Foto: Hoffotografen, Berlin
Foto: Hoffotografen, Berlin

En avståndsbaserad vägslitageavgift är en viktig pusselbit för att närma oss lika villkor i transportbranschen. Det är obegripligt att Skogsindustrierna kämpar emot.

Sverige behöver en stark och effektiv transportnäring som kan möta samhällets behov och samtidigt klara tuffa klimatmål. Tyvärr har den borgerliga regeringen under åtta år snarare hejat på den negativa utvecklingen än agerat för att skydda och stärka.

Infrastrukturen är på många håll undermålig, och det gäller alla transportslag. Transportmarknaden dras med så massiva marknadsstörningar att konkurrens på lika villkor är helt omöjlig.

Alla transportslag tappar marknadsandelar och lönsamhet men inte till varandra. De tappar till den fuskande delen av åkerinäringen som växer snabbt. Företag som inte har kollektivavtal, dribblar med anställningsvillkor, betalar usla löner och struntar i sociala villkor. För den som fuskar är det enkelt att vara billigare än alla andra.

Konsekvensen blir att de slår ut seriösa aktörer som behandlar sina anställda schyst och följer lagar och regler. Det enda sättet att komma till rätta med den här skuggverksamheten är att stärka den seriösa åkerinäringen. Det stärker inte bara vägtransportsektorns konkurrenskraft, utan även järnvägens och sjöfartens.

En viktig pusselbit för att närma oss lika villkor är en avståndsbaserad vägslitageavgift som omfattar alla. Alla måste betala för underhållet av våra vägar men det system som finns i dag är inte rättvist och gynnar i stället de mindre nogräknade aktörerna.

Vad gör då en av den svenska åkerinäringens viktigaste kunder, skogsnäringen? Jo de startar en webbsida mot en sådan avgift. Är det tacken för den högkvalitativa service som svenska åkare levererat under så många år? Man vill alltså byta ut trotjänarna mot tveksamma internationella aktörer som använder förare med usla sociala villkor och löner. Man kan inte tolka det på annat sätt.

I stället för att göra som åkerierna måste, föra sina kostnader, exempelvis vägslitageavgiften, vidare till sina kunder i nästa led, vill alltså Skogsindustrierna i sann Svenskt Näringslivs-anda dra undan mattan för sina nuvarande leverantörer.

Att åkerierna inte rasar mot sin arbetsgivarorganisation som helt verkar gå i Svenskt Näringslivs ledband och sin branschorganisation som verkar för kunderna snarare än för sina medlemmar är något vi inte kan begripa.

Internationella och svenska företag som dribblar med arbetsgivaravgifter, moms och skatter utarmar den svenska statskassan. Att borgarna stöder en utveckling där svenska statens skatteintäkter försvinner till andra länder är ett hån mot medborgarna.

Transportköparna måste också ta ett större ansvar för de transporter de köper. Vi minns Uppdrag Granskning i fjol som relaterade företagens CSR-policys till hur de verkligen agerade när det gällde att köpa transporter. Ingen kunde vara särskilt stolt över våra svenska storföretag då.

Ett kraftfullt beställaransvar där beställaren är skyldig att granska sin leverantör innan ett avtal kan träffas skulle göra stor skillnad. Det finns i andra länder och det sållar bort delar av skumrasket.

Lägger vi till en lagstiftning som säger att förare ska vara anställda i det åkeri där de kör så blir det svårare att fuska med bemanning och falska egenföretagare också.

Med dessa tre åtgärder menar vi från Transportarbetareförbundet att svensk åkerinäring skulle stärkas och utrymmet för fusk med regler och sociala villkor skulle minskas väsentligt. Det tjänar både klimatet och det svenska samhället på.

Lars Lindgren, ordförande Svenska Transportarbetareförbundet