Foto: Caroline Andersson/Pixabay

Psykisk ohälsa Tidöavtalets förslag om att utreda möjligheten att utvisa personer med utländsk bakgrund på grund av “bristande vandel” riskerar att slå hårt mot personer som lever med psykisk ohälsa. Att riskera att utvisas med sjukdom, funktionsnedsättning eller utsatthet på grund av bristande vård och stöd är helt oacceptabelt. Det skriver Conny Allaskog, ordförande för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

I mitten av oktober offentliggjordes Tidöavtalet, där Moderaterna, Kristdemokraterna Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade sin gemensamma överenskommelse för Sverige. En av dessa punkter avser att utreda möjligheten att utvisa personer med utländsk bakgrund på grund av ”bristande vandel”. Vandel betyder levnadssätt, uppförande och livsstil, och exemplifieras i avtalet som bland annat missbruk, asocialt beteende och prostitution. I många fall handlar det om personer som lever med psykisk ohälsa, och flera av dessa personer ryms i de medlemsorganisationer som tillsammans utgör NSPH.

Att bedöma vilket beteende som är asocialt ger utrymme för godtycklighet som rent faktiskt kan leda till att personer riskerar att utvisas på grund av sin psykiska ohälsa eller funktionsnedsättning.

Vi vet idag att ”missbruk” handlar om beroendesjukdom, ett behandlingsbart tillstånd, där psykisk ohälsa ofta är en del av problembilden. Vi vet att personer i prostitution ofta har en komplex problembild där bland annat psykisk ohälsa ingår. Vi vet också att tillstånd som psykossjukdom och autismspektrumtillstånd kan bidra till beteenden som bryter mot samhällets normer och därmed kan uppfattas som asociala. Detta är med andra ord ett förslag som riskerar att slå hårt mot människor som redan lever i utanförskap och som i stället skulle behöva samhällets stöd och vård. NSPH är mot den bakgrunden mycket kritiska. 

För dessa målgrupper finns det redan idag stora brister i den vård och det stöd som erbjuds. Vi behöver ta steg för att stärka deras position, inte underminera den. Allra hårdast riskerar det förstås att slå mot personer med annat medborgarskap än svenskt, men att peka ut denna sorts problematik som ”bristande vandel” riskerar att öka stigmat och diskrimineringen kring tillstånden för alla i samhället. 

NSPH:s medlemsorganisationer har länge arbetat för att motverka att personer i utsatta situationer möts av ett moraliserande perspektiv där den ohälsa eller problematik de lever med ses som bristande uppförande eller karaktär. Vi har också arbetat för ett mer inkluderande samhället där personer med olika funktionssätt får en självklar plats. Helt enkelt för att det har en positiv inverkan på människors mående och möjligheten att bli delaktiga i samhället. Att bedöma vilket beteende som är asocialt ger utrymme för godtycklighet som rent faktiskt kan leda till att personer riskerar att utvisas på grund av sin psykiska ohälsa eller funktionsnedsättning – något som NSPH ser som helt oacceptabelt. 

I en annan del av avtalet läggs förslag om att stärka beroendevården som går i linje med det arbete som den statliga utredningen Samsjuklighetsutredningen har drivit under de senaste åren, där ansvaret för vården för beroendesjukdom till exempel föreslås läggas på regionerna. Att stödja dessa förslag och samtidigt peka ut missbruk som bristande vandel blir paradoxalt. En beroendesjukdom är en beroendesjukdom och bör leda till att personen erbjuds vård, oavsett om den har svenskt medborgarskap eller inte.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och Riksförbundet Hjärnkoll har under det senaste decenniet arbetat hårt för att motverka det stigma som funnits kring psykisk ohälsa, som leder till ökat lidande, ökad diskriminering och ökad dödlighet. Psykisk ohälsa berör oss alla. Tre av fyra personer i Sverige har under sin livstid direkt eller indirekt erfarenhet av psykisk ohälsa. Det är lång väg kvar att gå, men vi har också sett viktiga framsteg under denna tid. Förslag som dessa riskerar att slå undan de framsteg inom psykisk hälsa-området som vi har lyckats göra – något som väcker en stor oro hos oss.

Conny Allaskog, ordförande Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa