Bild: Pixabay

jämställdhet Kvinnors och mäns inkomster påverkas alltmer jämlikt av föräldraskap. Men vid svår sjukdom för barnet ser utvecklingen annorlunda ut. Det visar två färska studier.

Föräldrar till barn som får cancer påverkas på olika sätt, såväl ekonomiskt som psykiskt. Män kan få sämre psykisk återhämtning och lägre inkomst på lång sikt medan mammor riskerar sämre ekonomi under tiden då barnet är sjukt. Det visar en studie gjord av Uppsala universitet. Studien har jämfört inkomster på cirka 4000 mammor och lika många pappor till barn som drabbats av cancer under tidsperioden 1995 till 2006. 

En teori om orsakerna bakom resultaten är att mammorna i högre grad går ner i arbetstid för att vara hemma med barnen under deras sjukdomstid medan papporna fortsätter att arbeta. Det är även vanligare att mammorna får mer socialt stöd från från sjukvården och personliga nätverk. Bristen på socialt stöd kan vara en anledning till att papporna visade sig ha svårare att återhämta sig psykiskt. Detta kan leda till mindre inkomst på lång sikt.

Louise von Essen, professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet är en av forskarna bakom studien. Hon säger att de sedan tidigare vet att kvinnor är de som huvudsakligen deltar i vården och omhändertagande av det sjuka barnet. Mammorna får därför troligtvis ett större emotionellt, socialt och praktiskt stöd av vårdpersonal och personliga nätverk. 

– Resultaten tyder på att det kan vara viktigt med närvaro i vård och omhändertagande av ett barn som drabbas av svår sjukdom såsom cancer. Om pappor och mammor deltog i lika stor utsträckning vid vård av det sjuka barnet skulle deras inkomstutveckling möjligen vara mer lik.  

En studie om barnfamiljers generella ekonomi presenterades nyligen vid Stockholms universitet. Den visar att det är vanligare idag än tidigare att även män får inkomstbortfall under barnaåren. Att mäns ekonomi också minskas vid föräldraskap är något som är nytt för senare generationer. Studien visar att man kan se en tydlig inkomstminskning efter det första barnet. Men det är fortfarande kvinnorna som förlorar mest i ekonomi.

Ann-Zofie Duvander är en av forskarna bakom den senare studien. Hon säger att de par där papporna har en lägre utbildningsnivå än mammorna visar tecken på minskad ekonomi av att få barn även på lång sikt. De män med högre utbildningsgrad påverkas relativt lite av att vara föräldralediga. 

Den lilla utvecklingen till mer jämlika inkomster för par är alltså tydligast för de par där kvinnan har en eftergymnasial utbildning, men där inte mannen har det. Parens inkomst blir alltså mer lika om kvinnan får barn med en man som har lägre utbildning än henne.

– Vår studie visar att föräldraledighet ändå betyder något. Det visar även att det verkar svårt att få till ett jämställt arbetsliv. Vi trodde nog att det skulle blivit jämnare ekonomisk för barnfamiljer. Under den perioden vi gjorde studien har vi haft en period av ökad lönespridning mellan könen vilket borde ha påverkat mer än vad det verkar ha gjort, säger Ann-Zofie Duvander.