Birgitta Möller, ersättare i Socialnämnden i Helsingborg, Claudia Velásquez, ersättare kommunfullmäktige och Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot i kommunfullmäktige i Helsingborg

Det brister i rättssäkerheten för asylsökande ungdomar i Helsingborg. FN:s stolta ord om alla människors lika värde gäller inte, menar de tre Vänsterpartisterna Birgitta Möller, Claudia Velásquez och Ingrid Mattiasson Saarinen.

Ensamkommande asylsökande ungdomar i flera kommuner i Sverige tvingas att lämna sina HVB-hem samtidigt som de av Migrationsverket får beslut om uppskrivning av sin ålder. I många fall får varken ungdomen eller god man möjlighet att överklaga socialtjänstens beslut.

I många fall finns det inte underlag som kan visa att ungdomen i fråga inte har behov av insatser, till exempel att vara placerad i ett HVB-hem. Vi har anledning att tro att det är ekonomiska skäl, och inte ungdomens behov, som leder till detta agerande.

I Helsingborg kör personal från HVB-boendet med den unges tillhörigheter till Migrationsverket i Malmö. Detta för att skriva ut dem genast från deras HVB-hem. Ungdomarna ges ingen möjlighet att säga hej då och farväl till sina vänner och kompisar, varken på boendet, i skolan eller i fotbollslaget.

Ungdomar måste lämna sitt HVB-hem även i det fall det finns underlag som visar att en utskrivning går emot socialförvaltningens egna bedömningar om att den unge har fortsatt behov av stöd och inte är i det skick att hen bör flytta från HVB-hemmet.

Utan att överdriva skulle vi kunna prata om diskriminering.

Detta tillvägagångssätt fortsätter i Helsingborg trots att Vänsterpartiet har påtalat detta genom en interpellation i kommunfullmäktige i Helsingborg och trots löfte som gavs där om att ungdomarna skulle få överklaga i efterhand. Den lokala tidningen Helsingborgs Dagblad skriver dagen efter att »Ungdomarna skulle få en ny chans«. I själva verket handlar det om en rättighet alla i Sverige har, nämligen att kunna överklaga ett beslut. Vi anser att det också borde vara självklart att beslutet inte verkställs innan överklagandeprocessen är klar.

Socialnämnden hänvisar till Migrationsverkets riktlinjer när det gäller fortsatt boende medan Migrationsverket hänvisar till att det helt och hållet är ett beslut som kommunen fattar.

Gode män har vittnat om många vikarier och därmed brister i kontinuitet och kunskaper bland personalen på HVB-boenden. Den mognadsbedömning av ungdomarna som gjorts av förvaltningens personal har också ifrågasatts. Dessa mognadsbedömningar har sedan av förvaltningen skickats till Migrationsverket. Rättssäkerheten och likvärdighetsprincipen är helt satt ur spel. Utan att överdriva skulle vi kunna prata om diskriminering.

Ungdomarnas gode män ges ingen möjlighet att överklaga beslutet innan det verkställs. I de fall det finns en utredning som visar på ett skyddsbehov, tar man inte heller hänsyn till denna. De ensamkommande i Helsingborg behandlas inte likvärdigt med andra barn och ungdomar med skyddsbehov.

Helsingborgs stad väljer fortfarande den hårda linjen istället för att arbeta utifrån socialtjänstens handläggningsrutiner. Det finns kommuner som följer lagen och inte gör skillnad, grundat på varifrån den unge kommer, mellan de barn och ungdomar som är placerade. I dessa kommuner stannar ungdomarna kvar, behåller sin gode man och bor kvar på HVB-hemmet till dess överklagan slutbehandlats.

När asylprocessen är slutförd och beslutet har vunnit laga kraft måste ungdomarna lämna. Så länge det inte finns ett slutgiltigt beslut enligt utlänningslagen är inte socialtjänstlagen underordnat utlänningslagen!

Migrationsverket slutar betala dygnskostnader för ungdomarna när de blir myndiga, men de ekonomiska omständigheterna borde inte spela roll vid bedömning av den unges behov. Men tyvärr tycks det vara så att ekonomiska skäl väger tyngre än rättssäkerhet och mänsklig anständighet. FN:s stolta ord om alla människors lika värde har kastats i en papperskorg.

Vänsterpartiet Helsingborg ser allvarligt på bristerna i rättssäkerheten och på att socialnämnden i detta fall inte verkar vilja följa socialtjänstens intentioner att skydda alla barn och ungdomar på ett likvärdigt sätt.

Birgitta Möller, ersättare i Socialnämnden i Helsingborg, Claudia Velásquez, ersättare kommunfullmäktige och Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot i kommunfullmäktige