Foto: Wikimedia

Gaza Den svenska biståndsmyndigheten, Sida, har nu för andra gången genomfört en översyn av biståndet till Palestina. Slutsatsen är att man inte ser några hinder för fortsatt stöd till organisationer som verkar på plats. Vi hoppas att den svenska regeringen tar till sig av den fakta som presenteras och återinför biståndet samt agerar för att få igenom ett permanent eldupphör. För varje dag som går är det kvinnor, barn och oskyldiga civila som betalar det högsta priset.

Redan innan Hamas terrorattack den 7 oktober var en miljon Gazabor i behov av humanitärt stöd på grund av den blockad mot Gaza som infördes av Israel 2007. Under de senaste fyra månaderna har situationen snabbt förvärrats och i nuläget är nära två miljoner människor i Gaza i behov av akut humanitärt stöd i form av skydd, mat, vatten, mediciner och vård. Behoven är oöverskådliga och den humanitära katastrofen går inte att beskriva i ord.

Den verksamhet som ActionAids partnerorganisation, Allianza por la solidaridad-ActionAid Spanien, bedriver i Palestina med stöd från Sida syftar till att stärka kvinnors rättigheter, förebygga könsbaserat våld och säkerställa att kvinnor får tillgång till vård och trygga platser. Sida har även finansierat program för kvinnliga entreprenörer på Västbanken och i Gaza samt arbetet med att involvera manliga ledare i högre grad, i syfte att skapa en mer demokratisk och trygg miljö.

Den svenska regeringens beslut att, den 10 oktober, frysa utvecklingsbiståndet till Palestina från en dag till en annan har fått enorma konsekvenser på detta arbete som nu avstannat helt eller kraftigt reducerats. Personal har tvingats sluta vilket lett till att kapaciteten på de kliniker som ska erbjuda kvinnor vård och trygghet har minskat avsevärt. Även arbetet med att främja kvinnligt entreprenörskap har avstannat helt, vilket innebär att dessa kvinnor och deras familjer nu står utan möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor.

Av erfarenhet vet vi hur viktigt det är att investera i långsiktigt arbete som leds av kvinnor och deras organisationer, både före, under och efter kriser. Detta är ett arbete som Sverige har varit en global ledare för och där vi behöver fortsätta ligga i framkant. Att dra in på just det stöd som gör att kvinnor kan leda den förändring som behövs är direkt kontraproduktivt och går emot Sveriges internationella humanitära och människorättsbaserade åtaganden och förhållningssätt.

Den humanitära kris som ytterligare fördjupats efter att det fullskaliga kriget utbröt har försämrat situationen för kvinnor i ännu högre grad. Det könsbaserade våldet har ökat, gravida kvinnor tvingas föda barn utan vare sig smärtlindring eller vård och tillgången till mediciner, mensskydd och säkra platser är minimal. Situationen är förödande och allt stöd till kvinnor, barn och oskyldiga civila – både nu i det akuta skedet och på sikt – är helt avgörande.

När regeringen valde att frysa utvecklingsbiståndet uppgavs skälet vara att man ville utreda och försäkra sig om att inga pengar går till organisationer som stödjer Hamas eller andra terrorstämplade grupper. Två utredningar har nu fastställt att ingen av Sidas granskade avtalsparter återfinns på EU:s sanktionslista och biståndsmyndighetens samlade bedömning är att man inte ser något hinder för fortsatt samarbete. I en del fall krävs att organisationerna ser över sina administrativa rutiner men Sida bedömer är att detta är åtgärder som kan vidtas utan större komplikationer. Trots detta har regeringen ännu inte fattat beslut om huruvida utvecklingsbiståndet till verksamheten i Palestina kan återupptas.

ActionAid Sverige och våra partners är djupt bekymrade över det indragna stödet, både vad gäller det långsiktiga utvecklingsbiståndet och det humanitära, där Sida den 30 januari valde att pausa utbetalningar till FN-organet UNRWA som sköter 80 procent av de humanitära insatserna inne i Gaza. Detta efter misstankar från Israel om att 12 av de 13 000 medarbetarna från organisationen i Gaza både stöttat Hamas och deltagit i attackerna den 7 oktober, något som är under utredning.

Vi är också oroade över våra beslutsfattares retorik och återkommande poänger om att en tvåstatslösning är enda vägen framåt. Om det ska bli verklighet måste våra politiker driva detta – inte bara i ord utan också i handling. I skrivande stund är antalet döda i Gaza uppe i över 29 000, varav ofattbara 12 300 är barn och 8 400 är kvinnor. Hjälpen som kommer fram är långt ifrån tillräcklig i förhållande till hur behoven ser ut. Trots detta, i denna ofattbara och mycket farliga situation, fortsätter organisationer arbetet med att rädda liv och hitta lösningar för att motverka ytterligare svält och sanitära katastrofer.

För att uppnå en tvåstatslösning krävs ett tydligt och bindande krav på permanent eldupphör från båda parter. Detta förutsätter att de organisationer som arbetar för att ge stöd och skapa skydd har möjlighet att bedriva sin verksamhet. Därför är det viktigt att biståndet till Palestina nu återupptas och att våra regeringsföreträdare ansluter sig till de stater som arbetar för ett eldupphör. Det handlar om att rädda liv, att skydda civila och om att stå upp för mänskliga rättigheter – nu och långsiktigt.

Allt annat vore direkt kontraproduktivt och ett svek mot de kvinnor, barn och oskyldiga civila i Palestina som betalar det högsta priset när omvärldens stöd saknas eller inte kommer fram.

Jennifer Vidmo, Generalsekreterare ActionAid Sverige
Cristina Munos, Generalsekreterare, Allianza por la Solidaridad – ActionAid Spanien