Kompetens, kontinuitet och valfrihet borde prägla äldrevården – inte företagens tillväxt. Företrädare för LO svarar Vårdföretagen.

I debattartikeln ”Lyssna på de äldre – ge dem makten över sin äldreomsorg” argumenterar Ida Ingerö och Anna Bergendal, från Vårdföretagarna, för att äldre ska få ”verklig valfrihet”. De anser att samtliga kommuner måste införa ett system enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, vilket innebär fri etablering för företag som lever upp till kommunens krav.

En stor majoritet av de personer över 85 år i den opinionsundersökning Vårdföretagarna låtit göra, svarar att de vill välja äldreboende och hemtjänstutförare. Det är bra att äldres åsikter får höras och viktigt att äldre kan påverka sin omsorg. Men det hade varit bättre om de hade fått resonera om vad som är viktigt att påverka och effekterna av LOV. Skulle äldre prioritera möjligheten att få välja mellan offentliga och många olika privata utförare om de förstod att ett LOV-system bidrar till sämre kvalitet för alla?

Den medicinska kompetensen är alldeles för låg.

Det finns ett antal systemfel med LOV. Att ha många äldreomsorgsutförare i en kommun leder till en ineffektiv och uppsplittrad verksamhet. Kommunen tvingas bygga upp en dyr kontroll- och stödapparat för att kunna garantera att alla företag utför den omsorg de ska utföra. Många utförare i hemtjänsten innebär längre körsträckor när olika företag kör om varandra, vilket är dyrt och dåligt för miljön. Andelen visstidsanställda är högre i privat äldreomsorg och det spiller över på de kommunala utförarna i kommuner med LOV och många privata utförare. Detta försämrar kvaliteten eftersom en god omsorg kräver kontinuitet så att den som ger omsorgen känner till den äldres behov.

Det har visat sig vara så svårt att stoppa kriminella aktörer i LOV-system att flera, även borgerligt styrda, kommuner har avskaffat LOV i hemtjänst. Ett exempel är Sollentuna där det borgerliga styret fick nog efter att fuskföretag efter fuskföretag avslöjats.

Coronakommissionen visade att äldreomsorgen under lång tid har varit resursmässigt eftersatt, yrkeskåren undervärderad och den medicinska kompetensen alldeles för låg. Ett tvingande system för fri etablering av äldreomsorgsföretag löser inget av de problemen.

LO anser att resurserna till äldreomsorgen måste öka och LOV avskaffas. Vi behöver utveckla en styrning som garanterar kontinuitet och samordning av vård och omsorg samtidigt som de äldre har valmöjligheter.  Äldres rätt att påverka vilken omsorg de får, och att den utförs av en kompetent person som känner till vilka krämpor den äldre har, är viktigare än företagens rätt att etablera sig där de tjänar mest pengar.

Ulrika Lorentzi, välfärdsutredare, LO

Joa Bergold, chef för gruppen Välfärd och ekonomisk politik, LO