Skärmdump från skolans hemsida.

skola En skola som vid upprepade tillfällen fått allvarlig kritik från Skolinspektionen stängs nu ned från slutet av året. Till den allvarligaste kritiken hör att skolan står utan lokaler från årsskiftet och att de inte har någon behörig rektor.

I ett beslut från i fredags utfärdar Skolinspektionen ett tillfälligt verksamhetsförbud för en fristående skola i Spånga i norra Stockholm från 28 december. Det handlar om Svenska Interkulturella skolan, som har cirka 200 elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut om verksamhetsförbud att skolan i nuläget »inte har förutsättning att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen« och att det är sannolikt att bolaget Interkulturell utbildning i Stockholm AB, som äger skolan, kommer att förlora sitt tillstånd att bedriva skolverksamhet permanent. Det verksamhetsförbud som nu meddelats är giltigt i högst sex månader.

Skolan får också ett föreläggande vid vite på 600 000 kronor om att rätta till bristerna fram till maj 2018.

Det är inte första gången Svenska Interkulturella skolan får allvarlig kritik från Skolinspektionen. För tio år sedan rapporterade till exempel SvD att skolans dagis förlorat sitt tillstånd på grund av ekonomiska oklarheter, och att det förekom våld och kränkningar och flera andra brister på skolan.

Just att myndigheten vid flera tillfällen funnit allvarliga brister och påtalat dem, utan att situationen på skolan förbättrats, är en av de anledningar som framförs i beslutet till att skolan nu stängs ned.

En av de allvarligaste punkterna i Skolinspektionens beslut är att huvudmannen saknar skollokaler från den 28 december. Enligt myndigheten har skolans ledning försökt mörka detta faktum och vid inspektionen sagt att de får behålla lokalerna hela våren 2018.

Det finns också stora brister i undervisningen, enligt Skolinspektionen. Skolans timplan stämmer inte överens med elevernas faktiska scheman, vilken innebär att eleverna inte får tillräckligt med undervisningstid i exempelvis slöjd och idrott. Det förekommer också regelbundet schemaförändringar.

Dessutom finner Skolinspektionen att det finns brister i skolans arbete med bedömning och betygssättning.

Skolan har i nuläget inte någon rektor med behörighet och pedagogisk kunskap. När Skolinspektionen inledde sin tillsyn av skolan fanns en behörig rektor, men skolans huvudman valde senare att avsluta den anställningen. Under den tid som skolan hade en behörig rektor fick hen inte heller förutsättningar att utföra sitt jobb genom att »leda och organisera den pedagogiska verksamheten«, enligt Skolinspektionen.

Att skolan inte tar ansvar för utbildningen är särskilt allvarligt eftersom eleverna har så låga kunskapsresultat, skriver Skolinspektionen. I de flesta ämnen har Svenska Interkulturella skolans elever mycket sämre meritvärden än snittet i landet. Enligt Skolverkets nationella statistik för läsåret 2016/17 var meritvärdet 137,6 i snitt för elever i årskurs 9, medan motsvarande genomsnitt för hela riket var 223,5. Andelen elever som nådde kunskapskraven i alla ämnen var 29,4 procent. Snittet i riket var 74,1 procent.

Skolinspektionen riktar också hård kritik mot att skolan försvårat tillsynen genom att låta bli att lämna ut en rad uppgifter, gällande allt från telefonnummer till hyresvärden till kopior från betygskatalogen. Dessutom har skolan i flera fall lämnat oriktiga uppgifter, eller försökt »rätta till« information till Skolinspektionen.

Tillsynen gjordes efter att tips om omfattande brister på skolan kommit in.