Foto: stock.xchng

En majoritet av kvinnorna och knappt hälften av männen anser att stressen på jobbet har ökat. Nästan var fjärde kvinna drabbas av sömnsvårigheter på grund av jobbet, enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen.

En majoritet av de kvinnor, som arbetat minst fem år i samma yrke, tycker att arbetsbelastningen ökat. Bland männen instämmer 40 procent i detta. Endast var tionde, såväl kvinna som man, uppger att belastningen på jobbet har minskat. Det framgår av den senaste arbetsmiljöundersökningen.

Undersökningen, som är den tolfte sedan 1989, genomförs av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Den ökade stressen i arbetslivet ger många sömnsvårigheter. Värst drabbade är kvinnor. Nästan var fjärde kvinna har sådana problem varje vecka. För män är andelen knappt 20 procent. Gymnasielärare är det yrke där flest drabbas av sömnsvårigheter – 47 procent av kvinnorna och 30 procent av männen.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön har en det skett långsam förbättring över tid. Trots det är det fortfarande 17 procent av männen och 10 procent av kvinnorna som är tvungna att göra flera tunga lyft dagligen.

Enligt rapporten kan även fysiskt lätta men monotona och ensidiga jobb vara skadliga för kroppen. Undersökningen visar att nästan hälften av kvinnorna och 40 procent av männen jobbar minst halva arbetstiden med sådana repetitiva arbetsmoment.