Foto: Canva/Privat

Debatt Sedan jag var ung har jag haft en stark önskan att donera blod. Men min sexuella läggning hindrar mig från att göra det på samma villkor som andra. Det är oacceptabelt; vi behöver uppdatera regelverket. Det skriver Oskar Hallensjö, Distriktsstyrelseledamot HBTQ+Socialdemokrater Stockholm. 

Dagens diskriminerande behandling av män som har sex med män (MSM) vid bloddonation är ett arv från en tid då homosexualitet betraktades som en sjukdom. Trots förändringar av lagstiftning och nya riktlinjer under åren har det grundläggande problemet aldrig åtgärdats, nämligen att man urskiljer och gör antaganden kring särskilda sexualiteter vars blod anses vara farligare än andras. 

Från och med 2021 krävs en sexmånaders karensperiod av sexuell avhållsamhet för MSM innan de får donera blod. Det avviker från regelverket för andra grupper där det finns en karensperiod på tre månader efter en ny sexuell kontakt. Detta innebär att andra grupper har möjlighet att leva och ha sexuella relationer med en långvarig partner och fortfarande kunna donera blod, medan det inte är fallet för MSM. Enligt socialstyrelsens riktlinjer måste vi avstå från all typ av sexuell kontakt i sex månader innan vi får donera blod, oavsett om det är med nya personer eller ens partner sedan 3 år. Det spelar ingen roll enligt deras bedömning; risken förblir densamma. 

Eftersom allt donerat blod redan genomgår omfattande tester ska inte donatorns sexuella läggning vara avgörande för deras möjlighet att donera blod.

 

Många, däribland Socialstyrelsen, argumenterar att MSM har en större risk för att vara infekterade med HIV än andra. Det stämmer. Men, trots det ökar detta inte risken att du som blodmottagare får en blodtransfusion med HIV-infekterat blod om blodet kommer från MSM. För att i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet ska blod testas för HIV, Hepatit B, Hepatit C och syfilis i samband med bloddonation

Att låta MSM donera blod innebär således inte nödvändigtvis en högre risk för spridning av HIV. Idag har vi tillgång till verktygen som används för att garantera att allt donerat blod är HIV-negativt. Eftersom allt donerat blod redan genomgår omfattande tester ska inte donatorns sexuella läggning vara avgörande för deras möjlighet att donera blod. 

Därmed bör inte Socialstyrelsen implementera särskilda begränsande riktlinjer för MSM. Det enda resultatet av sådana begränsningar är diskriminering och avvisande av potentiella bloddonatorer. Till och med MSM som genomgår PrEP-behandling, vilket dramatiskt minskar risken för att smittas med HIV, stämplas med samma “risk etikett”. Bloddonatorns risk att vara infekterad med HIV påverkar alltså inte deras möjlighet att donera blod, utan endast deras sexuella läggning.

Socialstyrelsen bör inte begränsa antalet potentiella bloddonatorer. Med tanke på att man under 2022 använde i genomsnitt 1200 blodenheter, motsvarande 540 liter blod, dagligen inom svensk sjukvård, blir säkerställandet av en tillgänglig blodreserv en central och akut nödvändighet för att stärka landets krisberedskap. Det är därför avgörande att förenkla processen för bloddonation och säkerställa att den är öppen och tillgänglig för alla som vill och kan bidra. 

Blodtransfusioner ska inte bli mer riskfyllda för patienter, men riskbedömningen vid bloddonation måste ske på en individuell basis istället för att stigmatisera sexuella minoriteter. Sverige måste nu ta samma steg som andra länder, såsom USA och Kanada. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att överse möjligheterna kring att implementera en mer individuell riskbedömning. Trots den goda tanken står det inte klart om SD skulle ställa sig bakom ett sådant förslag och efter utspelen kring könstillhörighetslagen kan vi inte heller garantera att KD ställer sig bakom ett sådant förslag. Därför är det väsentligt att oppositionen tydligare tar ställning för ett sådant förslag och fortsätter vara drivande i frågan, såsom i könstillhörighetslagen. Även i opposition måste vi progressiva krafter fortsätta vårt arbete för ett jämlikt samhälle utan diskriminering.

Oskar Hallensjö, Distriktsstyrelseledamot HBTQ+Socialdemokrater Stockholm.