Hushållens köpkraft ökade något under 2019, enligt ny prognos från Medlingsinstitutet.

Nyhet Lönerna i Sverige ökade med cirka 2,5 procent i fjol, enligt Medlingsinsitutet. Det innebar en större reallöneökning än 2018, men ändå långt från tidigare år.

Lönerna ökade med i snitt 2, 5 procent under 2019, enligt Medlingsinstitutets (MI) senaste prognos. Siffrorna bygger på årets första elva månader.

För enbart november månad var ökningen 2,6 procent. Kommuner och regioner hade högst ökningstakt med 2,9 procent i november, medan det privata näringslivet låg under snittet med 2,5 procent.

Löneutvecklingen ligger i nivå med tidigare år. I Sverige har lönerna ökat med ungefär 2,5 procent per år sedan 2013.

Då nivåerna i de centrala avtalen har legat på strax över 2 procent per år innebär detta, enligt MI, att påslag i lokala löneförhandlingar varit förhållandevis små trots en stark konjunkturen.

Den så kallade reala löneökningen tar hänsyn till värdet av inflationen, och då konsumentpriserna ökade 1,7 procent under januari-november 2019 innebär det en real löneutveckling på 0,8 procent. Det är något högre än 2018 då reallönen ökade med 0,4 procent.

 

Reallöneutvecklingen mätt med KPIF (Konsumentprisförändring) sedan 1981. Årsvis procentuell förändring. (Tabell: Medlingsinstitutet)

 

– Den reala löneutvecklingen de senaste åren har varit den lägsta sedan 2010, då löneutvecklingen hölls tillbaka av den djupa lågkonjunkturen efter finanskrisen. De senaste årens högkonjunktur har i viss mån medfört högre inflation medan den nominella löneutvecklingen inte har påverkats nämnvärt, vilket medfört lägre reala löneökningar. Men reallönen i Sverige har ändå ökat varje år sedan mitten av 1990-talet, säger Medlingsinstitutets ekonom Valter Hultén i ett uttalande.