Maria Dexborg och Clas Queupán Huenchumil.

debatt Den nederländska staten stoppar all transnationell adoption till landet efter att en statlig utredning visar på att barn har blivit stulna eller köpta från sina förstaföräldrar. Nu kräver vi att även Sverige går till botten med oetiska adoptioner, skriver Maria Dexborg från TAR och Clas Queupán Huenchumil, Chileadoption.se

En statlig utredning i Nederländerna visar på att barn har blivit stulna eller köpta från sina förstaföräldrar. Med anledning av detta kräver adopterades föreningar tillsammans med adopterade från olika ursprungsländer en svensk statlig utredning av samtliga transnationella adoptioner som genomförts till Sverige.

Den holländska statliga utredningen har undersökt adoptioner från länderna Bangladesh, Brasilien, Colombia, Indonesien och Sri Lanka som genomförts mellan åren 1969 och 1998. I Sverige finns det ca 60 000 transnationellt adopterade. Många av oss kommer ifrån dessa ursprungsländer, under just denna tidsperiod.

Transnationellt adopterade i Sverige har länge påtalat oegentligheter och varit pådrivande kring behovet av en statlig svensk utredning. 2018 skrev adopterade från Etiopien, Eritrea, Bolivia, Chile, Colombia, Indien, Sri Lanka upprop till regeringen där de påtalade oegentligheter i form av adoptioner som skett på illegala, korrupta eller oetiska grunder. Adopterade från andra länder än ovan nämnda har påtalat detsamma.

Gemensamt för samtliga länder är att adoptioner genomförts utan förstaföräldrarnas underskrift. Eller att domslutsbeslut grundats på falsk bakgrundsinformation då dokument vid första anblick sett korrekta ut. Förstaföräldrar har blivit lurade och manipulerade. Barn har kidnappats och korruption har förekommit. Chile är det enda land som har uppmärksammat oegentligheter och gjort en utredning. Redan innan utredningen har chileadopterade initierat ett samarbete med organisationen ”Hijos y madres del silencio” i Chile för att kunna förena sig med sina förstaföräldrar.

I februari 2020 fick Statskontoret i Sverige ett regeringsuppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheter. Statskontoret konstaterar i sin rapport att korruption förekommit i flera av ursprungsländerna. Detta till trots saknar rapporten en analys av de strukturella problemen, dess relation till den transnationella adoptionsverksamheten och Sveriges roll.

Genom att hänvisa till ursprungsländernas korrupta system låter rapporten även påskina att de problem som eventuellt förekommer skapas av någon annan, någon annanstans, i en annan tid.

Rapporten reproducerar istället bilden av att transnationella adoptioner är uteslutande positivt och för barnets bästa. Genom att hänvisa till ursprungsländernas korrupta system låter rapporten även påskina att de problem som eventuellt förekommer skapas av någon annan, någon annanstans, i en annan tid. Ett sådant resonemanget är inte bara en vanlig utan även, i denna kontext, rasistisk motståndsstrategi som myndigheter – medvetet eller omedvetet – tenderar att ha för att slippa ta ansvar för frågor som de egentligen kan bidra till att lösa. Därtill ställer rapporten ett individperspektiv kontra ett strukturellt perspektiv på adoption emot varandra, istället för att se det som en helhet.

Europols (Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning) lista över olika exploateringsformer för människohandel, återfinns adoption. Sverige säger sig ha en aktiv roll i arbetet med att förebygga och bekämpa människohandel och korruption. Trots detta missar den svenska regeringen och dess myndigheter att ta med transnationell adoption i sina analyser.

Nederländerna drar lärdomar av sin historia och ser en offentlig ursäkt som en viktig del i utformandet av stöd till adopterade. Nederländerna har genomfört en statlig granskning av adoptioner som skett bakåt i tiden, och även utrett sin egen roll i adoptionssystemet då som nu. Om Nederländerna kan göra detta, kan även Sverige.

MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) har tidigare konstaterat att det är omöjligt att garantera att varje adoption sker på ett etiskt godtagbart sätt. MFoF har nyligen uttalat sig om att en utredning liknande den i Nederländerna bör tillsättas även i Sverige. Adoptionscentrum (AC), en av dom största adoptionsförmedlarna i Sverige, efterfrågar även de en sådan utredning, vilket är anmärkningsvärt då de fram till idag förnekat att oegentligheter förkommit.

Vi kräver därför att Sveriges regering tillsätter en oberoende statlig utredning där samtliga transnationella adoptioner som genomförts till Sverige utreds. Sverige måste ta ställning till vad som är etiskt försvarbart att vi accepterar i samband med transnationella adoption.

 

Transnationellt adopterades riksorganisation (TAR) med ordförande Maria Dexborg, tillsammans med Chileadoption.se. med ordförande Clas Queupán Huenchumil