krönika Börsnoterade välfärdsbolag är skyldiga att upprätta offentliga redovisningar av sin verksamhet. German Bender har läst dessa och sammanställt en text som helt består av utdrag ur Academedias, Attendos och Humanas års- och kvartalsrapporter.

Hur berättar de vinstdrivande välfärdsföretagen själva om sina verksamheter? En källa för att ta reda på det är de offentliga verksamhetsrapporter som börsnoterade bolag är ålagda att publicera. Att läsa dessa skrifter har gett mig en kylande insikt i välfärdskapitalisternas världsbild och hjälpt mig förstå hur den skiljer sig från min egen. Bortsett från rubrikerna är all text som följer ordagrant sammansatt av utdrag ur Academedias, Attendos och Humanas års- och kvartalsrapporter, men bolagens namn har ändrats och avsnitt flyttats.

 

***

VD har ordet

Jag brukar avsluta mina vd-ord med att tacka Välfärdsbolagets numera över 16 000 medarbetare för det gångna året. I år börjar jag med det. Jag vill också tacka de flera tusen aktieägare som väljer att investera i högkvalitativa välfärdstjänster.

Sammantaget tog vi under året ett rejält kliv framåt och vår finansiella ställning stärktes. Under perioden 19-06-30 till 20-06-30 steg Välfärdsbolagets aktie med 20,5 procent, totalavkastningen var 23,5 procent. Under samma period steg Nasdaq Stockholm Mid Cap index med 12,6 procent.

Psykisk ohälsa och arbetslöshet ger ökade intäkter

Välfärdsbolaget är verksamt på stabila marknader med stadig tillväxt. Behovet av omsorg i Norden drivs av demografiska faktorer och ökad psykisk ohälsa.

Ökad arbetslöshet fortsätter att skapa stor efterfrågan på vuxenutbildning vilket bidragit till volymuppgång inom vuxensegmentets samtliga affärsområden. Välfärdsbolaget är marknadsledare inom vuxenutbildning i Sverige med en bred avtalsportfölj och står väl rustat för att bidra inom många av de satsningar som görs nu. Långsiktigt har Välfärdsbolaget en stark position på en attraktiv vuxenutbildningsmarknad.

Omsorgen i Norden finansieras huvudsakligen av kommuner med egen beskattningsrätt samt statsbidrag. Det utgör i grunden en trygg finansieringskälla med hög betalningsförmåga.

Bonus till ledningen – tyvärr också ökade lönekostnader

Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Moderbolaget Välfärdsbolaget Group AB är börsnoterat och har vissa ledningsfunktioner såsom vd. Ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Ledande befattningshavare får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, vårdförsäkringar etc. Ledande befattningshavare kan erbjudas kontantbonusar. Det finns dock alltid risk för att enskilda medarbetare inte presterar i enlighet med koncernens kvalitetskrav och interna riktlinjer.

Välfärdsbolagets verksamhet är personalintensiv och 2019/20 stod personalkostnader för 67 procent av kostnadsmassan. I Sverige har ökade behörighetskrav för lärare, i kombination med en generell lärarbrist och politiskt tryck, pressat lärarlönerna uppåt. Löneökningar, delvis framförhandlade på central nivå, utan eller med begränsad inblandning från Välfärdsbolaget, kan medföra ökade kostnader.

Samtidigt ska beställarna, det vill säga kommunerna, få ut så mycket omsorg som möjligt för spenderade medel. 2020 sparade offentlig sektor i Norden uppskattningsvis 1 miljard kronor på att anlita Välfärdsbolaget jämfört med om de hade drivit verksamheterna själva.

Politiska risker – vinstbegräsningar och insyn

Den politiska, ekonomiska och regulatoriska miljön är föränderlig och politiska faktorer och/eller politiska beslut skulle kunna ha en negativ inverkan på koncernens lönsamhet.

Det finns en fortsatt politisk oenighet om företag i välfärden i Sverige, debatten är dock inte lika intensiv som för några år sedan. Det förslag om vinstbegränsning för svenska välfärdsbolag som togs fram av den så kallade Reepaluutredningen röstades ner av Sveriges riksdag den 7 juni 2018.

Risken för nya förslag om vinstbegränsningar bedöms i närtid som låg. Den politiska situationen inom välfärdsområdet är alltjämt stabil sedan januariavtalet träffades i början av 2019.

I november 2020 gick remisstiden för två statliga utredningar ut. Dessa utredningar har lagt förslag i akt och mening att utveckla det svenska skolsystemet. Vissa förslag är bra, andra är inte lika genomtänkta.

För närvarande finns ett färdigt lagförslag i Regeringskansliet om att offentlighetsprincipen även ska gälla för fristående skolor. Om detta röstas igenom i riksdagen kommer det att få stor inverkan på Välfärdsbolaget i Sverige, bland annat genom högre administrativ börda och ökade administrativa kostnader.

Regeringskansliet sammanställer nu remissvaren och regeringen kommer diskutera frågan med andra partier. Därefter får vi se om förslagen i sin helhet, delar eller inget läggs fram för omröstning i riksdagen.

Gemensamt för olika politiska förslag är att processerna ofta är långa och förslagen måste granskas av olika remissinstanser där Välfärdsbolaget ofta deltar. Välfärdsbolaget har löpande dialog med politiken och intresseorganisationer och agerar regelbundet som remissinstans. Vid omfattande kritik kan det vara svårt att samla majoritet i riksdagen och regeringen kan då välja att gå fram med enstaka delar i förslaget. Vi förutser en fortsatt debatt fram till valet om hur skolan ska finansieras, organiseras och utvecklas.

Mediala risker och bolagets varumärke

Negativ publicitet skapad av missförhållanden hos andra privata utbildningsföretag kan påverka Välfärdsbolaget indirekt genom att fristående utbildningsverksamheter i allmänhet tappar i anseende och att myndigheter och allmänheten blir mindre villiga att tillåta eller nyttja utbildningstjänster i fristående regi. Regelöverträdelser eller upplevda missförhållanden kan dessutom snabbt spridas i media och leda till negativ publicitet vilket också kan skada enskilda skolors och varumärkens anseende vilket försämrar möjligheten att attrahera nya elever.

Välfärdsbolaget har en god beredskap för att snabbt och kraftfullt agera och hantera eventuella mediala risker. Välfärdsbolagets vision är ”att stärka individen” och innebär att vi ser, stödjer och stärker varje människa.

Pandemins effekter på våra affärsområden

Pandemin påverkade framförallt operationellt. Finansiellt slog den marginellt negativt, vilket var hanterbart. De högre kostnaderna täcktes delvis av statliga bidrag. Välfärdsbolaget levererade positiv organisk tillväxt på 5 procent och ett stabilt underliggande resultat, trots att den pågående pandemin resulterade i ett svagt kundinflöde i Sverige.

Marginalökningen inom grund-och gymnasieskola var ett resultat av fler barn och elever men också till del av god kostnadskontroll och lägre kostnader då aktiviteter har fått ställas in eller senareläggas på grund av pandemin. Coronapandemin påverkar i hög grad den dagliga verksamheten, vår stabila affärsmodell och höga grad av digital kompetens klarar dock de påfrestningar pandemin skapar.

Inom skolsegmenten och koncernstaber har inställda och senarelagda aktiviteter minskat kostnaderna med cirka 20 MSEK.

Nyförvärv, fusioner och kreditrisk

Den första februari 2021 förvärvades Svenska Internationella Skolan, en grundskola med tillhörande förskola med cirka 800 barn och elever. Skolan kommer att ingå i grundskolesegmentet.

Moderbolaget har den 1 juni 2020 fusionerats med sitt dotterbolag Dotterbolaget AB som under året fusionerats med sitt dotterbolag DotterDotterbolaget AB.

Merparten av Välfärdsbolagets intäkter kommer från offentliga medel. Tillgången till dessa medel är beroende av prioriteringar i samhället och av den allmänna konjunkturen i Sverige, Norge, Tyskland och övriga världen. Koncernens fordringar är nästan uteslutande mot stat, kommun och myndigheter, där risken för obestånd är liten, varför Välfärdsbolagets kreditrisk bedöms som låg.

Styrelsens försäkran och framtidsprognos

Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla våra medarbetare som på ett fantastiskt sätt hanterar den situation vi är i.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Framtidsutsikter: Välfärdsbolaget lämnar ingen prognos.

 

***

 

German Bender är utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan