Anna Ekström. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Nyhet. Sekretess kring friskolor med hänsyn till affärssekretess blir en viktig valfråga för Socialdemokraterna. Det meddelade utbildningsminister Anna Ekström när hon presenterade en ny utredning om statistiksekretess i skolan.

Regeringen har gett Ulrika Geijer, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Malmö, i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en lag som skulle göra att även friskolor löd under offentlighetsprincipen.

Regeringen har tidigare inte lyckats att samla en majoritet för en sådan förändring, men utbildningsministern upplever att det nu finns ett större stöd. Dessutom ska frågan bli en valfråga, sa hon på en presskonferens under torsdagen.

– Det finns ett starkt stöd från svenska folket och också ifrån stora delar av den liberala pressen, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) och fortsatte:

– Stödet för offentlighetsprincipen i fristående skolor har ökat i den allmänna debatten, så jag hoppas att vi ska få till stånd en förändrad syn i den här frågan från flera partier. Sedan har vi också en valrörelse framför oss. Åtminstone mitt parti Socialdemokraterna kommer att driva offentlighetsprincipen i friskolor som en viktig valfråga.

Utredaren ska enligt direktiven utreda för- och nackdelar med två metoder som kan lösa dagens problem. Förutom att utreda offentlighetsprincipen i friskolan ska även en alternativ metod utredas, vilken skulle gå ut på att Skolverket får ett nytt informationsinsamlingsuppdrag.

– En långsiktigt hållbar lösning måste säkerställa att alla berörda: skolmyndigheter, kommuner, media, medborgare, föräldrar och elever får tillgång till informationen som man behöver i sina olika roller, sa utbildningsministern.

Fakta om till exempel friskoleelevers genomströmning, betyg och resultatutveckling klassades som sekretessbelagda affärshemligheter av SCB 2019. Även om inte friskolorna har lytt under offentlighetsprincipen så hade skoluppgifterna fram till dess varit offentliga och möjliggjort jämförelser mellan skolor.

Myndigheten fick stöd för sin omtolkning av lagen av kammarrätten i Göteborg 2019 och som en följd av SCB:s hållning och domstolens godkännande hemligstämplade Skolverket all skolstatistik den 1 september 2020. Även de kommunala skolornas uppgifter om till exempel betyg, elever och lärarnas behörighet blev alltså sekretessbelagda.

Detta ledde till att regeringen införde en tillfällig lag som började gälla i somras. Det var en sorts nödlösning som gjorde det möjligt att följa utvecklingen i Sveriges skolor trots sekretessklassningen. Denna lag, som gäller fram till 1 juli 2023, bedömer dock regeringen som bristfällig. Detta eftersom det är ett avsteg från de grundläggande principer som statistiksekretessen vilar på, vilket i sin tur utgör ett hot mot kvaliteten i den offentliga statistiken.

Statistikens kvalitet är nämligen beroende av att både enskilda personer och företag vill lämna uppgifter, vilket de kanske inte vill göra om principerna inte följs, resonerar regeringen.

– De måste lita på att uppgifterna inte röjs på ett sådant sett att de identifieras, förklarade Anna Ekström på presskonferensen och tillade att den tillfälliga lagen dessutom är begränsad till vissa användningsområden.

Frågan om offentlighetsprincip i friskolan utreddes 2013 av friskolekommittén, som tillsattes av Alliansregeringen. En bred majoritet från riksdagspartiernas representanter i kommittén föreslog då att offentlighetsprincipen skulle gälla all statligt finansierad skolverksamhet, och inte bara skolor som drivs av kommuner.

Sedan dess har bland annat Centerpartiet och Sverigedemokraterna deklarerat att de är emot att införa offentlighetsprincipen i friskolesystemet.

Sedan den förra utredningen har också nya argument tillförts debatten. Till exempel har Friskolornas Riksförbund anfört att små friskolor skulle drabbas hårt av att lyda under offentlighetsprincipen. De skulle få stora kostnader för bland annat diarieföring och administration, anser organisationen.

Av direktiven och pressträffen framgick att lösningarna som utredaren ska ta fram inte får ”medföra en omotiverad ökning av huvudmäns och skolors administrativa börda”.

Läs mer:
Borgerliga partier öppnar för offentlighetsprincip