Jimmi Åkesson (SD) / Maja Stilling Tankesmedjan Tiden

Svensk politik Sverigedemokraterna påstår sig driva en politik som är arbetarvänlig, och säger sig värna den svenska modellen. Men det är precis tvärtom visar en rapport från tankesmedjan Tiden.

Inför valet 2018 siktar Sverigedemokraterna på att bli landets största. Vore det val i dag skulle fler än vad femte svensk rösta på partiet. Sverigedemokraterna i dag är det största partiet bland manliga väljare – men även bland arbetare.

Så hur väl tar SD hand om arbetarnas intressen? Tankesmedjan Tiden undersöker om Sverigedemokraterna, som kallar sig ett arbetarparti, också driver en arbetsmarknadspolitik som utgår ifrån värderingar som värnar arbetares intressen. Idag släpper de sin rapport.

– Utgångspunkten för rapporten var just det att Sverigedemokraterna har ett brett stöd bland arbetare och LO-kollektivet och framställer sig som ett arbetarparti, säger rapportförfattaren Maja Stilling. 

I rapporten pekar Tiden bland annat på att SD vill se en uppluckring och avreglering i arbetsrätten, vill lagstadga om minimilöner, göra a-kassemedlemskap obligatoriskt och röstade, som enda parti, nej till skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Tiden har valt ut sex sakfrågor som SD har drivit i arbetsmarknadsutskottet under mandatperioden 2014–2018 och tittat på hur partiet har agerat.

Likt flera av allianspartierna vill SD ha en uppluckring och avreglering i arbetsrätten. SD anser, skriver Tiden, att LAS,  Lagen om anställningsskydd, som den är utformad i dag, hämmar tillväxt och företags anställningsbenägenhet. Partiet har bland annat föreslagit att möjlighet att undanta vissa anställda från turordningsreglerna utökas från två till fem personer.

I praktiken skulle en sådan förändring för löntagare innebära att anställningsskyddet i praktiken helt avskaffas i mindre företag. SD menar att förändringen skulle leda till ökad sysselsättning, något som exempelvis Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, hävdar inte stämmer. En uppluckrad LAS har inte »någon effekt på sysselsättningen och arbetslösheten totalt sett.«

I frågan om en ny anställningsform – lärlingsanställningen, föreslår SD att lagfästa en minimilön. Detta är en antifacklig lagstiftning som hotar den fackliga legitimiteten, och förslaget är ett avsteg från den svenska modellen.

Under nuvarande mandatperiod har Sverigedemokraterna drivit förslag om att förstatliga arbetslöshetskassan, göra den obligatorisk, höja ersättningstaket och öka antalet dagar som deltidsarbetslösa har rätt till a-kassa. Partiet vill även återgå till en 100-dagarsregel i arbetslöshetsförsäkringen, en regel som innebär att en arbetssökande under de första 100 dagarna enbart behöver söka jobb i sitt geografiska närområde samt inom sitt kompetensområde.

TCO:s tidigare samhällspolitiska chef Roger Mörtvik menar att ett förstatligande av a-kassan är ett hot mot upprätthållandet av den svenska modellen och de fackliga organisationernas styrka. I länder där a-kassan är obligatorisk är den fackliga organisationsgraden märkbart lägre.

– Idéerna kring a-kassan låter lockande och de framstår som bra, men tittar man på konsekvenserna så ger de svagare fackförbund och lägre organisationsgrad. Det är lätt att se löften framför den faktiska politiken och dess konsekvenser, säger Maja Stilling.

2013 krävde EU-kommissionen att regeringen skulle stoppa missbruket av tidsbegränsade anställningar eftersom det stred mot EU:s direktiv som inte tillåter att visstidsanställningar staplas i all oändlighet. Att ignorera kommissionens krav kunde för Sveriges del ha lett till en stämning i EU-domstolen för fördragsbrott.

I voteringen för att stoppa staplingen av tillfälliga anställningar var SD det enda partiet i riksdagen som röstade emot förslaget.

Journalisten och utredaren Mats Wingborg menar att partiets agerande i frågan om ett stopp av missbruket kring tidsbegränsade anställningar visar partiets otydlighet och okunskap i arbetsmarknadsfrågor.

Även Maja Stilling säger att det som stack ut efter att hon granskat materialet var hur låg kunskap partiet har i frågor som inte rör deras kärnpolitik.

– De flörtar med arbetarväljare men driver en politik som inte tar arbetarnas parti, den snarare splittrar arbetarkollektivet. Det är märkligt att det inte lyfts mer.

Rapporten tar upp ytterligare två sakfrågor, kvotering och etableringsåtgärder för nyanlända, och finner, summa summarum, att SD »inte är ett arbetarparti«

Rapporten summerar:

»Den politik Sverigedemokraterna (SD) har drivit genom motioner i arbetsmarknadsutskottet samt i reservationer under den nuvarande mandatperioden är en politik som försvagar facket och hotar upprätthållandet av den svenska modellen. Politiken minskar också anställningsskyddet för löntagare och motverkar sammanhållningen i samhället och på arbetsmarknaden.« 

 Dagens Arena har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar.