nätläkare I fredags sammanträdde SKL:s styrelse och på bordet låg ett förslag om att sänka taxan för nätläkarbesök, Men beslutet sköts upp till juni efter att de borgerliga partierna yrkat på återremiss. »Vi vill fortsätta föra dialog med företagen« säger Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande.

Vid SKL:s styrelsemöte i fredags låg på bordet bland annat ett förslag från de rödgröna partierna om att sänka den rekommenderade taxan för privata nätläkare som verkar inom det offentliga vårdsystemet. Enligt källor till bland annat Dagens Samhälle föreslogs en sänkning från 650 kronor till 450 kronor – alltså en sänkning på runt 30 procent.

Redan för knappt två år sedan sänkte SKL taxan till nästan det halva – från 1 200 kronor till 650 kronor – efter ökande kostnader för landstingen när medborgarna sökte vård hos Kry och Min doktor. En summa som alltså nu är omtvistad efter fortsatt kritik om vilken nytta nätläkarna egentligen gör och om de avlastar landstingen.

Men efter att SKL:s styrelse sammanträtt under fredagen stod det klart att de borgerliga partierna yrkat på att förslaget skulle återremitteras, och det skjuts alltså upp till SKL:s nästa styrelsemöte 14 juni. Vid det tillfället kan styrelsen fatta beslut eller bestämma att skjuta upp det en gång till.

– Vi är i grunden positiva till den här utvecklingen med nätläkare, och vi ser det som ett komplement till vår vanliga verksamhet. När sjukvårdsdelegationen (som föregår styrelsens sammanträde red.anm) diskuterade sist var man överens om att man vill se en helhet och att man vill fortsätta föra en dialog med företagen. Så vill ha mer diskussion innan beslut fattas, säger Anders Henriksson till Dagens Arena, som också säger att dialogen har pågått i några månader.

Enligt Anders Henriksson har SKL tittat på tre faktorer om nätläkares villkor: ersättningsnivåer, triagering – det vill säga att patienter ska hitta rätt vårdnivå – och marknadsföring.

Såg ni risker med att sänka den rekommenderade taxan nu?

– Det ska bli rätt. Marknadsföringen upplevs till exempel som aggressiv, då är frågan: hur kan man hamna på rätt nivå där? Frågan är: kan vi hitta en överenskommelse med företagen, eller – i andra hand – ändra vårdvalsregler så att varje region får fatta beslut, och i tredje hand lagstiftning.

När det gäller marknadsföringen åsyftas bland annat att jättar bland nätläkarna som Kry via reklam har signalerat att man bör söka sig till deras läkare vid förkylning och andra lindriga symptom.

Varför skulle Kry välja mindre aggressiv reklam om de kan behålla den de har?

– Min bedömning är att företagen tänker långsiktigt och då har även de intresse av att patienter hittar rätt i vårdkedjan

Debatten om de skenande kostnaderna för nätläkarbesök började för drygt två år sedan. Då hade landstingen och regionerna under hösten börjat märka hur kostnaderna för de egna invånarna som sökt utomläns vård hade ökat, i vissa fall rejält, sedan Min doktor respektive Kry i juni och oktober tecknat avtal med varsin vårdcentral i Region Jönköping vilket gav dem tillgång till offentliga ersättningar för patienter som sökte vård hos dem.

Dagens Arena och flera andra medier har sedan dess rapporterat om hur kostnaderna för digitala vårdbesök är koncentrerade kring storstadsregionerna med en välmående befolkning. Besöken görs ofta av relativt friska och unga personer. Exempelvis stod stockholmarna för 43 procent av alla digitala vårdbesök för två år sedan, samtidigt som de representerar 23 procent av Sveriges befolkning.

Enligt rekommendationen från maj 2017 om 650 kronor i taxa för nätbaserad läkarvård, skulle digital vård som sker hos annan profession än läkare ersättas med 300 kronor. Den tidigare taxan på 1 200 kronor sattes efter beräknad kostnad för fysiska vårdbesök i annat landsting än hemlandstinget.

Sedan sänkningen för två år sedan har kostnaderna för nätläkarbesök fortsatt öka, i takt med att kritiken växt om att de här besöken egentligen inte avlastar den vanliga vården och att de som konsumerar den främst är relativt friska personer. Nu har alltså kommit till en punkt där politikerna anser det vara motiverat att ytterligare strama åt försörjningen för de digitala vårdbolagen, som förutom Kry och Min doktor, fått flera nya konkurrenter.

För ett år sedan hade en arbetsgrupp inom SKL uppe som förslag att försöka införa en regel om att alla nätläkarbesök skulle kosta 200 kronor, oavsett landsting, för att kunna runda det faktum att den som besökte en nätläkare på företaget Doktor.se fick besöket helt gratis, då Region Sörmland, där företaget etablerat sig, har 0 kronor i patientavgift.

Nyligen meddelade Kry att de också tänker etablera sig i Sörmland. Region Sörmland har aviserat att de höjer patientavgiften från 0 till 100 kronor, vilket dock ändå tillhör den lägsta nivån på patientavgifter i Sverige.