Hög tid att partierna gör verklighet av förslaget om att undanta välfärdstjänster från lagen om offentlig upphandling, skriver Göran Pettersson, generalsekreterare Forum och Roland Adrell, advokat och partner Gärde Wesslau advokatbyrå.

Den 25:e februari 2016 presenterade utredaren Dan Ericsson Civilsamhällesutredningens slutbetänkande »Palett för ett stärkt civilsamhälle«.

I utredningsuppdraget ingick bland annat att presentera utvecklings- och samverkansmöjligheter mellan offentliga organ och det civila samhällets organisationer. Inom ramen för detta arbete konstaterar Civilsamhällesutredningen att det finns en stor och uttalad vilja från det offentliga till att finna andra lösningar än upphandling

Samtidigt som viljan till ett utökat samarbete med civilsamhället är stark så är dock tyvärr rädslan för att bryta mot nuvarande upphandlingslagstiftning starkare.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, får ofta utstå kritik för att vara byråkratisk, ineffektiv och krånglig. Kritiken är tyvärr inte obefogad. Det säger sig självt att den praktiska tillämpningen av lagen blir trubbig när samma regelverk ska gälla både vid köp av vårdtjänster till våra gamla, som till köp av asfalt till ett vägbygge.

LOU står inför en reformering i och med Sveriges implementering av EU:s nya upphandlingsdirektiv. De nya lagförslagen har redan stött på patrull, bland annat eftersom antalet paragrafer i upphandlingslagarna svällt från cirka tvåhundra till närmare tusen, vilket knappast minskar krångligheten.

En av de positiva förändringarna är dock erkännandet av särdragen för välfärdstjänster. I skälen till det nya LOU-direktivet anges exempelvis att välfärdstjänster inte lämpar sig för ett ordinarie upphandlingsförfarande. Vid implementeringen av LOU-direktivet kan Sverige välja att införa betydande lättnader för den idéburna sektorn.

På senare tid har det, mellan det offentliga och aktörer inom civilsamhället, vuxit fram en särskild form av samarbete inom det sociala området – idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det är med glädje vi kan konstatera att Civilsamhällesutredningen föreslår ändringar i LOU som innebär ett steg i rätt riktning för den ideella sektorn. Bland annat föreslås att sociala tjänster och välfärdstjänster under 6,9 miljoner kronor ska undantas LOU.

Det skulle innebära att IOP blir en tryggare möjlighet för det offentliga. Hur det blir mer välfärdstjänster överstigande 6,9 miljoner kronor har överlåtits till Välfärdsutredningen som presenteras i slutet av 2016.

I vårt dagliga arbete möter vi ofta upphandlande myndigheter som gärna ser ett utökat samarbete med civilsamhället men som av rädsla för att bryta mot nuvarande upphandlingslagstiftning i stället väljer att upphandla kontrakt som egentligen inte lämpar sig för konkurrensutsättning. Civilsamhällesutredningens förslag om att införa en särskild ordning för välfärdstjänster är ett steg i rätt riktning, nu återstår för lagstiftaren att realisera utredningens slutsatser i denna del.

Tyvärr möts denna utvecklingsvilja av mothugg. Den förhärskande uppfattningen är att även det offentligas behov av välfärdstjänster ska hanteras via LOU. LOU är dock inget universalverktyg och offentlig upphandling omsätter årligen över 600 miljarder kronor. Nog finns det både behov och utrymme för en mångfald av utövare. Det konstaterade Sveriges kommuner och landsting på sin kongress i november 2015 då de fattade beslut om att stödja IOP som samverkansform för kvinnojourer och att utreda IOP för fler verksamheter.

Inom välfärdsområdet reduceras den offentliga debatten allt som oftast till två alternativ, kommunal regi eller privata vinsdrivande företag. Allt fler börjar dock efterfråga en tredje möjlighet i form av den sociala ekonomins idéburna organisationer. Det är här IOP kan spela en nyckelroll.

I dag träffas över 250 personer från organisationer, kommuner, landsting, regioner och staten i Folkets hus i Göteborg för att dela erfarenheter kring IOP som samverkansform och diskutera behov av tydligare regler.

Men vare sig SKL:s uttalade vilja eller regeringens ambitioner räcker för att nå hela vägen fram. Därför vill vi nu uppmana alla partier i riksdagen att medverka till att Civilsamhällesutredningens väl genomtänkta förslag om att undanta välfärdstjänster från LOU blir verklighet.

I ett andra steg behöver även den nu pågående Välfärdsutredningen presentera en tydligare juridisk ram som möjliggör IOP för välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdena.

Där LOU inte lämpar sig kan IOP och samverkan med civilsamhället vara svaret.

Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Roland Adrell, advokat och partner Gärde Wesslau advokatbyrå i Göteborg