Kvinnor ska självklart ha rätt att välja var de vill föda. Valet ska också stå mellan likvärdigt säkra förlossningskliniker, skriver Pia Venegas-Ortiz och Gunilla Bhur, ledamot i sjukvårdsstyrelsen.

När den borgerliga alliansen tillträdde i Stockholms läns landsting för drygt åtta år sedan utlovades platsgaranti inom förlossningsvården. Alla skulle få föda på det sjukhus man valt. I stället är det i dag fler kvinnor än någonsin som hänvisas vidare till ett annat sjukhus än det de själva valt.

Att bli hänvisad från ett akutsjukhus till ett annat är illa nog. Men har vi rätt att hänvisa en kvinna som valt att föda på ett akutsjukhus till en klinik ”på stan” som saknar akutsjukhusets resurser? Hundratals kvinnor hänvisas varje år mot sin vilja till BB Sophia och antalet ökar.

Beslutet om att öppna BB Sophia, som drivs av det privata Praktikertjänst, gick emot landstingets egen expertis och har kritiserats hårt. Inom den medicinska expertisen råder det djup oenighet om huruvida det är lämpligt eller inte att bedriva förlossningsvård utanför ett akutsjukhus och en intensiv debatt rasar.

Ett av de argument som lyfts är att en klinik som bara får ta emot de ”lättare” förlossningarna aldrig kan upprätthålla samma kompetens inför akuta situationer som ett akutsjukhus. Personalen får helt enkelt inte den vana och erfarenhet som akutsjukhusens akutlag har av att hantera krissituationer. Ett annat argument är att akut transport till ett annat sjukhus alltid innebär tidsfördröjning och ökad risk.

Trots att det pågår en IVO-utredning av det tragiska dödsfall som skedde på BB Sophia sensommaren 2014 och trots att det i MBL-förhandling lagts en erinran kring bristande patientsäkerhet, har den borgerliga minoriteten nyligen röstat igenom ett utökat uppdrag för BB Sophia. Man får nu ta emot förlossningar redan från vecka 32.

Huruvida BB Sophia har en fullgod patientsäkerhet eller ej kan varken vara upp till oss politiker eller till de blivande mödrarna att avgöra. Därför är det djupt oroande att de politiska besluten tas utan hänsyn till den oro expertisen ger uttryck för. Vänsterpartiet har istället länge förespråkat att öppna en förlossningsklinik i offentlig regi på S:t Görans sjukhus – det enda akutsjukhuset i länet som saknar förlossningsvård.

Kvinnor ska självklart ha rätt att välja var de vill föda, men valet ska stå mellan likvärdigt säkra förlossningskliniker. I stället för vårdval förlossning, vars egentliga syfte är att öppna upp en marknad för privata vårdgivare, vill vi se en utveckling av den landstingsdrivna förlossningsvården.

Den barnmorskeledda kliniken Södra BBSödersjukhuset, där hela kedjan från mödravård till förlossning i familjerum erbjuds, är ett kreativt exempel på hur ett bredare utbud av valmöjligheter kan tas fram inom akutsjukhusens ramar. Vi vill att hela förlossningsvården ska byggas upp enligt den danska modellen one to one care med en barnmorska per kvinna i aktivt förlossningsarbete, men för att det ska vara möjligt krävs att fler barnmorskor anställs och att de som börjar väljer att stanna kvar.

Vår roll som politiker måste vara att långsiktigt planera för kompetensförsörjningen genom att säkerställa en god arbetsmiljö, rätt till heltid och en rättvis löneutveckling. Vänsterpartiet har förhandlat fram en satsning på 400 miljoner kronor per år till förlossningsvården i regeringens nya budget, det ger drygt 90 miljoner per år till Stockholms läns landsting.

Genom att ge personalen ökade möjligheter att med egna initiativ och idéer skapa framtidens alternativ inom förlossningsvården kan vi med bibehållen säkerhet och kvalitet erbjuda Stockholms läns blivande mödrar en verklig valfrihet.

Pia Venegas-Ortiz (V), ledamot i hälso- och sjukvårdnämnden, Stockholms läns landsting
Gunilla Bhur (V) , ledamot i sjukvårdsstyrelse Stockholm stad och Ekerö