Jan Björklund, Åsa Fahlén, Gustav Fridolin

Skolklyftor När utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ikväll möter sin företrädare Jan Björklund (L) i debatt i SVT Opinion så kräver jag – och hela Skolsverige – en annan ton från båda kombattanterna. Vi vill se en ärlig vilja att arbeta tillsammans för skolans bästa, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Bristen på handlingskraft riskerar annars att resultera i fortsatt kräftgång i internationella mätningar såväl vad gäller kunskapsresultat som likvärdighet.

Efter 8 år av alliansregering och snart 4 år av rödgrönt styre förväntar sig lärarkåren mer. De grundläggande problemen i svensk skola kvarstår. Minsta gemensamma nämnare borde vara Skolkommissionens förslag.

Vi kan alla se att skolor i utsatta områden utsätts för en hård press. De utbildade lärarna söker sig i allt högre grad till skolor där eleverna har välutbildade föräldrar och där skolornas arbetsmiljö är lugnare och tryggare.

Det är en olycklig utveckling som kräver att politikerna tar gemensamma krafttag och förenas i arbetet mot att klyftorna fortsätter växa.

  • Man måste med alla till buds stående medel, öka attraktionen i ytterstadsskolorna genom både löner och god organisering av arbetet.

Det görs inte i tillräcklig utsträckning i dag och det är huvudmännens ansvar.

  • Det behövs även en nationell modell för resursfördelning utifrån socioekonomiska förhållanden.

Man kan inte bara ge upp vissa delar av Skolsverige. Politiker och ansvariga måste bestämma sig för att ha bra skolor i hela landet. Det kan då ibland vara nödvändigt att stänga skolor och bussa eleverna till andra skolor som i Örebro eller slå samman skolor som i Nyköping.

Skolkommissionen har en mängd förslag på hur elevresultaten och likvärdigheten ska kunna förbättras i den svenska skolan.

Stat och rikspolitiker kan hjälpa till. Bland annat genom att genomföra Skolkommissionens betänkande. Det innehåller en mängd förslag på hur elevresultaten och likvärdigheten ska kunna förbättras i den svenska skolan.

Bland annat handlar det om att staten måste ta ett större ansvar för skolans finansiering och resursfördelning, att lärare och skolledare ska kunna få regelbunden fortbildning – samt en rad åtgärder mot skolsegregationen.

I Skolkommissionen har såväl representanter från forskningen som skolans professioner ingått och förslagen är väl förankrade. I slutbetänkandet betonas helheten i förslagen, alltså att de i så stor utsträckning som möjligt ska genomföras sammantaget för att få god effekt.

Det är uppenbart att oppositionen och regeringen ligger väldigt nära varandra och man ser de reella problemen. Men man vill ändå inte vara överens.

Skolkommissionen har en mängd förslag på hur elevresultaten och likvärdigheten ska kunna förbättras i den svenska skolan. Men Istället för att anamma deras många kloka förslag så ställer exempelvis Liberalernas krav på att en kommission för ordning och reda bör inrättas.

Det är befängt – och oansvarigt – att låta det ena utesluta det andra. Sverige behöver både en statlig, stark finansiering och trygghet och ordning i skolan!

Inte heller är regeringens satsning på Samverkan för bästa skola, Skolverkets stödinsats för skolor med låga kunskapsresultat, tillräcklig. Det omfattar helt enkelt för få skolor. Om man på allvar vill förstärka likvärdigheten i hela skolsystemet krävs något mer.

Det är uppenbart att oppositionen och regeringen ligger väldigt nära varandra och ser de reella problemen. Men man vill ändå inte vara överens.

Snabba förändringar behöver göras för att bryta segregationen i den svenska skolan. Det innebär ingalunda att skolvalet måste avskaffas eller att friskolereformen ska avvecklas, tvärtom.

I syfte att garantera fortlevnad av valfriheten och friskolorna behöver justeringar i 90-talsreformerna göras, annars är risken stor att kunskapsklyftorna fortsätter att öka i allt snabbare takt.
Så Gustav och Jan, låt oss nu ta ett steg i taget. För skolans elever och för landet skull. Passa på att ta varandra i hand och genomför det som lärare, skolledare och andra kommit fram till.

Lita på oss och se till att börja med Skolkommissionens förslag nu. Sedan kan vi återkomma och gå vidare med en annan starkare styrning av skolan.

Åsa Fahlén är ordförande i Lärarnas Riksförbund