Göteborg. Foto Alicia Fagerving Wikimedia Commons

Bostadspolitik I slutet av juni kommer nästa utredning om bostadshyror. Nu handlar det om att läget ska påverka hyrorna mer. Hyresgästföreningen ser faror, medan Allmännyttan välkomnar hyreskommissionens kommande förslag.

Enligt Januariavtalet, som C, L, Mp och S står bakom, ska hyreslägenheternas läge och kvalitet få ett större genomslag i hyressättningen, och för snart ett år sedan tillsatte regeringen därför en kommitté för att arbeta med frågan.

De tre kommittéledamöterna har haft som uppdrag att föreslå statliga åtgärder för de fall och för de orter där bostädernas läge och kvalitet inte slår igenom tillräckligt på månadshyran. Den 30 juni kommer betänkandet.

Arbetet har väckt både farhågor och förhoppning hos Hyresgästföreningen. Organisationens grundinställning är dock att det är parterna som ska sköta hyresförhandlingarna och att staten inte ska lägga sig i för mycket. Det säger Erik Elmgren, Hyresgästföreningens förbundschef.

– Vi ska inte ha debatter i riksdagens om hur stora skillnader i hyra det ska vara mellan till exempel olika förorter i storstadsområdena. Dagens system är effektivt och det finns en balans i hyressättningen. Skulle staten ge sig in i det här för mycket då kan det i värsta fall bli en typ av hyresreglering, säger Erik Elmgren.

Varför är det bättre att ni och hyresvärdarna förhandlar om hyrorna utan tydlig statlig inblandning, anser ni?

– Det handlar om trygghet. Hyresgästerna kan känna en trygghet i att hyrorna förhandlas varje år. Det är också det bästa sättet ta hänsyn till hyresgästernas, hyresvärdarnas och samhällets intressen. För hyresvärdarna finns det en trygghet i att det finns en långsiktighet, där hyrorna inte går upp och ned utifrån marknaden.

De som ligger bakom hyreskommissionens uppdrag i Januariavtalet menar dock att dagens system leder till att hyresrätterna inte utnyttjas effektivt och en rad andra problem. Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson sa till exempel vid tillsättandet av kommissionen i tidningen Hem och Hyra att dagens brister leder till långa bostadsköer och en omfattande svarthandel av hyreskontrakt.

– Det beror inte på dagens system, utan på att vi har haft en konstant brist på bostäder under en längre tid. Vi har byggt alldeles för lite, men det har inget med förhandlingssystemet att göra, svarar Erik Elmgren.

Hyresgästföreningen menar att det redan i dag tas hänsyn till kvalitet och läge genom den lagstadgade bruksvärdesprincipen.

– Om du tittar på Malmö, Göteborg och Stockholm kan ett centralt läge göra att hyran är 30 till 40 procent högre än i de mer perifera delarna, säger Elmgren och fortsätter.

– Såklart kan man diskutera hur stora skillnaderna ska vara, men det är viktigt att hyresnivåerna sätts utifrån hyresgästernas generella värderingar av läget och kvaliteten, och att det alltså inte är individernas plånböcker som ska styr utifrån en marknadslogik.

Han framhåller att det också pågår ett arbete med att utveckla dagens system med så kallad systematisk hyressättning, till exempel genom ”Stockholmshyra”, där läge och standard utvärderas i detalj.

– Generellt anser vi att de tre utredningsarbetena inom hyresområdet som sattes i gång med januariavtalet inte är uttryck för något som är bra för hyresgästerna. Men det finns en viktig och intressant del i hyreskommissionens arbete, och det är vad som kan komma fram när det gäller lägenhetens kvalitet.

Bakgrunden till detta intresse är att organisationen via sina enkäter har identifierat en stor skillnad i hur hyresgästerna upplever lägenheternas kvalitet, inte minst mellan lägenheter som långsiktiga hyresvärdar förvaltar, och de lägenheter som förvaltas av värdar som siktar på att sälja hyreshusen, berättar förbundschefen.

– Det är stora skillnader, och här hoppas vi att man i kartläggningsdelen av uppdraget kan uppmärksamma hur kvaliteten påverkar hyran. Ja, en gemensam definition av kvalitet i hyresförvaltningen vore också det bra.

Sveriges Allmännytta, de allmännyttiga bostadsbolagens intresseorganisation, hoppas att kommissionens arbete leder till att man på flera orter börjar jobba med det som kallas systematisk hyressättning, det vill säga att läge, standard, utrustning, miljö och service ska påverka hyresnivåerna.

– Min bild är att det fungerar bra på en del orter och att det fungerar mindre bra på andra orter, säger Sveriges Allmännyttas samhällspolitiska chef, Jörgen Mark-Nielsen, som också anlitats av kommissionen som expert.

– Min bild är att systemets egenskaper inte har slagit igenom tillräckligt på flera olika orter, men jag vill inte föregå kommissionens betänkande.

Varför borde läge och kvalitet påverka mer på vissa orter?

– Det blir en bättre och mer rättvis hyressättning. Har man en bra lägenhet i ett bra läge borde det påverka, men hur mycket det ska skilja bör vara föremål för en lokal diskussion.

En fråga som kommissionen har haft på sitt bord är hur mycket staten ska lägga sig i dessa frågor.

– Hur mycket ska staten styra och hur mycket ska marknadens aktörer styra hyresnivåerna? Det är ett svårt uppdrag som kommissionen haft. Vi tycker att de lokala parterna ska sköta hyressättningen, och kommissionens förslag kan bli betydelsefulla ifall de sätter fart på de lokala parterna här, säger Jörgen Mark-Nielsen.