Två motioner till årets landsdagar om de låga födelsetalen hos »svenska kvinnor« visar tydligt SD:s ideologiska föreställningsvärld.

Under de Sverigedemokratiska landsdagarna förra helgen blev det mycket rabalder kring ombudet Martin Strids rasistiska utläggning om huruvida muslimer är människor.

Två motioner som däremot föll under radarn innehöll formuleringar om att »svenska« kvinnor borde föda fler barn. I ljuset av SD:s nationalistiska idéarv väcker formuleringarna obehag.

I Sverigedemokraternas tidiga historia finns en uttalad föreställning om en svensk nation byggd på blodsband. I partiets medlemsbulletin 1989 stod exempelvis att det som »vi ärvt är blodet av våra förfäder, det är det svenska; det andra som kommit utifrån, det är osvenskt«.

Blodsbandsnationalismen inom SD levde kvar länge. Den var högst levande när Jimmie Åkesson anslöt sig till partiet 1995. Partiprogrammet från 1996 inleddes med följande deklaration:

»Sverige och det svenska folket har vuxit fram ur de flockar av urfolk, vilka efter den stora inlandsisens avsmältning så småningom tog den skandinaviska halvön i besittning. De spridda stammarna i vårt land sammansvetsades med tiden i ett rike, vilket, sedan det fått sina naturliga gränser, blev en fast enhet, det nuvarande Sverige.«

SD liksom många andra högerradikala partier i Europa kom senare att influeras av den nya högern i Frankrike, en idéströmning som försökt att blåsa nytt liv i högerextremism.

En central tanke var att ersätta den biologiska rasismen med föreställningen om kulturella nationer som hotas av en framväxande mångkulturalism. Även SD kom att omdefiniera nationalismen och definiera den i kulturella termer. I SD:s nuvarande principprogram, antaget 2011, heter det:

»Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.«

Med andra ord. Antingen född svensk eller assimilerad till svensk. Vad som krävs för att bli assimilerad förklaras i principprogrammet:

»Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.«

För den som accepterar SD:s ideologiska föreställningsvärld får uttrycket »svensk« en dubbel betydelse, dels kan det betyda en person som tillhör den svenska nationen. Dels en person som är svensk medborgare. En konsekvens av SD:s föreställningsvärld är att alla svenska medborgare inte tillhör den »svenska nationen«.

För den som accepterar SD:s ideologiska föreställningsvärld får uttrycket »svensk« en dubbel betydelse.

Vid SD:s landsdagar 2017 fanns två motioner som handlade om befolkningsutvecklingen bland »svenskar«. Det var motionerna FBC11 och FBC12 skrivna av Bertil Malmberg och Mirko Pansera. I båda motionerna finns en identisk formulering:

»Vi har i dag ett flertal problem. Ett är de låga födelsetalen hos svenska kvinnor. Detta påverkar i långa loppet Sverige i negativ riktning med minskande svensk befolkning.«

Eftersom »svensk« har dubbla betydelser i SD:s retorik blir också detta uttalande dubbeltydigt. En tolkning är att det helt enkelt föds för få barn av kvinnor som är svenska medborgare. En annan tolkning, mer i linje med SD:s partiprogram, är att kvinnor som tillhör den svenska nationen föder för få barn och att det kan leda till att andelen »svenskar« i befolkningen blir mindre.

Den som vet lite mer om motionären Bertil Malmberg behöver inte tveka om vilken tolkning som är den riktiga. Under en lång rad av år har han utbildat lokalavdelningar inom SD och hävdat att »muslimsk invandring är en del av ett smygande Jihad«. Gång på gång har han gett uttryck för den antimuslimska konspirationsteorin Eurabia som går ut på att muslimer försöker ta över Europa genom invandring och barnafödande.

Medan motionärerna vid SD:s landsdagar uttryckte sig glidande finns andra ledande SD-företrädare som formulerat sig mer rakt på sak. Kent Ekeroth hade länge en särskild avdelning om »muslimsk demografi« på sin blogg, där ett av budskapen var att »svenska« kvinnor måste föda många barn. Så här skrev han exempelvis 2010:

»Vi behöver rikta ekonomiska incitament för att få den svenska delen av befolkningen att föda barn.«

Kent Ekeroths uttalande står det svart på vitt att det är särskilt viktigt att den »svenska delen« av befolkningen skaffar fler barn. Det är ett budskap som inte går att missuppfatta. I nästa led blir denna typ av konspirationsteorier ett argument för islamofobi och öppen diskriminering. Nu har samma budskap förts fram på SD:s landsdagar, om än i något mer inlindad form.*

Den som studerar högerradikala grupperingar som är mer extrema än SD hittar omedelbart ännu grövre formuleringar på samma tema. En relativt ny rörelse i Sverige är Nordisk alternativhöger med portalfiguren Christopher Dulny, tidigare budgetchef på SD:s riksdagskansli.

På rörelsens webbsida förordas en mer restriktiv abortpolitik med argumentet att det främst är »etniska svenskar« som genomgår aborter och att en hårdare abortpolitik därför skulle ha »positiva demografiska« effekter. (»Etniska svenskar« har för övrigt blivit ett älsklingsuttryck i högerradikala kretsar och bland dem som vill dela upp medborgarna i olika kategorier.)

*FOTNOT Den refererade meningen att »svenska« kvinnor bör föda fler barn i motionerna FBC11 och FCB12 användes för att motivera olika att-satser. I den förstnämnda motionen handlade att-satserna om att det bör tillsättas en utredning om kopplingen mellan föräldraförsäkringen och »svenska« kvinnors barnafödande. I den andra motionen var förslaget att SD bör tillsätta en utredning om utökad föräldraförsäkring.

På den första motionen yrkade partistyrelsen avslag med motiveringen att partiets linje redan är klar, det vill säga att föräldrarna själva ska bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas (det vill säga inga pappamånader).

Den andra motionen ansåg partistyrelsen vara besvarad eftersom partiet redan arbetar i linje med förslaget. Landsdagarna beslutade sedan i linje med partistyrelsens förslag