GRANSKNING. Förhållandet mellan den politiska ledningen i landstinget och ledningen för SL är otydlig och i vissa fall olaglig. Konstruktionen ger Moderaterna och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm närmast total makt över kollektivtrafiken i Stockholm.

Känslorna var upprörda på trafiknämndens möte tisdagen 21 juni i landstingshuset i Stockholm. Centerpartisten Lars Carlsson hade slagit upp en artikel i SvD där tidningen avslöjade att SL:s tjänstemän ville vänta med delar av förlängningen av Spårväg city till Ropsten. Carlsson kritiserade att en tjänsteman hade gett information till medierna som nämnden ännu inte hade. Han fick stöd av sina allianskollegor som hade snackat ihop sig innan mötet.
– Under arbetets gång, då rapporten inte har beretts, ska man som tjänsteman hålla tyst, sa kristdemokraten Michael Stjernström enligt uppgift till SvD. Han fick understöd av folkpartisten Stella Fare som ansåg att meddelarfriheten främst är till för att slå larm om missförhållanden.

SL:s vd Göran Gunnarsson ska under diskussionen ha försvarat sin tjänstemans meddelarfrihet, men möttes av ett kompakt motstånd från alliansen. Mötet avslutades med att Gunnarsson sa att han uppfattade det som om han inte längre hade nämndens förtroende. Efter mindre än ett år som vd avgick Göran Gunnarsson med omedelbar verkan.

Droppen som fick bägaren att rinna över
Mötet 21 juni var dock inte den enda gången som känslorna har svallat mellan Gunnarsson och den moderata ledningen. Enligt en källa med god insyn i landstinget var händelsen att betrakta som ”droppen som fick bägaren att rinna över.”
– Gunnarsson hade integritet och försökte sätta stopp för den allt mer politiska styrningen av SL. Det uppskattades inte av den politiska ledningen, säger källan till Dagens Arena.

Stämningen blev till slut så pass infekterad att Göran Gunnarsson ”inte kunde vistas i samma rum som Hans-Erik Malmros”. Hans-Erik Malmros har ett turbulent förflutet som moderat oppositionspolitiker i Sundbyberg och är i dag högsta administrativa tjänsteman för M i landstinget. Enligt Dagens Arenas källa är det han som i kulisserna styr en stor del av partiets trafikpolitik.

Undanhållen information
Vänsterpartiets representant i trafiknämnden, Gunilla Roxby Cromvall, satt med på mötet i juni. Hon berättar att efter mötet så gick allt mycket fort. Den borgerliga majoriteten, med trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm (M) i spetsen, föreslog omedelbart att SL:s vice vd, Madeleine Raukas, skulle ta över som tillförordnad vd efter Göran Gunnarsson. En enig trafiknämnd godkände förslaget.
– Ett par dagar senare läste jag i svenskan att Madeleine Raukas även satt i partistyrelsen för M. Det hade undanhållits oss. Vi hade bara fått veta att hon haft någon chefsposition inom SAS och så vidare. Hade jag vetat det hade jag självklart reserverat mig, säger Gunilla Roxby Cromvall.

Via mejl till Dagens Arena bestrider Christer G Wennerholm det påståendet. Han skriver att ”informationen var väl känd av styrelsen och trafiknämnden.”

Beslutet att utse Madeleine Raukas till tillförordnad vd innebar två saker. Dels att hon blev chef för aktiebolaget SL, dels att hon blev föredragande tjänsteman i trafiknämnden. Hon blev med andra ord den person som presenterar de ärenden som nämnden har att besluta över. Det är ett upplägg som kantas av frågetecken.

Stockholms ovanliga upplägg
Nästa år träder en ny kollektivtrafikslag i kraft i Sverige. Lagen kräver att en regional myndighet har det yttersta ansvaret för kollektivtrafiken. Ute i landets landsting och regioner pågår för tillfället stora omorganisationer för att kunna leva upp till de nya kraven. Även i Stockholm har det skett stora förändringar – som dock ser helt annorlunda ut än i övriga landet.

I januari i år inrättade landstinget i Stockholm en trafiknämnd som är tänkt att fungera som den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ordförande för nämnden är trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm. Skillnaden mellan Stockholm och Västra Götaland och Skåne är att den nya nämnden saknar egen förvaltning. I stället fungerar det kommunala aktiebolaget SL som nämndens förvaltning. Detta är ett högst ovanligt upplägg och medför en rad problem med ansvarsfördelning, dubbla roller och potentiell jäv.
– Jag har aldrig sett något liknande under mina femton år som landstingsrevisor. Det är förmodligen ett unikt upplägg som inte alls är oproblematiskt. Därför ska vi nu utreda det närmare, säger landstingsrevisor Ralf Jonsson.

Han får medhåll av Olle Lundin som är lektor i förvaltningsrätt och kommunalrätt vid Uppsala universitet.
– Det låter jättekonstigt. Har aldrig hört talas om något liknande. Det kan mycket väl ge upphov till problem gällande jäv och liknande. Men jag har svårt att uttala mig i det enskilda fallet, säger han.

Brott mot lagen
Revisorerna i landstinget har redan konstaterat att upplägget i vissa avseenden strider mot kommunallagen. Det handlar om att myndigheten, i det här fallet trafiknämnden, har delegerat en del av sitt myndighetsansvar till tjänstemän inom aktiebolaget SL. Till exempel har SL rätt att självständigt genomföra upphandlingar som understiger 75 miljoner kronor och att utfärda ”fullmakt att föra landstingets talan i mål och ärenden som ankommer på trafiknämnden”. Redan i våras konstaterade landstingsrevisorerna att detta bröt mot lagen. Men några förändringar har inte skett.

Via mejl bekräftar Christer G Wennerholm att delegationsordningen kvarstår. Han lovar dock att detta ska ändras ”inom en månad”.

Flera frågetecken
I sin senaste granskning av landstingsstyrelsen ställer sig revisorerna en rad frågor kring ansvarsfördelningen mellan AB SL och trafiknämnden. Bland annat tas frågan om vd:ns roll som föredragande tjänsteman upp. I vår mejlväxling med Christer G Wennerholm så förnekar han att det föreligger några frågetecken på den här punkten. Så här skriver dock landstingsrevisorerna i sin granskning:

”Av beslutsunderlaget till fullmäktiges beslut om ny trafikorganisation framgår att AB SL:s vd ska vara föredragande tjänsteman i trafiknämnden. Revisionen konstaterar med anledning av detta att delegation av beslutanderätt från en nämnd till tjänsteman i ett bolag inte är förenligt med kommunallagen.”

Och de fortsätter:

”Vidare konstateras att kommunalrättsliga regler i princip inte gäller för kommunala aktiebolag. Det finns således en problematik när AB SL får i uppgift att fullgöra en nämnds förvaltningsfunktion.”

Landstingsrevisor Ralf Jonsson bekräftar att vd:ns roll fortfarande är oklar.
– Vi har konstaterat att delegationsordningen inte är förenlig med kommunallagen. När det gäller vd:ns roll som föredragande tjänsteman vet vi ännu inte. Vi ska reda ut det med hjälp av juridisk expertis, säger han.

Makten koncentreras
Samtidigt som den nya trafiknämnden inrättades bantades SL:s styrelse från 17 ledamöter till endast tre, plus två representanter från facket som enligt lag måste ingå. Dagens styrelse ser ut som följande: Styrelseordförande Christer G Wennerholm (M), 1:e vice ordförande Lennart Rohdin (FP) och 2:e vice ordförande oppositionens Erika Ullberg (S). Samtidigt utgör dessa tre politiker presidiet, det vill säga ordförandegruppen, i trafiknämnden.

Samma tre politiker, med absolut majoritet för alliansen, styr alltså den politiska församlingen (trafiknämnden), den operativa verksamheten (AB SL) och den förvaltning som tar fram och bereder ärenden till trafiknämnden (AB SL). Dessutom har SL numera en tillförordnad vd, Madeleine Raukas, som både sitter i partistyrelsen för M och fungerar som föredragande tjänsteman i trafiknämnden.
– Ja, det är skrämmande. De håller på att bygga upp en maktkoncentration utan dess like, säger Gunilla Roxby Cromvall (V).

– Jag förutsätter att majoriteten har koll på juridiken när det gäller konstruktionen. Det är deras ansvar. Däremot tycker jag att det är högst olämpligt att Madeleine Raukas har valt att sitta kvar i Moderaternas partistyrelse. Det är faktiskt obegripligt att hon ännu inte avgått. Min åsikt i den här frågan är tydligt framförd till både vd och ordförande, säger Erika Ullberg (S) som är trafiklandstingsråd i opposition.

Landstingsrevisorerna ställer sig också mycket frågande till ledamöternas dubbla roller i styrelsen och i nämnden. I sin granskning av landstingsstyrelsen skriver de att upplägget innebär:

”att bolagens styrelseledamöter får dubbla roller eftersom de även är ledamöter i trafiknämnden, vilket kan medföra komplikationer. Styrelseledamöter i bolag har ett personligt ansvar för att bevaka att bolaget inte agerar i strid med bolagets intresse eller i strid med ändamålet för bolaget.”

Laglig gråzon
Frågan är om det ens är lagligt? Dagens Arena ringde upp Ulla Björkman som lektor i förvaltningsrätt och expert på kommunallagen.
– Man kan mycket väl ifrågasätta lagligheten i det hela. Men gränsdragningarna är inte helt klara. Det måste i sådana fall prövas, säger hon.

Ulla Björkman menar att det hela hänger på vilken form av tillsyn eller kontrollverksamhet som trafiknämnden har över SL.
– Det finns regler i kommunallagen som säger att man inte får utöva tillsyn över samma verksamhet som man också sitter och bestämmer över, säger hon.

Gränsdragningen är solklar när det gäller politiker som till exempel både sitter i miljönämnden och i styrelsen för det kommunala avfallsverket, berättar Ulla Björkman. Rollerna är enligt lagen oförenliga eftersom miljönämnden även utövar tillsyn av avfallsverket. Där finns det vägledande domar. Huruvida detsamma gäller för trafiknämnden i förhållande till SL vill hon dock hålla osagt.

Christer G Wennerholm försvarar upplägget i sitt mejl till Dagens Arena:

”Ett enigt landstingsfullmäktige har fattat beslut om landstingets organisation. Att avbolagisera SL och skriva om tusentals avtal uppskattades 2006 kosta runt tre miljarder kronor, så det är en orimlig åtgärd. Vi satsar hellre skattepengar på bättre kollektivtrafik än på bolagsförändringar.”

”Konstiga gränsdragningar”
När Dagens Arena ringer runt till regionkontoren i Västra Götaland och Skåne ställer sig dock tjänstemännen och politikerna mycket frågande till den modell som Stockholm har valt. Ulrika Frick, miljöpartist och ordförande för kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, tycker att Stockholms modell innebär ”konstiga gränsdragningar”. I hennes region är det självklart att det inte är samma politiker som både sitter i nämnden och i styrelsen för det kommunala bolaget, i det här fallet Västtrafik. Att bygga upp separata organisationer betyder inte heller att Västtrafik måste avbolagiseras.
– Styrelsen i bolaget ska svara för bolagets intresse, medan nämnden är ett politiskt organ som tar de strategiska och långsiktiga besluten. Det är mycket viktigt att dessa är åtskilda för att få en tydlighet i organisationen, säger hon.

I Skåne resonerar tjänstemannen Torbjörn Lindqvist på samma sätt. Han har samordningsansvaret för anpassningen till den nya kollektivtrafiklagstiftningen i Skåneregionen.
– Som vi har tolkat lagen är det väldigt viktigt att man gör en tydlig skillnad mellan en myndighetsroll och en utförarroll. Speciellt när tjänsterna upphandlas på en marknad. Det handlar om konkurrensneutralitet och att undvika intressekonflikter. Det är grundläggande i vårt arbete, säger han.

En halv miljard i förlust
Vänsterpartisten Gunilla Roxby Cromvall är mycket kritisk till den tilltagande koncentrationen av makt kring kollektivtrafiken i Stockholm. Hon pekar till exempel på hur SL:s senaste kvartalsrapport hanterades av presidiet i trafiknämnden. Nämnden hade visserligen gett presidiet i uppgift att godkänna rapporten, eftersom den låg mellan två möten. Men när kvartalsrapporten innehöll en prognos som spådde att SL skulle gå en halv miljard kronor back för 2011 så tycker Gunilla Roxby Cromvall att det presidiet borde extrainkallat hela nämnden innan rapporten godkändes. Det gjordes inte. Socialdemokraterna, genom Erika Ullberg, var därmed det enda oppositionspartiet som hade möjlighet att yttra sig över rapporten.

Christer G Wennerholm bestrider även denna uppgift i sitt mejl till Dagens Arena. Han skriver att ”delårsbokslutet var förankrat i hela trafiknämnden.”
– Det är sant att bokslutet återrapporterades vid ett senare möte. Men vi hade ingen möjlighet att yttra oss när det var aktuellt, säger Gunilla Roxby Cromvall.

Socialdemokraten Erika Ullberg bekräftar dessa uppgifter men hänvisar till att ärendet ”brådskade”. Men hon påpekar också att hon tycker det är märkligt att Vänsterpartiet inte hade några invändningar varken när presidiet gavs i uppgift att godkänna rapporten eller vid det senare mötet i trafiknämnden.

Inga åtgärder vidtas
I Dagens Arenas förra granskning av kollektivtrafiken i Stockholm kunde vi konstatera att SL led av allvarliga brister i ”styrning och intern kontroll”. Detta var en av huvudförklaringarna till att SL går med stora förluster och nyligen tvingades höja biljettpriserna. Nu kan vi konstatera att inte ens när SL riskerar att gå en halv miljard back verkar några särskilda åtgärder att vidtas av styrelsen. I arbetsordningen för SL:s styrelse går det att läsa:

”Om styrelsens uppföljning visar på större avvikelser mot mål skall orsaker analyseras och handlingsplaner upprättas och följas upp.”

Landstingsrevisorerna konstaterar dock, i ett förstudie-pm till deras granskning av SL:s kostnadskontroll, att:

”För 2010 vidtog inte SL några åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Vare sig SL eller trafiknämnden har hittills beslutat om särskilda åtgärder för att uppnå ekonomisk balans 2011. Inte heller i det längre perspektivet verkar SL mer aktivt ha arbetat med frågor om kostnads- och produktivitetsutveckling.”

Investeringar utanför budget
I stället forceras en utbyggnad av Spårväg city igenom. En investering på 5,4 miljarder. Pengar som ligger utanför budget och som ingen i dagsläget vet var de ska tas ifrån.

Förutom sin roll som ordförande för trafiknämnden, samt styrelseordförande för AB SL – som alltså även fungerar som nämndens förvaltning – så är Christer G Wennerholm styrelseordförande för intresseorganisationen Spårvagnstäderna. Dagens Arena frågade Christer G Wennerholm rakt ut: Är dessa roller förenliga?

”Genom mina uppdrag i dessa organisationer kan jag arbeta mer framgångsrikt för en bättre kollektivtrafik för resenärerna i Stockholms län”, skriver han.

Texten är redigerad den 10 september 2011.