Petra Wagman, Ida Kåhlin

Hållbar utveckling enligt FN:s globala mål handlar även om ett hållbart vardagsliv. Vår profession vill bidra till att både vardagen och världen funkar, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter och Petra Wagman, lektor i arbetsterapi vid  Jönköping University.

Sveriges Arbetsterapeuter är ett professions- och fackförbund. Som företrädare för en av Sveriges hälsoprofessioner vill vi vara med och tydliggöra hur arbetsterapeuters kompetens också kan användas för att bidra till en hållbarare värld.

Hösten 2015 antog Förenta Nationerna 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Att förverkliga dessa mål är vårt gemensamma ansvar, såväl privatpersoner som privat och offentlig sektor.

Hållbar utveckling innefattar mer än människors relation till naturen. Det handlar om delaktighet, levnadsvanor och mänskliga rättigheter – kort sagt att skapa ett gott samhälle för alla.

Därmed är hållbar utveckling något som kräver insatser på alla nivåer i samhället. Arbetsterapeuter är en av de grupper som kan bidra.

Arbetsterapeuter fokuserar på målet att människor ska kunna göra det de vill och behöver i vardagen. Ofta uppstår behovet när detta inte längre fungerar, till exempel på grund av en sjukdom eller skada

Vi är specialister på att arbeta med att förändra vardagens aktiviteter – där hållbar livsstil kan vara ytterligare en.

Arbetsterapeuter fokuserar på målet att människor ska kunna göra det de vill och behöver i vardagen. Ofta uppstår behovet när detta inte längre fungerar, till exempel på grund av en sjukdom eller skada.

Vi hoppas våra tankar kan inspirera andra professionsförbund och organisationer – vilka mål fokuserar ni på?

Om vi ser Agenda 2030 ur vår professions och fackförbunds synvinkel, så kan flertalet av de 17 målen relateras till arbetsterapi, på ett eller annat sätt:

  • Mål 3: »att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar« ·

Detta är nära kopplat till arbetsterapins mål att skapa möjligheter för människor i alla åldrar att klara av vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.

Hälsosamma levnadsvanor som att välja bort bilen och i stället gå eller cykla till jobbet kan vara ett sätt att ändra sina vardagliga aktiviteter så att de blir mer hållbara och bidrar till bättre hälsa, såväl på individnivå som på samhällelig och global nivå.

En hållbar samhällsplanering måste också beakta att medborgarnas behov är olika och förändras över tid.

  • Mål 10: «att minska ojämlikheten« syftar bland annat till att inkludera alla på lika villkor.

Här kan arbetsterapeutisk kompetens användas för att se till att produkter och tjänster fungerar för så många som möjligt, utan extra anpassningar eller speciallösningar.

Det går att höja tågplattformen, förtydliga infotavlan och ta bort trösklarna och på så sätt öka den fysiska, kognitiva och kommunikativa tillgängligheten. Ett annat exempel är att säkerställa att bostäder och återvinningsstationer är tillgängliga så att personer med rullstol kan källsortera.

  • Mål 12: »att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster« kan också relateras till levnadsvanor och aktivitetsmönster. Arbetsterapeuter vet hur individen, omgivningen och vardagliga aktiviteter samverkar och relaterar till delaktighet och hälsa.

Vi hoppas också att våra tankar kan inspirera andra professionsförbund och organisationer i deras arbete med hållbar utveckling.

I enlighet med Agenda 2030 ska vi tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen till år 2030 – vilka mål fokuserar ni på?

Ida Kåhlin är förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Petra Wagman är lektor i arbetsterapi vid Jönköping University.