Peter Hellberg Foto: Camilla Svensk

debatt Idag röstar riksdagen om höjd pensionsålder, utifrån den överenskommelse som de sex partierna i pensionsgruppen slutit. Partierna har dock börjat i fel ände. Den fråga de borde ha ställt sig är hur fler ska orka, vilja och känna lust att gå till jobbet efter fyllda 63, 65 eller 67, skriver TCOs ordförande Peter Hellberg.

Sedan det nuvarande pensionssystemet sjösattes har medellivslängden i Sverige ökat med nästan tre år. I takt med att vi lever längre förändras också förutsättningarna för pensionssystemet som nu har mer än tjugo år på nacken.

Tanken var att den nya ordningen, med inkomst- och premiepension skulle ge minst lika hög pension som det tidigare systemet med folkpension och ATP hade gjort. I praktiken skulle det innebära att pensionen vara minst 60 procent av den tidigare lönen. Idag ser vi att det snarare rör sig om mindre än 50 procent för den som är född 1950. Det är naturligtvis inte hållbart.

Avgiften till den allmänna pensionen bör därför höjas till den nivå som det från början avsågs, 18,5 procent av lönen. En sådan höjning skulle öka inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet med sju procent och pensionsnivån i motsvarande grad.

Eftersom de sex partierna som ingår i riksdagens pensionsgrupp har börjat i fel ände måste de nu ta ansvar för att skyndsamt – och utan att partipolitisera saken – fatta de beslut som krävs för att även den breda medelklassen ska slippa oroa sig över tiden efter arbetslivet. TCO ser att det behövs åtgärder på tre områden:

  • En hållbar arbetsmiljö är en förutsättning. I praktiken innebär det att alla anställda, oavsett förutsättningar, ges reella möjligheter att både kunna och orka arbeta längre. När pensionsåldern nu höjs måste det även genomföras satsningar på förbättrad arbetsmiljö och flexibilitet i arbetet. Stressen och pressen i arbetslivet befinner sig på ohållbara nivåer i många tjänstemannayrken.
  • Kompetensutveckling och omställning genom hela yrkeslivet. Den tid då det i unga år gick att skaffa sig en utbildning och jobba fram till pensionen är förbi. Det finns ett ständigt behov av att fylla på med ny kunskap. Arbetsmarknaden påverkas redan idag av digitalisering och globalisering. Den gröna omställning som är nödvändig och välkommen kommer att utsätta arbetstagarna för ytterligare påfrestning. Rätt hanterat finns det stora vinster att göra, såväl för individen som för samhällets välstånd. Men det händer inte av sig självt. Politiken måste träda in och ta sitt fulla ansvar. Dessutom måste pensionsrätten för eftergymnasiala studier höjas, så att den som vidareutbildar sig inte riskerar en lägre framtida pension.
  • Trygghetssystemen måste anpassas till pensionsåldern. När åldersgränsen höjs, måste också de kringliggande systemen förändras så att tryggheten för arbetstagarna inte försämras.

TCO samlar 13 fackförbund som tillsammans samlar mer än 1,4 miljoner välutbildade och professionella tjänstemän. En överväldigande majoritet av dem trivs med sina jobb och känner stolthet över det arbete de utför. Men även om man tycker om sitt yrke så finns det utmaningar som måste hanteras, för att ha ett bra arbetsliv idag men också för att kunna gå i pension vid en rimlig tidpunkt, med en rimlig ekonomisk trygghet. Att stora delar av den breda medelklassen oroar sig för sin försörjning efter ett långt yrkesliv är allt annat än rimligt. Oavsett om man går i pension vid 63, 65 eller 67.

Peter Hellberg
Ordförande
TCO