Baharan Raoufi-Kvist, Soraya Post

EU-toppmötet tog ett bra steg för ökad jämställdhet. Men vi varnar för urholkad arbetsrätt med det okritiska anammandet av en flexibel arbetsmarknad kännetecknad av Flexicurity, skriver två EU-politiker från Feministiskt Initiativ.

I fredags samlades EU-ländernas stats-och regeringschefer, arbetsmarknadens parter samt andra viktiga aktörer i det sociala toppmötet i Göteborg.

På agendan stod den omtalade pelaren för sociala rättigheter som avser 20 principer för ett mer rättvist Europa. Pelaren är uppdelad i tre kategorier som behandlar lika rätt och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och social integration.

Feministiskt initiativ välkomnar i stora drag de förslag som läggs fram.

Vi har på EU-nivå länge kämpat för flera av de principer som pelaren utgör: Förbättrandet av tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg, tillämpning av minimilön för att förhindra fattigdom bland förvärvsarbetare, alla människors lika möjligheter gällande anställning, socialt skydd, utbildning såväl som tillgången till vård och omsorg av god kvalitet genom livet.

Pelaren föreslår även att minimiperioden av föräldraledighet höjs till minst fyra månader som i sin tur inte kan överlåtas till den andra föräldern. Förslaget är en väsentlig jämställdhetssatsning men vår politik är ambitiösare än så och verkar för en längre minimiperiod och att föräldraledigheten ska vara individualiserad.

Däremot är vi skeptiska till att den sociala trygghet deklarationen förespråkar är beroende av individers situation på arbetsmarknaden och deras förmåga att producera.

Vi vill även varna för en eventuell urholkning av arbetsrätten genom den genomgående retorik som okritiskt anammar en flexibel arbetsmarknad som kännetecknas av Flexicurity.

Vi är skeptiska till att den sociala trygghet deklarationen förespråkar är beroende av individers situation på arbetsmarknaden och förmåga att producera.

Flexicurity innebär att arbetsgivare genom arbetsmarknadsflexibilitet lättare ska kunna anställa och säga upp anställda. De arbetssökande/arbetslösa ska ges trygghet genom arbetslöshetsersättning och tanken är att de snabbt ska kunna återgå i arbete.

Forskning visar emellertid att modellen försämrar arbetsmiljön, ger upphov till allt fler otrygga anställningar samt försvagar fackets position på arbetsmarknaden.

Även Europakommissionen framhäver att en flexibel arbetsmarknad ger upphov till otrygghet och skapar en prekär situation framförallt för unga människor i dagens Europa. Kunskapen finns således men viljan att bearbeta och lyfta problemen lyser med sin frånvaro.

Feministiskt initiativ vill bibehålla och stärka arbetsrätten och säkerställa trygga anställningar.

Vi vill att individers mänskliga rättigheter tillgodoses och garantera individers trygghet oavhängigt individens situation på arbetsmarknaden; detta anser vi skulle utgöra en fundamental social pelare för ett mer rättvist Europa.

Soraya Post är Europaparlamentariker, Feministiskt initiativ.

Baharan Raoufi-Kvist är ledamot i EU-nämnden, Feministiskt initiativ.