Foto: Pexels.

Nyhet Många länder saknar en politik som skyddar gravida kvinnor från ohälsosamt och farligt arbete. De saknar också rätten till mammaledighet. Det visar en ny ILO-rapport som tar upp många av de utmaningar som finns i arbetet för hållbarhet och jämställdhet.

Tre av tio, eller 649 miljoner, kvinnor i reproduktiv ålder saknar tillräckligt moderskapsskydd. Detta på grund av för få satsningar på omsorgs- och familjepolitiken. Det visar en ny rapport från Internationella arbetsorganisationen, ILO. I 82 av 185 undersökta länder kommer det att ta minst 46 år innan de uppnår en minimirätt till mammaledighet. FN:s hållbarhetsmål för 2030 kommer därför inte att uppnås, konstaterar ILO. 

Enligt ILO-konventionen ska medlemsländerna erbjuda minst 14 veckors mammaledighet med minst två tredjedelar av tidigare inkomster. Detta ska finansieras av socialförsäkringen eller offentliga medel. Men trots att ”betald mammaledighet eller moderskapsskydd är en universell mänsklig rättighet och arbetstagares rättighet”, uppfyllde 82 av 185 länder inte detta. 

Dessutom bor 1,2 miljarder män i ”bästa reproduktiva ålder” i länder utan rätt till pappaledighet. Det blir därför svårt att balansera arbets- och familjeansvaret på ett jämställt sätt mellan föräldrarna, menar ILO. I de länder som beviljar pappaledighet är den fortfarande kort. Det globala genomsnittet är nio dagar. Och uttaget av pappadagar är lågt, vilket rapporten menar beror på låg ersättning, könsnormer och polivcyutformning. Detta bidrar också till ojämställdhet och klyftor mellan könen.

Endast i 40 av länderna som undersökts har gravida eller ammande kvinnor rätt till skydd mot ohälsosamt och farligt arbete. Och endast 53 länder erbjuder rätt till betald ledighet för medicinska undersökningar under graviditeten. Dessutom saknas inkomsttrygghet, ledighet och lämpliga faciliteter för amning i många länder, enligt rapporten.

Rapporten tar också upp att tillgång till vård på boende, hemtjänst och vård i hemmet saknas för den stora majoriteten äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ett transformativt reformpaket för en vård- och omsorgspolitik som baseras på universell tillgång skulle, enligt ILO, skapa en ”banbrytande väg för att bygga en bättre och mer jämställd arbetsvärld”. Investeringar i allmän barnomsorg, långtidsvård och jämställd föräldraledighet skulle dessutom skapa upp emot 299 miljoner jobb fram till 2035, konstaterar rapporten.

Enligt ILO:s uträkningar skulle det kräva en årlig investering på 5,4 biljoner dollar. Vilket motsvarar 4,2 procent av den totala BNP. En del av investeringarna kan kompenseras genom en ökning av skatteintäkterna från inkomsterna av den ökande sysselsättningen.