Bild: Kristdemokraterna/Riksdagen

Det kommunala utjämningssystemet, som under 1990-talet gick under betäckningen ”Robin Hood-skatten”, skapar splittring mellan regeringspartierna.

I april 2011 lämnade Utjämningskommittén sitt betänkande. Kommittén hade i uppdrag att ”utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning”. Sedan dess har inte mycket hänt, trots att alla partier i kommittén ställde sig bakom de förslag som lades fram.

Kristdemokraterna kräver nu att ett en proposition om ett nytt skatteutjämningssystem ska presenteras så snart som möjligt, för att kunna träda i kraft 1 januari 2013. Men kommuner som betalar in netto till systemet, och därmed bidrar till den så kallade inkomstutjämningen, bromsar processen.
– Vi har sett signaler från andra partier att de vill skjuta på genomförandet, något vi inte vill, säger Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD).

Vilka partier menar du vill fördröja processen?
– Jag kan inte säga att det är själva partierna som ligger bakom fördröjningen. Men vi ser att det är kommuner i Stockholmsområdet, och då är det klart att det blir moderata kommunstyrelseordförande som för fram åsikten. Vad Moderaterna som parti tycker har jag ingen information om.

Acko Ankarberg Johansson för inte några överläggningar med de andra regeringspartiernas partisekreterare i frågan, utan hänvisar till att det är finansdepartementet som äger frågan. Finansdepartementet har å sin sida inte aviserat att något lagförslag är i antågande.

Vid en rundringning till de övriga regeringspartierna får Dagens Arena olika svar. Centerpartiet går på Kristdemokraternas linje.
– Vi har uttryckt förvåning över att finansdepartementet inte har med den här propositionen i sin planering. Frågan är av yttersta vikt för kommunernas kommande budgetarbete. Att inte ta fram propositionen nu innebär bara att man förhalar det som är nödvändigt säger Per Åsling, riksdagsledamot (C).

Moderaternas Anna Kinberg Batra menar att beredningen bör få ta mer tid.
– Det här måste analyseras noga. Först därefter kan det bli aktuellt att lägga förslag. Det här är ett komplext system, man måste titta på vilka effekter det ger.

Vad säger du om att Centerpartiet och Kristdemokraterna vill gå fram med ett förslag nu?
– Jag tycker det är viktigt att man gör en ordentlig analys av vad den här utredningen har kommit fram till, säger Anna Kinberg Batra.

Folkpartiet är inne på samma linje som Moderaterna.
– Utredningen fick sina direktiv för ett par år sedan. Då måste regeringskansliet nu få fundera kring om förutsättningarna då till alla delar gäller i dag, säger Gunnar Andrén, riksdagsledamot (FP).

Som skäl att ge finansdepartementet mer tid anför Gunnar Andrén bland annat att maxtaxan i förskolan inte har förändrats sedan reformen infördes.

Det är inte argument som biter på Kristdemokraternas partisekreterare.
– Man kan anföra sådan kritik i ett otal parametrar. Man kan alltid vilja ha lite mer eller lite mindre till det ena eller andra. Jag tycker att när alla partier och kommunsektorn är eniga, så behöver finansdepartementet vara lyhörda, säger Acko Ankarberg Johansson.