Staten bör ta ett större ansvar och tillföra resurser till skolan för mindre klasser, fler speciallärare och högre lärarlöner. Det skriver Stefan Löfven på DN Debatt i dag. Hans förslag välkomnas av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Skolan har seglat upp som den viktigaste valfrågan för väljarna, före klassiska frågor som jobb och ekonomi. Den minskade likvärdigheten, friskolor som plötsligt gått i konkurs mitt under terminen och de snabbast sjunkande resultaten i OECD-området har lyfts fram som orsaker. I dag torsdag skriver S-ledaren Stefan Löfven på DN Debatt att Socialdemokraterna vill satsa mer resurser på skolan och att staten ska ta ett större ansvar för läraryrket.

“Vi ser arbetet med att höja förtroendet för skolan och för lärarna som ett av våra viktigaste uppdrag som politiskt parti”, skriver Löfven och räknar upp sju centrala områden.

Han menar att det behövs en långsiktig färdplan för att stärka läraryrket, och planen ska vara en blocköverskridande överenskommelse där skolparterna är involverade. S vill även satsa 400 miljoner kronor i en kompetensförsäkring för lärare och höja såväl kraven för att komma in på lärarutbildningen som kvaliteten på densamma.

Höjda löner, minskad adminstration, en förstärkning av rektorernas roll samt minskade klasser och fler speciallärare är de övriga skolsatsningarna som S kommer att gå till val på.

–  Vi tycker att det är jättebra att även Socialdemokraterna börjar komma på banan och trycka på de frågor som vi har drivit länge, säger Jabar Amin, skolpolitisk talesperson för Miljöpartiet, till Dagens Arena.

– I flera av de här frågorna, som lärarnas löneutveckling och att minska deras administrativa börda, har Socialdemokraterna länge stått vid sidan om och tittat på, säger han.

Även Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, Rossana Dinamarca, är positiv till Socialdemokraternas nya skolförslag.

– Jag har egentligen ingenting att invända mot något av förslagen, utan skulle kunna tänka mig att skriva under på det mesta, säger hon till Dagens Arena.

Men hon saknar fortfarande tydliga besked i andra frågor som rör skolan, bortsett från läraryrkets status och utveckling.

– Arbetsmiljön och segregationen tror jag spelar en stor roll för läraryrkets attraktivitet. Socialdemokraterna berör inte det fria skolvalet alls, trots att all forskning pekar på att det påverkar elevernas kunskapsresultat.

Hur ser ni i Vänsterpartiet på det fria skolvalet?

– Det ska avskaffas. Men man måste också titta på upptagningsområdena för skolorna så att det verkligen blir blandade klasser. Det är viktigt för att eleverna ska stimulera varandra. Det fria skolvalet användes som argument för att bryta bostadssegregationen, men det har inte hänt – utan snarare har vi sett motsatsen, säger Rossana Dinamarca.

De rödgröna partierna har fortfarande olika syn på vinstdrivande företag i skolan, där Vänsterpartiet är för ett förbud, medan Miljöpartiet och Socialdemokraterna i stället anser att en kraftig begränsning är tillräcklig. V och MP är mot betyg i lägre åldrar men ställer sig, liksom Socialdemokraterna, bakom den blocköverskridande överenskommelsen om att betyg ska ges från årskurs 6.

Samtliga tre partier vill även minska antalet nationella prov och ta bort dagens differentierade gymnasiskola, där de yrkesförberedande  programmen inte ger behörighet till högskoleutbildning.

–  Överlag välkomnar vi att Socialdemokraterna prioriterar mer satsningar på skolan framför skattesänkningar, säger Jabar Amin. Vi vill att alla i grundskolan ska ha chansen att lyckas, och lärarna måste få schysta arbets- och lönevillkor.

Miljöpartiet, som jämte klimatpolitiken har skolan som största utgiftspost i budgeten, efterfrågar dock fler konkreta siffror på Löfvens skolsatsningar.

– De säger inte hur mycket pengar de vill satsa på lärarlönerna. Miljöpartiet har varit tydliga med att vi lägger 27,5 miljarder kronor på skolan de kommande fyra åren. Det är 23 miljarder mer än vad alliansen vill satsa. Fem av dem miljarderna ska gå till lärarnas kompetens- och lönevillkor, säger Jabar Amin.

Rossana Dinamarca är mest kritisk till att Socialdemokraterna inte tydligt sätter ned foten i frågan om vinstdrivande företag i skolan.

–  Jag tycker inte att Socialdemokraterna borde ha ett problem med att hamna rätt i den frågan. De har ett starkt tryck på sig internt, men även från svenska folket som vill stoppa eller begränsa vinsterna. Nu gör man i stället krumbukter som handlar om att hålla sig väl med storföretagen snarare än att alla elever får ett bra skolval.