Foto: Pixabay

Debatt Svenska pensionspengar går idag till att elda på klimatkrisen och hota människors rättigheter och försörjningsmöjligheter. Det är olagligt, onödigt och omoraliskt. Det måste få ett slut nu!, skriver representanter från Fossil Free-kampanjen Divestera AP-fonderna i ett öppet brev till Första-Fjärde AP-fonden. 

Den 1/1 år 2019 började nya lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) att gälla. Enligt den nya lagen måste investeringar vara hållbara och får inte bidra till en ohållbar utveckling. Speciellt inte med tanke på dagens kunskapsläge i världen om klimatförändringar samt miljöproblem kopplat till användning och produktion av fossila produkter.

För att Sverige ska uppfylla målen i Parisavtalet krävs fullständig divestering* för att stoppa och vända klimatförändringarna så att kurvorna för koldioxid och temperatur pekar nedåt så snart som möjligt. Sverige har förbundit sig att ”göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling”. Detta motiverar att agera för en total divestering av Första till Fjärde AP-fonderna snarast för att därigenom minimera riskerna på global nivå när det gäller klimatförändringarnas alla konsekvenser.

De mänskliga rättigheterna är också relevant att lyfta i sammanhanget. Det innebär bland annat att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Sverige har skrivit under FN-deklarationen och har därmed åtagit sig att inte » ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.«

Naturskyddsföreningen kom i januari 2020 ut med sin rapport Fossilfria pensioner. I den finns bland annat konkreta exempel på hur fossilindustrin orsakat hälsoproblem och andra skador på människor, djur och natur, inklusive utsläpp av växthusgaser, på tre olika platser i världen. Vi vill här ge en liten bild från de tre reportagen.

Klimatförändringar är verkliga och behöver hanteras av finans- och företagsvärlden genom hållbara investeringar och hållbart agerande i alla aspekter.

Secunda, Sydafrika: Första AP-fonden har investeringar till ett värde av 47,9 miljoner kronor investerade i Sasol och Andra AP-fonden har investeringar till ett värde av 13,83 miljoner kronor i bolaget. Kolanläggningen Sasol släpper ut mer växthusgaser än hela Sverige. Här blir anställda sparkade från företaget när de blir sjuka av den dåliga luftkvalitén och människor i området som dör av luftkvalitets-relaterade sjukdomar ökar.

La Guajira, Colombia: Första till Fjärde AP-fonden investerar 1,3 miljarder i den hårt kritiserade Cerrejóngruvan som producerar 1.1 miljoner ton CO2 årligen och när kolen förbränns släpps ytterligare 72 miljoner ton växthusgaser ut. Gruvan utsätter människor som bor nära för stora hälsorisker, till exempel i form av att koldamm förstör grödor lokalbefolkningen odlar och att 30% saknar tillgång till vatten.

Berezovka, Kazakstan: Första till Fjärde AP-fonderna äger strax över 3 miljarder i Karachaganak Petroleum Operation BV (KPO) genom de fyra internationella bolagen Chevron, Lukoil, ENI och Shell som äger 90 procent av KOP – som driver olje- och gasfältet Karachaganak. De direkta utsläppen från verksamheten var 1,9 miljoner ton växthusgaser år 2018. Under 2000-talet har fältet gett Berezovkas invånare olika hälsoproblem; toxiska hjärnskador, hjärt- och kärlsjukdomar, andningsproblem med mera.

Klimatförändringar är verkliga och behöver hanteras av finans- och företagsvärlden genom hållbara investeringar och hållbart agerande i alla aspekter. Det är hög tid att agera resolut. Divestering av pensionerna hör till ett av de viktiga sätten – att genom våra pensioner i Sverige visa åt vilket håll vi ska när det gäller ansvarsfullhet, hållbarhet och omställning av samhället. Att fortsätta med fossila investeringar är egentligen en dubbel förlust, då investeringar i fossilt är pengar som skulle kunna bli investerade i företag som är hållbara och ansvarsfulla istället.

Vi anser därför att de investeringar som idag finns i fossilt skall vara investerade i European Green Deal eller andra omställningsinitiativ med potential att ha stor förändringskraft. Och vi undrar då: När kommer ni att följa lagen om AP-fonder, Parisavtalet och mänskliga rättigheter och se till att era investeringar är helt fria från investeringar i fossilbranschen?

Johanna Norrbo
Anna Bokström
Alexander Franzén 

Fossil Free-kampanjen Divestera AP-fonderna, 

Vi i Fossil Free-kampanjen Divestera AP-fonderna verkar för att informera allmänheten om pensionssystemets, särskilt AP-fondernas, investeringar i fossilbranschen. Och verkar även för att det svenska pensionssystemet, särskilt AP-fonderna, ska vara fria från investeringar i fossilbranschen. 

*Att divestera innebär att sluta investera i något, och används framför allt om fossil energi som är dåligt ur ett klimatperspektiv.