Jämställdhet Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att sjunka. I den här takten sluts lönegapet 2034. Det visar Medlingsinstitutets rapport. 

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige minskade med 6 procent, 0,7 procentenheter, mellan 2016 och 2017. Det visar Medlingsinstitutets rapport Löneskillnader mellan kvinnor och män som släpptes i tisdags.

2017 hade kvinnor i genomsnitt 88,7 procent av mäns lön. En löneskillnad på 11,3 procent (ovägd/genomsnittlig procentsats).

4,3 procent är oförklarad skillnad (stadardvägd). Alltså den procentsats som inte kan förklaras när hänsyn tas till att kvinnor och män har olika utbildningsnivå, olika arbetstid, ålder och generellt jobbar inom olika yrken och sektorer.

Vad den oförklarade skillnaden beror på vet inte Medlingsinstitutet. Statistiken kan inte ge något svar på det, där med inte sagt att det saknas faktorer som kan förklara den.

De skriver »I den officiella lönestrukturstatistiken finns inget svar på frågan om löneskillnad mellan kvinnor och män beror på diskriminering eller om den på annat sätt är osaklig.«

Oavsett om man tar hänsyn till ovanstående skillnader mellan män och kvinnor eller inte så har löneskillnaden har minskat mellan 2005 och 2017.

 

Det gäller samtliga sektorer, även om variationerna är stora. Totalt har löneskillnaderna minskat med 5,0 procentenheter. Den standardvägda löneskillnaden har minskat med 2,5 procentenheter på 13 år. Mellan 2016 och 2017 minskade den med 0,2 procentenheter.

Högst oförklarad löneskillnad mellan könen finns bland privata tjänstemän, även om gapet minskar, nu 6,5 procent i stället för 17,1 procent. Staten kommer på andra plats med 4,0 procent. Inom kommunerna är den oförklarade skillnaden mycket liten i jämförelse med andra sektorer: 0,3 procent.

Även vid en ovägd jämförelse har den kommunala sektorn minst skillnader, 3,1 procent. Landstingen har de största skillnader, 20,6 procent.

En viktig orsak till att lönegapet mellan könen minskar kan enligt rapporten vara att arbetsmarknaden blir mindre könsuppdelad, att exempelvis andelen kvinnliga chefer ökar.

En annan faktor som skulle kunna ha betydelse för den minskade löneskillnaden mellan könen är att andelen kvinnor med akademisk utbildning ökar.