Ledare De här förslagen kan inte avfärdas i första taget. Hela branschen har varit representerad i kommissionens arbete. 

Byggmarknadskommissionen har under två år arbetat med att kartlägga och fusk och kriminalitet på svensk byggmarknad. I slutrapporten tecknas en dyster bild av en bransch med utbrett svartarbete, fusk med skatter och avgifter, utnyttjande av arbetskraft och förhållanden som i praktiken närmar sig människohandel.

Kommissionen skriver att svartarbetet inom byggsektorn mer än fördubblats under det senaste decenniet och att det finns en utbredd kriminalitet för att undkomma skatter och sociala avgifter. Den ljusskygga verksamheten frodas inte bara i samhällets utkanter utan pågår både i den offentliga sfären och hemma hos vanligt folk:

”Det finns gott om exempel på offentliga aktörer som är kunder till företag som inte följer lagar och regler. I den småskaliga verksamheten, byggtjänster främst inriktade på privatkunder, uppvisas en avsevärd brist på lagefterlevnad.”

Kommissionen har också tittat på lösningar och föreslår en rad nödvändiga åtgärder. Flera av förslagen skulle kunna avfärdas som vanlig vänsterkritik och hot mot småföretagen. Så brukar det nämligen låta från borgerligheten när krav på kontroll av personal, hårdare regler för arbetskraftsinvandring eller kritik av ROT-avdrag förs fram i debatten.

Den här gången kan det förhoppningsvis bli annorlunda. Bakom Byggmarknadskommissionen står nämligen byggbranschen i stort, alltså byggföretag, fackliga organisationer, byggherrar och branschorganisationer. Kommissionen har letts av den kristdemokratiske förre bostadsministern Stefan Attefall och bland ledamöterna märks NCC Sveriges tidigare VD Svante Hagman.

Kommissionens kritik av regelverket för arbetskraftsinvandring blir helt enkelt svår att avfärda med fraser på temat företagarfientlighet eller protektionism från vänster.

Byggmarknadskommissionens slutrapport är viktig läsning långt utanför byggsektorn.

När det gäller regelverket för arbetskraftsinvandring stödjer kommissionen krav på högre lägsta lön för att ett arbetstillstånd ska kunna godkännas, och konstaterar att det är orimligt att det endast är den hitflyttade arbetstagaren som straffas när en arbetsgivare inte uppfyller utlovad lön och arbetsvillkor. Förslaget om en sanktionsavgift som gör att det ska kosta att göra fel också för företaget är helt logiskt. Kommer centern och moderaterna lyssna nu?

Alla som följt svensk politik har i snart sagt varje partiledardebatt de senaste åren hört mantrat om att ROT-avdraget gör svarta jobb vita. Kanske slipper vi det nu? Byggmarknadskommissionen är skoningslös i sin kritik av sektorn och skriver att inom småskaliga byggtjänster inriktade på privatkunder, ”uppvisas en avsevärd brist på lagefterlevnad där statsmakterna genom rotavdrag har syftat till att förhindra skattefusk och svartarbete men där det till synes har ersatts av mer storskalig kriminalitet och utnyttjande av prekär arbetskraft”.

Det är värt att läsa igen. Svartarbetet har ersatts av storskalig kriminalitet och utnyttjande av prekär arbetskraft. Kommissionens förslag är radikala:

•       Krav på elektroniska personalliggare, alltså registrering av vilka som utför arbete, också i den småskaliga sektorn om ROT-avdrag förekommer.

•       Krav på att utbetalning av ROT-avdrag kopplas till uppgift om vilka medarbetares arbetskostnad avdraget avser. Idag finns ingen sådan koppling och därmed saknas möjlighet att kontrollera om svart arbetskraft använts.

Att knyta utbetalning av ROT-avdrag till enskilda medarbetare kommer naturligtvis att innebära mer administration, men det är knappast orimligt. Både staten och svenska företag har bevisligen klarat av att hantera stödet till korttidspermitteringar under corona-pandemin på just det sättet. Tjänstemannaorganisationen TCO har för övrigt föreslagit en liknande modell för att motverka fiffel i RUT-sektorn.

Flera av byggmarknadskommissionens problembeskrivningar och förslag är av naturliga skäl specifika för just byggsektorn, men påfallande många av dem är tyvärr viktiga och relevanta för också andra områden i samhället. Problemen med regelverket för arbetskraftsinvandring gäller till exempel i hög grad också städ- och restaurangbranschen. Förslaget om en ny lag emot arbetskraftsexploatering och att göra det straffbart att ”avtala” om återbetalning av lön från en arbetstagare skulle vara välgörande tillskott i arbetet mot arbetslivskriminalitet.

Byggmarknadskommissionens slutrapport är viktig läsning långt utanför byggsektorn.