Ledare Inget privat företag skulle låta medarbetare ta tjänstledigt för att driva konkurrerande verksamhet. Det spelar ingen roll vilken bransch det handlar om.

Västmanlands läns tidning (VLT) har avslöjat hur en klinik på sjukhuset i Västers köpt vård av ett privat företag som drivs av två av klinikens egna överläkare. Överläkarna har i sin tur beviljats tjänstledigt på deltid för att arbeta med den egna privata kliniken vars huvudsakliga affärsidé att döma av hemsidan ser ut att vara patienter med privat sjukförsäkring och helt privatfinansierad vård.

Region Västmanland utreder nu om det här kan strida mot reglerna om otillåtna bisysslor, men klinikchefen ser inga problem.

Ett av de vanligaste försäljningsargumenten för privata sjukvårdsförsäkringar är att det är ett sätt att komma förbi köer i den gemensamma vården. ”När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring dig snabb tillgång till rådgivning och planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider”, skriver till exempel Folksam på sin hemsida.

Ytterst är det här ett symptom på kommersialiseringen av vården

När en region beviljar tjänstledighet för läkare minskar kapaciteten i den egna verksamheten. Tjänstledighet kan såklart vara motiverad av en rad olika skäl, men att bevilja den för att nyckelpersoner i vårdkedjan ska arbeta med privatfinansierad vård är inte rimligt. När läkarna är lediga från sjukhuset för att arbeta på sin privata klinik ökar väntetiderna för vanliga patienter. Det leder till ökad efterfrågan på privat finansierad vård vilket får två effekter. Dels ökar lönsamheten i den privata kliniken, dels frångås principen om vård efter behov när patienter med privat finansiering i praktiken går före i kön.

Att inte region Västmanland ser dessa enkla samband är förbluffande. Än mer förbluffande är att man också handlat upp den privata kliniken för att minska sina egna köer. Här handlar det inte bara om att kliniken kunnat kapitalisera på privata sjukförsäkringar utan också på de patienter som fått vänta på vård i regionens regi.

Inget privat företag skulle låta medarbetare ta tjänstledigt för att driva konkurrerande verksamhet. Det spelar ingen roll vilken bransch det handlar om. Fackförbundet Unionen beskriver på sin hemsida ett exempel med att starta ett företag med konkurrerande verksamhet om brott mot lojalitetsplikten. Fackförbundet Ledarna fyller på med att kraven på lojalitet är ökar med chefstjänster. Ändå kan en klinikchef i offentlig vård försvara sina delvis tjänstlediga och konkurrerande medarbetare genom att hänvisa till etiska riktlinjer och att de beviljats tjänstledigt.

Ytterst är det här ett symptom på kommersialiseringen av vården. När regionerna tillämpar köp- och säljmekanismer internt ligger det nära tillhands att också börja köpa av privata företag. Om det då saknas grundläggande förståelse för marknadsmekanismer och hur företag fungerar är risken stor att skattebetalare samt patienter och personal i den offentliga vården förlorar.