Henrik Szabo och Niclas Eriksson

debatt Det krävs förbättrad resurstilldelning till skolor så att alla elever har tillgång till tekniken som behövs, skriver Henrik Szabo, generalsekreterare på Läxhjälpen och Niclas Eriksson, vd för Elgiganten.

I dagarna är det många som går ut skolan även om det inte riktigt märks på samma sätt som vanligt. Vi ser färre mössprydda studenter än vanligt och inte heller stora grupper med grundskoleelever som firar att de nu har ett långt sommarlov framför sig. Men inte bara skolavslutningarna ser annorlunda ut i år. Många har de senaste terminerna varit tvungna att studera på distans, vilket snabbt skyndat på en negativ utveckling där skillnaderna mellan elevers förutsättningar att klara skolan ökat.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) konstaterar i sin rapport Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla att det är de unga som redan innan pandemin hade sämre förutsättningar som många gånger är de som drabbas hårdast av distansundervisningen. Det framgår dock att ett urval huvudmän som Skolverket och Skolinspektionen kontaktat uppger att distansundervisningen på gymnasiet, som Folkhälsomyndigheten rekommenderat, i huvudsak fungerat bra även om mycket tyder på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt.

Det räcker inte att ge eleverna som halkar efter rätt handledning, de måste ha rätt tekniska förutsättningar från start.

Men en undersökning som YouGov på uppdrag av Elgiganten genomfört under våren, och som analyserats tillsammans med Läxhjälpen, visar att problemen kan vara mer omfattande. Av undersökningen framkommer att nästan en fjärdedel av föräldrarna uppger att deras barn inte haft tillgång till den teknik som behövts för att sköta skolarbetet på distans det senaste året. Dessutom visar undersökningen att bara strax över hälften av föräldrarna har råd att köpa den tekniska utrustning som deras barn behöver för att klara skolan, utan att behöva välja bort något annat.

Läxhjälpen, en icke-vinstdrivande stiftelse med verksamhet runt om i landet, har känt till den här utmaningen under en längre tid, även om problemen eskalerat under pandemiåret. Läxhjälpare ser att elever får det allt tuffare att hänga med i skolan och det är allt fler som har svårt att hänga med i undervisningen.

Den negativa utvecklingen rimmar illa med regeringens mål att alla elever ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser. Om Sverige, som regeringen vill, ska kunna bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter måste alla ha tillgång till tekniken, oavsett ålder och ekonomisk bakgrund. Många elever förväntas använda läsplattor hemma för att göra läxor och hemuppgifter.

Civilsamhället och näringslivet, ibland i samarbeten som det mellan Läxhjälpen och Elgiganten, kan göra stor skillnad. Men det räcker inte att ge eleverna som halkar efter rätt handledning, de måste ha rätt tekniska förutsättningar från start.

I en avgiftsfri och jämlik skola bör alla elever ha tillgång till de verktyg som behövs. Inför höstterminen måste skolor få en förbättrad resurstilldelning så att de kan ge eleverna den utrustning som krävs. För ingen bör gå miste om möjligheten till utbildning i ett land som Sverige.

 

Henrik Szabo
Generalsekreterare på Läxhjälpen

Niclas Eriksson
Vd på Elgiganten