Britta Lejon. ordförande facket ST.

1 av 3 statsanställda med dagliga medborgarkontakter anser att de har en dålig eller mycket dålig psykosocial arbetsmiljö. Det är allvarligt att statens företrädare har en så pass utsatt arbetsmiljö att de riskerar liv och hälsa, skriver Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST.

Den som har många och dagliga medborgarkontakter i sitt arbete har mycket dålig arbetsmiljö. Det visar Fackförbundet ST:s medlemsundersökning om arbetsmiljö i staten 2018. Knappt hälften av de svarande säger att den psykosociala arbetsmiljön är bra eller mycket bra.

Det är visserligen en förbättring från den förra undersökningen (2016) där bara 40 procent ansåg att den var bra. På ett övergripande plan är detta naturligtvis positivt och en förklaring kan vara att arbetsgivare börjat jobba med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) på arbetsplatserna, något som vi är glada över. I kontrast till detta svarade däremot drygt var femte person att den psykosociala arbetsmiljön var dålig. Det ser vi som ett bekymmer.

Dålig psykosocial arbetsmiljö äventyrar likabehandlingsprincipen och rättssäkerheten.

Ju oftare en anställd har medborgarkontakter desto sämre upplevs arbetsmiljön. 

Den vanligaste orsaken till dålig eller mycket dålig psykosocial arbetsmiljö är brister i ledarskapet, vilket nästan 7 av 10 uppger.

Högt arbetstempo, ständiga förändringar i arbetsorganisationen och risken för hot och våld är andra faktorer som påverkar arbetsmiljön.

När vi granskar svaren i enkäten ser vi att anställda som är statens ansikte utåt, det vill säga de som har dagliga medborgarkontakter har en sämre arbetsmiljö än andra statligt anställda. Ju oftare en anställd har medborgarkontakter, desto sämre upplevs arbetsmiljön.

  • 1 av 3 av de med dagliga medborgarkontakter anser att de har en dålig eller mycket dålig psykosocial arbetsmiljö.
  • 6 av 10 av de med dagliga medborgarkontakter anser att arbetsbelastningen har ökat.

De upplever i högre utsträckning ofta stress och olustkänslor till följd av sitt arbete.

När det gäller förekomsten av hot och våld har det under många år varit ett bekymmer i statlig sektor.

  • 16 procent har svarat att de utsatts för hot eller våld i sitt arbete vilket är en ökning om 3 procentenheter sedan 2016.

Vi känner stor oro för den ökande trenden och för att det är en så hög andel av de som har medborgarkontakter som utsätts för hot och våld.

Det är mycket allvarligt att statens företrädare har en så pass utsatt arbetsmiljö att de riskerar liv och hälsa.

Detta är minst lika allvarligt för medborgarna eftersom denna negativa utveckling riskerar att kraftigt försvaga rättssäkerheten, likabehandling och kvaliteten och servicen i tjänsterna som medborgarna har rätt att kräva.

Vi vet att brister i både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön riskerar att leda till olyckor, arbetssjukdomar och sjukskrivningar.

På det stora hela har den fysiska arbetsmiljön förbättrats i Sverige sedan tillkomsten av arbetsmiljölagstiftningen samt det arbete som parterna på arbetsmarknaden bedriver, inte minst tack vare den nya föreskriften.

Vår medlemsundersökning om arbetsmiljö visar att den fysiska arbetsmiljön inom staten utvecklas åt rätt håll. 6 av 10 svarar att arbetsmiljön är bra eller till och med mycket bra.

Men i takt med att vi fått bättre fysisk arbetsmiljö har den psykosociala arbetsmiljön vuxit fram som ett nytt problemområde, där stress, högt arbetstempo, stor arbetsbelastning, ständiga omorganisationer och brister i ledarskapet ses som orsaker till en allt högre korttids- och långtidssjukfrånvaro.

Bristerna i arbetsmiljön försämrar förutsättningarna för anställda i staten att göra ett bra jobb och det försvårar för arbetsgivarna att behålla och rekrytera ny personal.

I förlängningen får detta allvarliga konsekvenser för hela samhället.

Sveriges nästa regering måste ta sitt ansvar genom att se över det årliga effektiviseringskravet i staten. Det är inte hållbart att staten fortsätter att effektivisera i samma takt som hittills. Sveriges befolkning ökar och det statliga uppdraget har blivit mer komplext. Därför måste regeringen:

  • anställa fler medarbetare i verksamheter där staten möter medborgare
  • dra upp riktlinjerna för ett förebyggande arbete mot hot och våld i staten
  • tillsammans med parterna på arbetsmarknaden formulera en åtgärdsplan för bättre förebyggande arbete kring fysisk-och psykosocial arbetsmiljö
  • ge ledarskapet i staten bättre förutsättningar att vara närvarande chefer.

Britta Lejon är förbundsordförande Fackförbundet ST