Nils Öberg Foto: Per Groth

Replik Fackföreningsrörelsen har värdefulla insikter när sjukförsäkringssystemet ska förändras och utvecklas. Men även expertmyndigheters erfarenheter bör tas tillvara, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en replik.

Företrädare för TCO, LO och Saco har reagerat på Försäkringskassans remissvar på utredningen ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering”. Vårt svar har beskrivits som ett politiskt ställningstagande och ett försvar för nuvarande regler i sjukförsäkringen. Då har vi misslyckats med att förklara vad vi menar.

Jag har inget annat än respekt för att de frågor som utredningen haft uppgiften att analysera är svåra. De intresseavvägningar som ska göras i sjukförsäkringen är många och ytterst komplexa. Försäkringskassan delar problembilden som tecknas i direktiven till utredningen, och som även bekräftas i betänkandet. Även vi har haft stora förhoppningar om att förslagen ska göra reglerna i sjukförsäkringen enklare att tillämpa och mer begripliga för dem de berör.

Det är inte första gången det har gjorts försök att närmare precisera vilka ingångsvärden Försäkringskassan ska ha när sjukdomsdrabbade människors arbetsförmåga ska prövas mot en bredare arbetsmarknad. Ändringar av nu gällande begrepp ”normalt förekommande arbete” har gjorts, för att efter kort tid ändras tillbaka igen. Vi ser en risk att även beslut som bygger på det nu föreslagna begreppet ”angivet arbete” kommer att vara svåra för Försäkringskassan att tillämpa enhetligt, träffsäkert och på ett sätt som gör det enkelt för den enskilde att förstå. Vad gäller den del av utredningens förslag som handlar om att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan ser vi brister i utredningens konsekvensanalys.

Individers förutsättningar är olika. Deras möjligheter att i praktiken ta ett annat arbete skiftar från en person till nästa och förändras dessutom över tid. Till synes närliggande arbeten kan ställa helt olika krav på förmågor hos den enskilde. Psykisk ohälsa står idag för mer än hälften av alla sjukpenningärenden. Det gör inte uppgiften enklare. Utredningen riktar kritik mot Försäkringskassans förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning. Andra har kommit till samma slutsats. Vi accepterar och har tagit till oss den kritiken. Därför har ett omfattande utvecklingsarbete inletts för att öka kvalitén i våra utredningar. Särskilt våra kunskaper om och förmåga att bedöma psykisk ohälsa kommer att vara centrala i det utvecklingsarbetet.

Fackföreningsrörelsen har värdefulla insikter och betydande kunskaper som behöver tillvaratas när sjukförsäkringssystemet ska förändras och utvecklas. Även expertmyndigheters erfarenheter bör tas tillvara när politiska reformer föreslås och genomförs. Det synsättet finns tydligt uttryckt i direktiven till denna utredning. Liksom ett antal grundprinciper i sjukförsäkringen som förutsätts ligga fast även framgent.  Våra synpunkter på utredningens förslag, såväl under som efter utredningsarbetet, ska ses i det ljuset och inget annat. Oavsett vilken inriktning en politisk majoritet i Sveriges riksdag i den fortsatta politiska beredningen av detta betänkande än ger en framtida sjukförsäkring så kommer Försäkringskassan självfallet att göra allt vi kan för att tillämpa de regler som beslutats på det sätt som det är tänkt och för att uppnå det syfte som sjukförsäkringen är tänkt att ha.

 

Nils Öberg 
generaldirektör
Försäkringskassan