Bild: Pixabay

EU Nämnden för lagstiftningskontroll (RSB) var tänkt att fungera som ett oberoende organ som skulle bidra till en bättre EU-lagstiftning. Men ny avslöjande forskning visar att nämnden har fått för stor makt, samtidigt som den påverkas av lobbyister och saknar insyn. 

I EU antas lagar i de flesta fall tillsammans av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, utifrån förslag från EU-kommissionen. Men det finns också en grupp icke-valda företrädare inom EU-kommissionen som har stort inflytande över lagstiftningsprocessen, den så kallade Nämnden för lagstiftningskontroll (RSB). 

Nämnden inrättades 2015 som ett oberoende organ som skulle bidra till en bättre EU-lagstiftning. Men nu visar forskning från Linnéuniversitetet att nämnden har fått för stor makt, samtidigt som den utsätts för påverkan av olika intressenter och saknar insyn. 

– I praktiken har RSB en vetoposition som ger icke-valda experter inom EU-kommissionen en alltför stark roll i EU:s lagstiftningsprocess. Dessutom kan lobbyister försöka påverka nämnden under arbetets gång. Detta blir särskilt problematiskt eftersom nämndens arbete inte är transparent, säger Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och specialist på beslutsfattande inom EU, i ett pressmeddelande. 

Kraftigt urvattnad lagstiftning

Ett tydligt exempel på där nämnden påverkat EU-lagstiftningen, efter påtryckningar från lobbyister, är EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (Corporate Sustainability Due Diligence). Brigitte Pirchers studie visar att RSB haft kontakt med lobbyister innan lagförslaget ens föreslogs, eller överlämnades till lagstiftarna.

– Stora industrier, bland annat svenska och danska, försökte på detta sätt lobba RSB som yttrade sig negativt två gånger och var emot kraftfulla åtgärder. Till sist blev lagstiftningen kraftigt urvattnad och gäller numera bara för 0,2 % av alla europeiska företag. I beslutsfattandet bidrog RSB till politiseringen och polariseringen av denna lag, säger Brigitte Pircher.

Hennes forskning visar att RSB:s åsikter inte publiceras förrän i slutet av ett färdigt lagförslag. Och att det på så sätt inte finns någon insyn i nämndens arbete eller hur deras åsikter utvecklas. 

– Till exempel får ledamöter av Europaparlamentet inte tillgång till deras dokument. Jag hävdar därför att RSB i sin nuvarande form ökar politiseringen av EU:s politik bakom stängda dörrar. Detta verkar – som beskrivs i studien – särskilt problematiskt eftersom RSB saknar offentligt ansvar, säger hon.

Reducera nämnden till expertstyrelse

Hennes förslag är att reducera RSB:s inflytande genom att göra nämnden till en expertstyrelse utan vetoposition. Nämnden bör dessutom redogöra sina dokument öppet under hela lagstiftningsprocessen.