Ardalan Shekarabi (S) och Julia Kronlid (SD).

sjukförsäkringen Fler ska få sjukpenning efter dag 180 och Försäkringskassan måste definiera vilken typ av arbete en person väntas kunna söka. Två av huvudförslagen i en ny utredning har stöd av både de tre rödgröna partierna och SD.

Den 31 januari presenterade regeringens utredare förslag för en tryggare sjukförsäkring. Det handlar i huvudsak om tidsgränserna vid 180 och 365 dagar i rehabiliteringskedjan, som nu föreslår bli mjukare, och begreppet »normalt förekommande arbete« som används när Försäkringskassan anser att en tidigare sjukskriven kan söka arbete på hela arbetsmarknaden. Utredaren föreslår att Försäkringskassan måste ange vad för typ av arbete de avser, så att det blir tydligare för läkare och personen ifråga att förstå hur de har bedömt arbetsförmågan – och på så sätt också kunna invända mot bedömningen.

I riksdagen finns i dag majoritet för att genomföra de här två föreslagna förändringarna i utredningen. Det visar en enkät som Dagens Arena har ställt till samtliga åtta partier.

De tre rödgröna partierna – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – är positiva till förändringen, liksom Sverigedemokraterna. Förslagen har därmed majoritet om regeringen lägger en proposition.

I januariavtalets 73 punkter finns inget som handlar om sjukförsäkringen, och enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) är det sannolikt att regeringen lägger fram ett förslag, även om det inte har stöd av Centerpartiet och Liberalerna.

–Vårt fokus på förändringsarbetet är att det ska ske under den här mandatperioden. Hur riksdagen ställer sig till eventuella lagförslag får riksdagen svara för, säger Ardalan Shekarabi.

Ministern vill inte kommentera utredningens olika förslag, men konstaterar att det går i rätt riktning.

– Vi måste först remittera förslaget, men mitt uppdrag är tydligt från statsministern: att förstärka sjukförsäkringen genom att se till att sjuka har rätt till trygghet och inte faller mellan stolarna. Och nu har vi fått väldigt konkreta förslag som rör de mest kritiserade delarna i sjukförsäkringen, säger Ardalan Shekarabi.

Utredaren Claes Jansson riktar hård kritik mot Försäkringskassan, för bland annat dåligt underbyggda beslut och passivitet när det gäller rehabiliteringsinsatser. Men trots att Socialdemokraterna nu gör sin andra regeringsperiod på rad anser inte Ardalan Shekarabi att Försäkringskassans handläggning har koppling till regeringens styrning av myndigheten.

– Tvärtom skulle jag vilja säga att Claes Janssons utredning visar att rättstillämpningen är resultatet av den lagstiftning vi har (som ändrades 2008,under alliansregeringen, red.anm). Insatserna för rehabilitering påverkas av hur rätten till sjukförsäkring regleras, säger han.

Däremot pågår en granskning hos Inspektionen för socialförsäkringen om hur Försäkringskassan lever upp till sin utredningsskyldigheten, där de ska utreda också till den enskildes fördel, tillägger ministern.

Julia Kronlid, andre vice talesperson för SD, säger att partiet troligen skulle ställa sig bakom en proposition från regeringen som bygger på mjukare tidsgränser och en tydligare definition av vilken sorts normalt förekommande arbete som avses.

– Jag har inte hunnit ta det här med hela gruppen. Men eftersom vi har drivit på för en mjukare bedömning av rätt till sjukpenning så tror jag absolut att vi skulle ställa oss bakom det här, säger Julia Kronlid.

På frågan om vad hon tänker om SD:s hållning i sjukförsäkringsfrågor jämfört med de borgerliga partierna, och vad det skulle betyda vid ett eventuellt politiskt samarbete, säger Julia Kronlid att det handlar om de sjukskrivna, och inte om vilket parti som lägger fram ett förslag.

– Vi lägger närmare vänstern i de här frågorna, det märks tydligt i debatterna och i våra budgetar, säger hon.

De fyra borgerliga partierna anser att tidsgränserna i grunden fungerar bra som de är i dag, även om de också pekar på vikten av tidiga rehabiliteringsinsatser.

Moderaterna för i sitt mejlsvar ett längre resonemang om var utredningens förslag kan komma att landa och hur det avgör hur partiet kommer att ställa sig till frågan.

»Om det är så att förslagen riskerar att skapa otydlighet i rehabiliteringskedjan och bidra till längre sjukfall, och därmed sämre stöd till sjukskrivna att komma tillbaka i arbete, så kommer vi inte ställa oss bakom förslagen.« skriver Moderaterna genom Siri Steijer, pressekreterare hos Ulf Kristersson.

Däremot skulle partiet ställa sig positiva till ökad transparens och information om sjukskrivningsprocessen för den sjukskrivne, och tydlighet kring förväntningar för alla inblandade aktörer.

Även när det gäller att Försäkringskassan ska hänvisa sjukskrivna till ett specifikt yrke låter Moderaterna tveksamma, och påpekar att det kan innebära att myndigheten gör Arbetsförmedlingens jobb:

»Om förslaget innebär att Försäkringskassan ges bevisbörda om vilka arbeten människor ska söka och därigenom begränsar människors arbetssökande och möjligheter att snabbare komma tillbaka i arbete, så kommer vi inte ställa oss bakom förslaget.« skriver partiet.

Centerpartiets talesperson i socialförsäkringsfrågor, Solveig Zander, anser att utredarens förslag »missar målet«. Det är inte regelverket och tidsgränserna i sig som är problemet, utan Försäkringskassans sätt att hantera ärendena.

»Vi anser att det måste ske tidiga insatser och täta uppföljningar. Detta kräver framförallt mer av samordning och dialog mellan arbetsgivaren, den sjukskrivne, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan« skriver Solveig Zander.

När det gäller att definiera vad ett normalt förekommande arbete egentligen är, menar Centerpartiet att det är läkare, och inte Försäkringskassan som ska göra en arbetsförmåge-bedömning. Att sjukskrivna hamnar mellan stolarna är ett problem, men det beror på bristande samordning mellan olika aktörer.

Kristdemokraterna anser att tidsgränserna är bra och att de har gjort sjukskrivningsprocessen mer aktiv.

»Hela syftet med rehabiliteringskedjan och de fasta tidsgränserna var att den enskilde skulle få tidiga insatser, kontinuerlig kontakt med Försäkringskassan och ett individuellt stöd för att så snabbt som möjligt kunna återgå till arbete. Om det skulle vara så som utredningen visar att rehabilitering påbörjas alldeles för sent eller att avstämningsmöten uteblir så måste det åtgärdas« skriver KD:s talesperson Hans Eklind.

När det gäller hänvisning till hela arbetsmarknaden eller till ett specifikt yrke vill KD avvakta och se vad remissinstanserna säger, men partiets grundhållning är att sjukförsäkringen inte är en »yrkesförsäkring«.

KD vill också införa mentorer för att stötta långtidssjukskrivna, och arbetsplatsrådgivare för att stötta arbetsgivare i att sköta rehabiliteringen av sjuka anställda som man ska.

Liberalerna vill inte kommentera mer än att de konstaterar att människor »ibland hamnat i kläm« till följd av tidsgränserna, och att det är viktigt att ta remissinstansernas synpunkter i beaktande innan partiet tar ställning i frågan.