Veronica Magnusson. Bild: Vision.
Veronica Magnusson. Bild: Vision.

Socialtjänstens uppdrag har under senare år vuxit sig allt mer komplext. Framtidens socialtjänst kräver regelförändringar och tydligare ansvar, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision. 

De senaste månaderna har arbetsvillkoren för medarbetare och chefer inom socialtjänsten uppmärksammats från allt fler håll. Ansvariga arbetsgivare och politiker, på såväl riks- som lokal nivå, har allt för länge blundat för de bristande förutsättningar socialtjänsten har.

När Vision i höstas gjorde en undersökning bland landets socialchefer vittnade de om att en påtaglig förändring har skett i socialtjänstens förutsättningar att kunna möta människors sociala behov.

Nya uppgifter, regelförändringar och fler människor i behov av stöd gör att socialcheferna beskriver verksamhetens uppdrag som gränslöst. Och hela sju av tio uppgav att socialtjänstens uppdrag behöver förändras.

Enligt landets socialchefer faller ofta samhällsproblem, även om de inte grundas i social problematik, på socialtjänsten. Förändringar i till exempel socialförsäkringssystemet, bostadspolitiken eller arbetsmarknadspolitiken får i dag direkta konsekvenser för kommunernas socialtjänster, då ansvariga verksamheter inte uppfyller sitt uppdrag.

Landets socialchefer efterlyser flera förändringar. Det handlar först och främst om att tydliggöra ansvaret. Nya uppgifter bör inte läggas på socialtjänsten utan att det står klart om ansvaret hör hemma där och uppdraget är klarlagt.

Socialcheferna ser också ett behov av att lagstiftningen ses över. Socialtjänstlagen har i dag en stor mängd tillägg och förändringar som syftar till att tillgodose alla gruppers behov att den har blivit ett lappverk som behöver ses över i sin helhet.

För det tredje menar de att kraven på biståndsbedömning behöver minska. Kommunerna ska kunna erbjuda lättillgängliga insatser utan dagens krav på prövning. Detta skulle ge socialtjänsten större möjlighet att fokusera på kärnfrågor.

Socialtjänsten präglas i dag av ett gränslöst ansvar och otillräckliga resurser. Resultatet blir ökade sjukskrivningar och kommunerna får svårare att rekrytera både medarbetare och chefer till socialtjänsten.

Men det går att vända trenden. Det finns goda exempel i landet där bra arbetsvillkor inom socialtjänsten och förbättrat samarbete mellan olika instanser har gett bättre levnadsvillkor för landets invånare. Rätt förutsättningar för medarbetarna ger kontinuitet och mer tid till direkt klientarbete.

För arbetsgivare och politiker, på såväl nationell som lokal nivå, är det hög tid att ta socialtjänstens behov på största allvar, skaffa sig kunskap och fullt ut ta sitt ansvar för att människor ska få det stöd de är i behov av och har rätt till. Här krävs det att Visions medlemmar inom socialtjänsten ­­– socialcheferna såväl som övriga medarbetare – får bidra med sina erfarenheter och sin kunskap.

Det är så vi bygger framtidens socialtjänst.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

En längre version av texten finns på Morgondagens socialtjänst.