Bilden är en genrebild. Foto: MiaÅkerström/Arbetsmiljöverket

Arbetsmarknad Arbetslivskriminaliteten ökar både i mängd och sprids till fler branscher som en konsekvens av oroligheterna i världen och den ekonomiska osäkerheten som råder, enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport. LO anser att det krävs nya åtgärder.

– Arbetslivskriminalitet är ett växande problem med förödande konsekvenser för samhället. Och det är arbetaren som betalar det högsta priset med dåliga arbetsvillkor och utnyttjande,  säger Linnea Magro, utredare på LO.

I Arbetsmiljöverkets årliga rapport om arbetslivskriminalitet som släpptes 22 februari 2024 beskrivs frågan som ett växande samhällsproblem, oftast bryter företag flera olika regler samtidigt och utnyttjar inte bara arbetstagare utan även den gemensamma välfärden. 

Sedan 2018 har nio myndigheter haft i uppdrag av regeringen om att arbeta tillsammans för att stoppa fusk, regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet. Det är en styrka att ha ett myndighetsgemensamt arbete som kan angripa från flera håll, skriver Arbetsmiljöverket. 

Krävs fler insatser

LO är också positivt till satsningen men tycker det kan göras mer. 

– Vi på LO är i överlag väldigt positiva till den myndighetsgemensamma satsningen, och har drivit på det länge. Men mer behöver göras, säger Linnea Magro.

Totalt har sedan 2018 omkring 12 000 kontroller genomförts. Drygt hälften av de kontrollerade företagen har fått krav på att åtgärda bristerna som myndigheter har hittat. Vid kontrollerna hittas allt från allvarliga arbetsmiljöbrister, svart arbetskraft, boenden på arbetsplatser, misstänkt människohandel till skatte- och bidragsbrott. 

Linnea Magro menar att det krävs mer samverkan med arbetsmarknadens parter för större påverkan. Samt mer resurser, mer långsiktighet och mer styrning av de sju regionala centren som myndigheterna arbetar i. 

Oanmälda inspektioner

En annan viktig åtgärd är att genomföra fler oanmälda inspektioner och öka arbetsplatsinspektörer med expertis inom olika branscher. LO bör också finnas med som strategisk partner i arbetet.

– Det är också viktigt att vi finns med som strategisk partner för det är på våra arbetsplatser som arbetslivskriminaliteten sker. Vi vet hur man ska komma åt den, var man ska inspektera och hur man ska jobba mer förebyggande, säger Linnea Magro, LO.

Den 22 februari publicerades också delbetänkande från delegationen mot arbetslivskriminalitet som skriver att myndighetssamverkan bör stärkas och ha tydligare styrning, samt föreslår att det ska inrättas en myndighetsgemensam webbaserad tipsportal för tips om brott. Vidare föreslås utökat mandat till flera myndigheter för att arbeta för att motverka människohandel och människoexploatering. Ett nytt delbetänkande kommer i juni 2024. 

Sara Razi Ullah