De med låga inkomster är vinnare i regeringens budget. Med alliansen var det tvärt om. Dagens Arena jämförde budgetens fördelningsprofil – då och nu.

De sammantagna effekterna av regeringens budgetsförslag gynnar främst ekonomiskt utsatta hushåll i den nedre delen av inkomstskalan. Därmed bidrar förslagen till att minska inkomstskillnaderna mellan olika klasser, samt mellan män och kvinnor.

Så här ser fördelningsprofilen ut för budgetpropositionen 2015 (uppdelat på inkomstgrupper där grupp 1 har lägst inkomst och grupp 10 högst):

budget2015

Höjningen av a-kassan, höjt grundavdrag för pensionärer, höjt studiemedel och höjd ersättning för sjukskrivna är fyra förslag som alla gynnar personer i den nedre delen av inkomstskalan. Höjt underhållsstöd, höjd grundnivå i föräldrapenningen och höjd norm för försörjningsstödet förbättrar ekonomin för barnfamiljer med låga inkomster.

Personer i den övre delen av inkomstskalan får omvänt betala lite mer till statskassan. Det beror främst på förslaget att trappa av jobbskatteavdraget för höga inkomster, samt att skiktgränsen för statlig skatt blir kvar på ungefär samma nivå (den höjs normalt automatiskt efter index) samt att man slopar avdragen för privat pensionssparande.

Sammantaget kommer alltså inkomsterna att öka för låginkomsttagare och minska för höginkomsttagare om förslagen blir verklighet. Ungefär samma profil får fördelningen mellan män och kvinnor. Kvinnors ekonomi förstärks medan män får betala mer till statskassan:

budget2015mankvinnor

Skillnad mot alliansregeringen
Det här är den första budgeten på åtta år som gynnar låginkomsttagare mer än höginkomsttagare. Fördelningsprofilen för den borgerliga alliansbudgeten från förra året såg till exempel ut så här:

Fordelning2014

De med högst inkomster skulle då få mer än en fjärdedel av de planerade skattesänkningarna. De med lägst inkomster fick nöja sig med en hundradel. Även mellan könen var fördelningen snedvriden. 59 procent av inkomstökningarna gick till männen, medan kvinnor fick 41 procent.

Den sammanlagda effekten av den borgerliga alliansregeringens första mandatperiod 2006 och 2010 såg ut så här:

diagram-fordelning_r

Den tiondel av befolkningen som tjänade mest fick se sina inkomster öka mer än den fattiga halvan tillsammans.