GRANSKNING. SL:s höjda biljettpriser ger inga nya satsningar i kollektivtrafiken. Intäkterna äts upp av skenande kostnader i ett flertal undermåligt styrda projekt. Risken är stor att pengaregnet fortsätter när Spårväg city byggs ut.

På finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahls (M) blogg finns en motivering till den mycket omstridda femtonprocentiga höjningen av SL:s biljettpris. Rosdahl skriver att höjningen möjliggör framtida satsningar på ”en utbyggd och bättre kollektivtrafik”. Men enligt SL:s ekonomidirektör Gunnel Forsberg kommer inte pengarna att gå till några nya investeringar.
– Pengarna kommer inte användas till investeringar. De behövs för att täcka löpande kostnader, säger hon.

Intäkterna från biljettprishöjningen kommer främst att täcka de underskott som SL dragit på sig de senaste åren. Förra året gick bolaget back med 420 miljoner kronor. I år väntas förlusten bli ytterligare minst 100 miljoner. I sin granskning av SL:s årsrapport konstaterar landstingets revisorer att en anledning till förlusterna är skenande kostnader i tre stora investeringar.

Dyrköpta misstag
Första etappen av Spårväg city blev 152 miljoner kronor dyrare än beräknat. Vidare köptes övervakningskameror för 102 miljoner kronor till det så kallade Trygghetsprojektet. Kamerorna visade sig vara obrukbara. Det tredje området som revisorerna framhåller är den senaste tunnelbaneupphandlingen. Upphandlingen vanns av MTR, trots att företagets bud var 273 miljoner kronor dyrare per år än det billigaste anbudet. SL valde ändå MTR med motiveringen att det skulle ge tunnelbanan ett kvalitetslyft. Men kvalitetslyftet uteblev. Efter ett år konstaterade revisorerna både en ”sjunkande kostnadseffektivitet och en försämrad produktivitet.”

Bland annat på grund av dessa händelser ska nu revisorerna genomföra en särskild granskning av SL:s kostnadskontroll. Men den främsta anledningen till haverierna har dock revisorerna redan pekat ut i ett flertal granskningar. Det handlar om ”bristande styrning och intern kontroll”, både inom SL:s ledning och i landstingsstyrelsen. Kritiken faller följaktligen tungt på moderaten Christer G Wennerholm, som både leder presidiet i trafiknämnden samt är styrelseordförande för SL. Revisorerna ger den interna kontrollen omdömet ”ej helt acceptabel”. De skriver också att SL:s verksamhet inte sköts ”på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”
– Vi ser en besvärande trend med ökade kostnader. Det är en av anledningarna till att man blivit tvungen att höja priset. Vi är inte nöjda med bolagets kostnadskontroll och ska granska detta nu, säger Ralf Jonsson som är landstingsrevisor.

Färre resenärer
Men det är inte bara på utgiftssidan som SL har problem. Den andra sidan av myntet är intäkterna. Under 2000-talet har utgifterna ökat med 64 procent, samtidigt som intäkterna från resenärerna endast har ökat med tio procent. Och framtiden ser inte mycket ljusare ut. I och med prisökningen kommer kollektivtrafikresorna omedelbart minska med 5 procent. Dessutom spår SL i sin trafikplan för 2020 att andelen som åker kollektivt kommer att sjunka från dagens 48 till 46 procent.
– Stora väginvesteringar som Förbifart Stockholm och en stark BNP-utveckling gör att resandet med bilar ökar ännu mer [än resorna med kollektivtrafiken]. Ju rikare folk är desto fler åker bil, säger Gunilla Glantz, planeringschef på SL till tidningen Dagens Samhälle (nr 16/2011, ej på nätet).

Socialdemokraten Erika Ullberg, som är trafiklandstingsråd i opposition, är mycket kritisk till SL:s underskott.
– Majoriteten beter sig oansvarigt med skattebetalarnas pengar. Man har en onödigt forcerad beslutsprocess vid nya investeringar. Beredning och underlag saknas i regel. Första etappen av Spårväg city blev en dyrköpt historia. Därför är jag nu jättebekymrad och mycket förvånad över att beslutet om utbyggnaden av Spårväg city har skötts lika illa, säger hon.

Socialdemokraterna tycker att trafikanalysen för utbyggnaden av Spårväg city har stora brister och är mycket kritiska till att det saknas en samhällsekonomisk analys. Frågan är om Spårväg city verkligen kommer öka SL:s intäkter. Enligt SL:s reseanalys bidrog inte införandet av första etappen av Spårväg city till några nya resande: ”Införandet av Spårväg city innebar i huvudsak en överflyttning från befintliga busslinjer i innerstaden till spårvägen”, skriver SL.

Bakvänd beslutsordning
Dessutom ställer sig Socialdemokraterna frågande till varför beslutet att bygga ut Spårväg city, en investering på 5,4 miljarder kronor, kommer en månad innan landstinget ska fatta beslut om den så kallade stomnätsstrategin.
– Det är helt bakvänd ordning. I stomnätsstrategin ser vi över helheten och undersöker vad vi har för behov för kommande investeringar i kollektivtrafiken. Då är det mycket märkligt att besluta om en delsträcka innan vi liksom har hela kartan, säger Erika Ullberg.

Den bristfälliga beredningen av utbyggnaden av Spårväg city gör Erika Ullberg orolig för att kostnaderna även denna gång ska skjuta i höjden. Men det finns även andra orosmoln. Enligt vad som nyligen framkom i SvD har Christer G Wennerholm en överenskommelse med Lidingös borgarråd Paul Lindquist om att dragningen dit ska stå klar redan år 2014.
– I underlaget räknar tjänstemännen med trafikstart tidigast 2016, med förutsättning att byggprocessen sker utan överklaganden eller andra störningar. Om Christer G Wennerholm nu har en privat deal med Lidingö till år 2014 så är det klart att risken ökar för att kostnaderna skjuter iväg. Då måste projektet återigen forceras fram, säger Erika Ullberg.

Paul Lindquist bekräftar för Dagens Arena att det finns en överenskommelse från 2009 mellan Stockholms landsting och Lidingö kommun. Där lovas Lidingö att spårvägen ska står klar 2014. Och Paul Lindquist tror fortfarande på den tidsplanen, trots att tjänstemännen nu säger något annat.
– Tjänstemännen sa att första etappen skulle ta tre år. Men den stod klar på ett år. Så jag utgår från att det går att skynda på även det här projektet, säger han till Dagens Arena.

Liten ändring med stor betydelse
Förslaget om en utbyggnad av Spårväg city klubbades igenom, med endast en liten ändring, på trafiknämndens möte under tisdagseftermiddagen den 30 augusti. Det enda som lades till var en liten att-sats som lyder: ”Att uppdra åt nämndens ordförande att inleda förhandlingar med företrädare från Stockholms stad och Lidingö stad i syfte att gemensamt finna bästa möjliga lösning för projektets tidsplan och kostnader”. Därefter föll klubban.

Nämndens ordförande är även styrelseordförande för SL. Han gillar säkert en utbyggnad av Spårväg city, eftersom han även är ordförande i lobbyorganisationen Spårvagnsstäderna. Han heter naturligtvis Christer G Wennerholm.

Dagens Arena har utan resultat försökt nå Christer G Wennerholm för en kommentar. Vi är dock inte de enda som gått bet på den uppgiften.