Bild: Flickr/IHH
Bild: Flickr/IHH

Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna.

Kritiken mot regeringens nya migrationspolitik har redan från början varit stenhård.

Under en begränsad tid vill regeringen anpassa Sveriges regelverk till EU:s minimumnivå för att färre ska söka asyl i Sverige. Temporära uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar, starkt begränsade möjligheter till anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav hör till förslaget.

I dag är sista dagen för de 36 remissinstanserna att lämna in sina svar. Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar sågar regeringens nya migrationspolitik vid fotknölarna.

RFSU skriver att förslagen strider mot »Sveriges politiska tradition av att värna rätten till skydd för människor som inte har något annat val än att fly från krig, förföljelse, våld och hot«. Organisationen tillägger att de föreslagna förändringarna riskerar att få allvarliga och oacceptabla konsekvenser för individer på flykt.

Färre personer kommer att satsa på utbildning »trots att studier kan vara det bästa valet för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden«, skriver CSN.

Arbetsförmedlingen har en liknande ingång. »Regeln om anställning som grund för permanent uppehållstillstånd försämrar allvarligt möjligheten att tillvarata nyanländas kompetens och utgör ett hinder i myndighetens arbete för att motverka rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden«, skriver myndigheten.

»Förslaget och retoriken kring detta riskerar att i grunden förändra det offentliga samtalet och befästa fördomar och stigmatisering«, skriver Röda Korset. De varnar också för att förslaget verkar vara resultatet av en snabb och ogenomtänkt process, att det saknar evidens och att den nya lagstiftningen riskerar bryta mot Sveriges folkrättsliga förpliktelser.

Och UNHCR påpekar att förslagen »inte är förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas«.

Kammarrätten i Stockholm pekar på ett alltför stort tolkningsutrymme vilket innebär en fara för rättssäkerheten, och förvånas av »avsaknaden av analys om hur stor förändring av måltillströmningen som är att vänta för domstolarna på grund av den tillfälliga lagen«.

Sveriges ambassad i Amman pekar på en ökad hotbild för ambassadens personal: »Det finns vidare en risk att ett ökat antal avslag och frustrationer hos de sökande kan leda till en försämrad hotbild för ambassaden och dess personal.«