Stockholms stadsbibliotek (Wikimedia)

Den moderatstyrda majoriteten slarvar med underhållet av Stockholms stadsbibliotek. Att behandla en av Stockholms vackraste och mest kända byggnader på detta sätt kan inte kallas något annat än en skandal. Det skriver Emilia Bjuggren, Lawen Redar och Bengt Säve-Söderbergh, från Socialdemokraterna. 

Många minns fortfarande med stor sorg katastrofen när Katarina kyrka i Stockholm brann för drygt trettio år sedan. Orsaken var elsystemet som inte hade underhållits och därför satte eld på hela kyrkan.

Vi Socialdemokrater vill säkra byggnadens arkitektoniska och kulturella värden.

 

I kulturnämnden i Stockholm har vi sedan länge påtalat att den moderatstyrda majoriteten inte tar tag i underhållet och den absolut nödvändiga upprustningen av en av Stockholms ståtligaste byggnader. Huvudbiblioteket det så kallade Asplundshuset mitt i centrala Stockholm är klassat som ett kulturarv och beundras såväl av medborgarna i huvudstaden som gäster från när och fjärran. Biblioteket invigdes 1928 och har med åren dragit till sig allt fler besökare. Numera handlar det om en miljon besök per år. Det är glädjande att biblioteket är så populärt men det innebär självklart slitage och det har lett till många års diskussion om modernisering och expansion. Detta har utretts in i minsta detalj och det finns nu två alternativa vägar framåt. Det ena skulle innebära att rusta upp och modernisera biblioteket i dess nuvarande form. Det andra mer framåtblickande handlar om att bygga ut biblioteket och inkludera de butiker på Sveavägen som huvudsakligen säljer snabbmat. Vi tror att Gunnar Asplund, arkitekten bakom hela byggnaden, hade visionen om denna tillbyggnad.

De båda alternativen presenterades för den moderatstyrda majoriteten i Stadshuset efter valet 2018. Tyvärr valde de inget av dessa två alternativ utan beslöt att lägga minsta möjliga summa pengar för att bara åtgärda några få av de brister som huset lider av sedan länge, men lämna resten åt framtiden. Därför var det inte förvånande att kulturförvaltningen helt nyligen presenterade en oroväckande lägesbild. I rapporten sades det att underhållet är så eftersatt att det är en fara både för själva byggnaden och de som vistas där. De tekniska installationerna har redan idag uppnått sin livslängd. Bland annat skriver förvaltningen: ”Om elsystemet inte byts ut föreligger risk att delar av fastigheten behöver göras strömlös, då det kan finnas risk för bland annat brand och personskada.”

Detta dramatiska larm borde ha lett till snabba ingrepp. Men så blev det tyvärr inte. I stället beslöt man att skjuta till en mindre summa pengar för att hyra in konsulter som får göra ytterligare en rapport. Minnet av vad som hände med Katarina kyrka fanns inte hos dem som fattade beslut. Att behandla en av Stockholms vackraste och mest kända byggnader på detta sätt kan inte kallas något annat än en skandal.

Vi Socialdemokrater vill säkra byggnadens arkitektoniska och kulturella värden. Vi vill öppna upp Stadsbiblioteket mot Sveavägen och därmed ge mer plats främst för barn och ungdomar, det vill säga satsa på det mer framåtsyftande alternativet. Men det synes kräva ett regimskifte i Stadshuset vid valet i september.

Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd (S)

Lawen Redar, Riksdagens kulturutskott (S)

Bengt Säve-Söderbergh, Stockholms kulturnämnd (S)