Ulrika Widsell, Jonas Nordling Journalistförbundet

Om Stockholms universitets studentkår beslutar ta utgivarskapet från chefredaktören förvandlas tidningen till en marknadsföringsplats och kårmedlemmarna förlorar möjlighet till insyn i sin organisation, skriver Jonas Nordling och Ulrika Widsell, Journalistförbundets ordförande och vice ordförande.

På ett kårfullmäktigemöte ikväll kan Stockholms universitets studentkår fatta beslut om att göra kårens verksamhetschef till ansvarig utgivare för tidningen Gaudeamus. Det betyder att det redaktionella oberoendet och Gaudeamus självständighet försvinner.

Som skäl anges dels att övriga medarbetare på kårens kansli »ska kunna känna sig trygga i vetskapen att ingen på deras eget kontor letar efter ”scoops” eller ”stories”, potentiellt på deras bekostnad«, dels att kåren ser över sin framtida organisation och kommunikation.

Att Gaudeamus görs om till en kommunikationskanal som styrs av verksamhetschefen istället för en självständig chefredaktör leder till några grundläggande problem:

  • Medlemmarna förlorar möjligheter till insyn i den egna organisationen

En redaktionellt självständig tidning har i en medlemsorganisation ett uppdrag att granska ledningen, de beslut som fattas, hur pengarna används, bland annat.

Det är en demokratiskt viktig funktion som går förlorad om det är ledningen som är ansvarig utgivare eftersom den ansvariga utgivaren ensam får fatta beslut om vad som ska publiceras i tidningen.

Om den ansvariga utgivaren finns utanför redaktionen och i den verksamhet som ska granskas kan tidningen inte bedriva självständig journalistik och dess trovärdighet undergrävs.

Läsarna (det vill säga kårmedlemmarna) är tidningens uppdragsgivare. Det är deras behov som i första hand ska uppfyllas, inte kårledningens.

  • Det går inte att fortsätta kalla tidningen journalistisk.

Enligt de yrkesetiska riktlinjerna ska inte journalister ta emot uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning. Reglerna går inte att upprätthålla om den ansvariga utgivaren finns utanför redaktionen. Gaudeamus innehåll kommer inte att fortsätta vara journalistik utan kommunikation eller reklam för kårens verksamhet.

En självständig medlemstidning har inte i uppgift att exempelvis följa en organisations kommunikationsstrategi eller följa verksamhetschefens mål. Den ska snarare ifrågasätta och granska dessa. På så sätt skapas förtroende för studentkåren och dess ledning.

En självständig tidning ger medlemmarna bättre granskning, mer demokrati och skapar högre trovärdighet för kårledningen

  • Källskyddet hotas

När ansvariga utgivare finns utanför redaktionen skapas också problem i förhållande till det grundlagsstadgade källskyddet. Om någon vill vända sig till Gaudeamus redaktion med information om studentkåren blir det mycket svårt att garantera anonymiteten gentemot organisationens övriga delar.

Den organisation som ger ut en tidning har rätt att bestämma tidningens inriktning, mål och syfte. Samtidigt måste varje demokratisk organisation tåla granskning, både av den egna organisationen och av dess omvärld. Detta kräver ett förtroendefullt samarbete mellan organisationens ledning och en självständig redaktion.

En självständig tidning ger medlemmarna bättre granskning och mer demokrati och skapar högre trovärdighet för kårledningen. För dem som skall bedriva journalistik är en självständig tidning en förutsättning.

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet

Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet