi kan behandla utan en fysisk undersökning. Vi har dessutom realtidsmonitorering när avsteg görs från dessa regler, till exempel om en läkare skulle sätta in recept på en man med diagnosen urinvägsinfektion. Händer det kan vi direkt vidta åtgärder för att stävja en avvikelse. Detta är ett unikt arbetssätt som inte bara säkerställer adekvat vård och patientsäkerheten utan också är uppskattat av våra kollegor i tjänsten som upplever att de får gediget stöd i sitt arbete.

När det kommer till receptförnyelse så granskas varje initierat patientmöte av en läkare som tar ställning till om ett receptet kan förnyas utan ett fysiskt besök. Handlar det om blodtrycksmedicinering krävs det att patienten har en dokumenterad förskrivning av detta sedan tidigare och vi hjälper endast till med en begränsad mängd under begränsad tid. Om dessa kriterier inte är uppfyllda nekas receptet, ingen kostnad utgår för patient eller region och patienten får en hänvisning till sin ordinarie vårdgivare. Alternativt så kan patienten komma till någon av våra vårdcentraler för att diskutera läkemedelsbehandlingen.

Om det finns komplicerande faktorer, långvarigt förlopp eller annat som avviker så behöver man alltid fördjupa sin diagnostik.

Rörande sömnmedel så mår vissa patienter bra på en liten mängd icke-beroendeframkallande sederande allergimedicinering – och önskar därför recept för det. Vi bedömer dock alltid patienten i sittande möte och utvärderar tillsammans med patienten vilken behandling eller åtgärd som är lämpligast varje gång. Vi har god tillgång till psykologer och specialutbildade läkare till stöd för patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa. Vi har tydliga riktlinjer för uppföljning till samma behandlare och förutsättningen för att få lov att arbeta med dessa patienter på Kry är att man kan tillhandahålla just den kontinuitet som efterfrågas. Som skribenten mycket riktigt påpekar ska inga beroendeframkallande läkemedel i vår rent digitala tjänst förskrivas utifrån våra riktlinjer.

Vad gäller diagnostik av tonsillit är detta en fråga som vi diskuterat länge. Typisk sjukdomsbild och uppfyllande av minst 3 av 4 centorkriterier är vad som enligt svenska riktlinjer krävs för att gå vidare och ta ställning till om patientens besvär beror på bakterieinfektion i svalget eller inte. Vi anser nu, som tidigare, att god fotokvalitet som visualiserar svalget, samt patientens uppgifter om uppmätt temperatur samt frånvaro av hosta väl räcker till för att bli lika säker på sin diagnos som vid ett fysiskt möte. Kan man därmed säga att det är likvärdigt som ett fysiskt möte? Naturligtvis inte.

På samma sätt som man inte kan fria alla patienter med huvudvärk genom enbart neurologstatus utan att genomföra en MR. På samma sätt måste vi resonera kring digital vård. Om det finns komplicerande faktorer, långvarigt förlopp eller annat som avviker så behöver man alltid fördjupa sin diagnostik. Antingen genom fysiskt möte på vårdcentral, remiss till akutmottagning eller via ytterligare provtagning och diagnostik. Allt detta – att göra en medicinsk bedömning och värdera om tillräcklig information föreligger i vårdmötet – är klinikerns dagliga utmaning.

Vi tror att framtidens vård byggs tillsammans med professionen. Helena Dreber är varmt välkommen tillbaka för en ny dialog och presentation kring hur vi arbetar med kvalitetsfrågor på Kry. Det finns även möjlighet att få träffa andra kollegor och specialister i bland annat allmänmedicin som dagligen möter våra patienter och bedriver god vård, så att vi gemensamt och med ömsesidig respekt kan diskutera hur vi kan utveckla primärvården med patienten i fokus tillsammans.

 

Joakim Röstlund, medicinskt ansvarig och chefsläkare för Kry Sverige