Foto: Jenny Lindahl

PARTIKONGRESS Fler motioner om uteslutningar än om klassiska politiska frågor som skattepolitik. När Sverigedemokraterna i dag inleder sina landsdagar är det med mer fokus på interna stridsfrågor än utåtriktat arbete. 

I dag inleds Sverigedemokraternas landsmöte, där partiet  under fyra dagar, sätter sina riktlinjer för valåret 2018.

Inför mötet har interna stridigheter diskuterats i media, röster har höjts om en kultur där uteslutningar systematiskt används för att tillskansa sig makt. Det syns också i motionerna.

Allra flest motioner berör partiets stadgar (68 stycken), bland annat vilka regler som ska gälla vid uteslutning.

Drygt 300 motioner har inkommit till partistyrelsen. Jämfört med andra partier relativt få.

Liberalernas landsmöte förra veckan var antalet motioner över 600. Över 600 motioner behandlades också på Centerpartiets stämma tidigare i höst. Båda dominerades av inrikespolitiska frågor om än av varierande slag.

Ytterst få av Sverigedemokraternas motioner behandlar traditionella politiska frågor så som skattepolitik (4 motioner).

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, menar att den låga medlemsaktiviteten dels beror på Sverigedemokraternas begränsade principprogram, men också partiets interndemokrati.

– Egentligen är det ganska tydligt och strategiskt att Sverigedemokraternas viktigaste fråga är aspekter på invandring. Därför finns det en mycket lägre aktivitet kring skattefrågor eller skolfrågor, om man inte kan indirekt göra dem till invandringsfrågor.

– Min bild är att Sverigedemokraterna är ett otroligt toppstyrt parti. Man har stor medlemsaktivitet i landet, exempelvis med partiledarbesök, men landsmötet blir snarare en möjlighet för partiledningen att tala till medlemmar. Den interna processen blir passiv, säger Jonas Hinnfors.

Inför landsdagarna har partiledningen tagit fram ett inriktningsprogram med rubrikerna sjukvård, sammanhållning migration och kriminalpolitik. Dagens Arena har här samlat några av partiets förslag, samt några av medlemmarnas mer uppseendeväckande motioner.

Det här vill partistyrelsen:

Sjukvård:

Sverigedemokraterna vill bland annat staten ska ta över landstingens roll som beställare av vård. Personer med tillfälligt uppehållstillstånd och asylsökande ska endast ha tillgång till akutvård, eller finansiera detta på egen hand.

Kriminalpolitik:

Utöka kameraövervakningen. Det bör vara obligatoriskt att pröva frågan om utvisning när en utlänning begår brott i Sverige, varav vissa brott bör ha utvisning som standardpåföljd.

Migrationspolitik:

Innan medborgarskap beviljas ska ett prov säkerställa språkkunskaper och kunskaper om Sveriges historia och samhälle.

Asyl ska endast ges om Sverige är närmaste nåbara land. Länder som geografiskt befinner sig närmast krisområden ska ha ansvar att säkerställa mottagande, exempelvis i form av för flyktingläger. Ett internationellt organ förser flyktingarna med förnödenheter. Att vara flykting ska heller inte ge någon förtur avseende migration.

SD ska vill satsa mer på återvandring. Den generella målbilden är att flyktingar ska återvända till hemlandet.

 Det här vill motionärerna

  • Flera motioner behandlar uteslutning. En motionär skriver att egna agendor och internt bråk gör att medlemmar gjort upprepade internanmälningar. Att upprepade gånger göra anmälningar utan grund vill motionären ska resultera i en reprimand.
  • Public service är allt för partiskt och bör avskaffas. Partiledningen, avslår motionen, men vill istället att public service tydligare exponerar rättelser och vill införa ett statligt organ som granskar inkomna anmälningar.
  • En motionär vill införa politisk åskådning som grund för diskriminering. Partistyrelsen vill istället helt avskaffa diskrimineringsgrunderna som i dag gäller för ålder, kön, sexuell läggning. könsöverskirdande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning.
  • På samma tema föreslås en sanningskommission som syftar all att personer som blivit orättvist behandlade ska få upprättelse. Sverigedemokrater har till exempel haft problem med att boka lokaler, skriver motionären. En särskild sanningskommission ska kunna väcka åtal för diskriminering. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att det »stundtals är tufft att vara sverigedemokrat«. Men menar att institutionen skulle vara »främmande i den svenska ordningen.«
  • Inför friskvårdsbidrag för golf, föreslår en motionär. Detta är något även partistyrelsen är positiv till. Motionären är däremot lite sen på banan, sedan den 1 juli är det vara möjligt att få friskvårdsbidrag för golf.
  • Införa fotboja för asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Partistyrelsen ställer sig inte bakom förslaget. Det går att utföra terrordåd även med fotboja, svarar styrelsen.
  • En motion föreslår att Sverigedemokraterna antar en mer kritisk hållning till klimatvetenskapen så som den förmedlas av bland annat FN:s klimatpanel. Partiet avslår motionen.
  • Registrera alla svenskar, samt personer som stannar i Sverige längre än fyra veckor, i ett nationellt DNA-register. Motionen avslås, delar av befolkningen skulle uppfatta detta som ett fall av massövervakning, svarar styrelsen.