Kjell Rautio och Lisa Bengtsson

debatt Det är hög tid för regeringen att omsätta löftet om en mänskligare sjukförsäkring i konkret handling. LO förväntar sig därför att de förslag som redan ligger på regeringens bord finns med när budgetpropositionen presenteras inom kort, skriver Lisa Bengtsson och Kjell Rautio.

Idag fattade regeringen beslut om att ge Försäkringskassan i uppdrag att redovisa hur myndigheten hanterar en del av de brister och missförhållanden i sjukförsäkringen som kartlagts och analyserats av Claes Janssons utredning, En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Utredningen pekar på en rad brister som gör att sjukförsäkringen behöver reformeras i grunden för att bli mer mänsklig.

Utredningens förslag behöver givetvis kompletteras med de lärdomar vi gjort under Coronakrisen. Den skadliga sjuknärvaron och den framtida smittspridningen behöver exempelvis motverkas genom att karensavdraget avskaffas permanent.

Visst är det bra med ökad kunskap och att regeringen och ansvarig myndighet har en öppen dialog. Men de systemfel i sjukförsäkringen som Claes Jansson identifierat löser man inte genom att enbart sända styrsignaler och redovisningsuppdrag till Försäkringskassan. Konkreta lagstiftningsförslag från utredningen ligger nu på regeringens bord och väntar på att genomföras. Det handlar bland annat om:

  • Att stoppa den orimliga prövning av arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad som Försäkringskassan idag allt för ofta gör efter ett halvt års sjukskrivning. Enligt utredningsförslaget ska Försäkringskassan istället tydligt ange vilken typ av arbeten de anser att den försäkrade kan ta.
  • Att Försäkringskassan vid ”rehabiliteringskedjans” tidsgränser måste ta större hänsyn till att vi har individuellt varierande förutsättningar när det gäller återgången i arbete (övervägande skäl). Den som uppnått den så kallade riktåldern (62 år) i pensionssystemet ska inte heller prövas mot ett ”normalt förekommande arbete”. I stället ska hen prövas mot arbete hos sin gamla arbetsgivare.
  • Att Försäkringskassan måste utreda och underbygga sina beslut bättre. De som bedöms kunna återgå i arbete ska beviljas rehabiliteringsersättning och få insatser så tidigt som möjligt. De ska inte per automatik mista sin sjukpenning och hänvisas till Arbetsförmedlingen efter ett halvt års sjukskrivning.
  • Att de som har osäkra och tidsbegränsade anställningar får ett förstärkt försäkringsskydd och inte från och med första sjukdagen betraktas som arbetslösa och därmed bedöms mot och hänvisas till de normalt förekommande arbeten som Arbetsförmedlingen har att erbjuda.

LO, TCO och Saco, som tillsammans representerar 3,5 miljoner löntagare, har tillstyrkt utredningens förslag. Det har också andra tunga remissinstanser som exempelvis Arbetsförmedlingen, som ju är den expertmyndighet som har störst kunskap om de krav som gäller på dagens arbetsmarknad.  I grunden handlar det om att vi måste få en sjukförsäkring som upplevs som rättssäker och rimlig.

Socialdemokratin måste inse att det är skarp läge nu. Om de förslag som Claes Janssons utredning fört fram inte finns med i höstens budgetproposition på grund av att samarbetspartierna Centern och Liberalerna motsäger sig detta måste regeringen vara tydlig med sina egna avsikter. Sjukförsäkringsfrågan är allt för viktig för att hamna i en parlamentarisk dimbank, där det politiska ansvaret osynliggörs.

Brister sjukförsäkringsskyddet när vi är som allra mest sårbara påverkar det hela välfärdsstatens legitimitet. Där är vi idag. Görs inget omgående åt de allvarliga systemfelen i sjukförsäkringen skapar detta en misstro och ett missnöje som lätt kan exploateras av högerpopulistiska krafter.

Det är alltså hög tid för regeringen Löfven att omsätta löftet om en rimligare och mänskligare sjukförsäkring i konkret politisk handling. LO förväntar sig därför att de väl underbyggda och brett förankrade förslag som Claes Janssons utredning lade på regeringens bord i våras finns med i den budgetproposition som presenteras den 21 september. Inget annat duger.

 

Lisa Bengtsson
andre viceordförande i LO

Kjell Rautio
välfärdsutredare på LO