Bild:Riksbanken.
Bild:Riksbanken.

Nyhet Medan lönespridningen totalt sett har ökat svagt de senaste tio åren, ökar löneskillnaderna mellan kvinnor i olika inkomstlägen desto tydligare. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport.

Medlingsinstitutet skriver att det sker en tydlig ökning av spridningen av kvinnors löner mellan 2010 och 2018. Skillnaden ligger sedan kvar på denna högre nivå under 2019. Detta om man jämför de tio procenten av kvinnorna som har högst lön med de tio procenten kvinnor som har lägst lön.

Skillnaderna ökar också generellt bland kvinnorna. De högst avlönade kvinnorna ökar avståndet från kvinnorna med medianlön och de kvinnor som ligger i mitten i löneligan drar ifrån de som tjänar minst. Här liknar utvecklingen den som männen har. Även männen med medellöner drar ifrån männen med lägst löner de senaste tio åren.

Sett på lite längre sikt, sedan 1997, har löneskillnaden mellan de bäst avlönade kvinnorna och de sämst avlönade kvinnorna ökat med 20 procent. Motsvarande lönespridningsökning ligger för män på 9 procent.

När det gäller kvinnorna i lönetoppen kan deras relativa förbättring bero på att andelen kvinnor har ökat i högavlönade yrken, som till exempel olika typer av ledningsarbete, skriver Medlingsinstitutet.

Lönespridningen i Sverige är dock låg vid en internationell jämförelse, framhåller rapportförfattarna. De pekar på en OECD-sammanställning från 2018 som placerar Sverige och de andra nordiska länderna tillsammans med Italien och Belgien i en grupp där löneskillnaderna är relativt små.

Medlingsinstitutet jämför varje år också utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män och av skillnaden i arbetsinkomster. I båda fallen fortsätter skillnaden mellan könen att minska. Enligt lönestrukturstatistiken för år 2019 tjänade männen 9,9 procent mer än kvinnorna om man jämför månadslöner, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med år 2018. Ser man till arbetsinkomsten, som påverkas av den arbetade tiden och inte bara vilken månadslön som är satt, minskar skillnaden mellan könen snabbare. Det beror på att kvinnors genomsnittliga arbetstid ökar medan männens minskar.

Löneskillnaderna beror mycket på inom vilken sektor man arbetar inom, och om man är tjänsteman eller arbetare. Den största skillnaden enligt myndighetens sammanställning finns här mellan en manlig tjänsteman och en kvinnlig arbetare, där den förstnämnde i genomsnitt har cirka 20 000 kronor mer i lön än den  sistnämnde. Medan medellönen för en kvinnlig arbetare var 27 100 kronor 2019 hade en manlig tjänsteman 46 700 kronor, om rörliga tillägg räknas in.